Het lectoraat Beroepsonderwijs onderzoekt het leren, opleiden en professionaliseren om een beroep te kunnen uitoefenen. We kijken naar beroepsonderwijs voorafgaand aan een loopbaan en ook naar beroepsonderwijs tijdens de loopbaan.

Programmalijnen binnen het lectoraat

De centrale vraagstelling van het lectoraat is als volgt: Hoe helpen beroepsopleidingen - mbo en hbo – professionals bij het omgaan met complexiteit en dynamiek in beroepspraktijken en bij het richting geven aan hun handelen en hun ontwikkeling? 

Deze vraagstelling wordt benaderd vanuit drie programmalijnen en bijbehorende onderzoeksthema’s.

Deze programmalijn is gericht op individuele en collectieve leerprocessen. Het gaat bij leren om het ontwikkelen van denken en doen, als twee kanten van dezelfde medaille. Individuen ontwikkelen hun persoonlijke (beroepsmatige) ‘zijn’ binnen de kaders van het collectieve (de beroepspraktijk).

Projecten

De tweede programmalijn focust op welke interacties leerprocessen kunnen stimuleren. Hieronder verstaan we alle interacties van lerenden met significante anderen, zoals docenten, praktijkopleiders, medestudenten, professionals uit het werkveld, cliënten, consumenten etc.

Projecten

De derde programmalijn is gericht op affordances, die staan voor alles in een beroepsopleiding (materieel en immaterieel) dat leren uit kan lokken en verder kan brengen. Het gaat o.a. om rollen, (externe) opdrachten, toetsvormen, professioneel gereedschap, omgangsvormen, digitale omgevingen, gebouwen en werkplekken van (regionale) partners.

Projecten

Onderzoekswerkplaatsen

In 2016 is het lectoraat Beroepsonderwijs gestart met drie onderzoekswerkplaatsen. In deze werkplaatsen komen de professionele praktijk van mbo/hbo, onderwijs en onderzoek samen.

In de onderzoekswerkplaats 'Beoordelen in beroepsonderwijs' wordt gewerkt aan praktijkvraagstukken rondom beoordeling.

Deze vraagstukken spelen bijvoorbeeld rond programmatisch toetsen in het hoger beroepsonderwijs of het verantwoorden van de diplomabeslissing in het middelbaar beroepsonderwijs, het volgen van studentontwikkeling door middel van formatief evalueren en het versterken van de feedbackcultuur. In de onderzoekswerkplaats participeren twee HU-docenten die promotieonderzoek doen.

Onze praktijkvraagstukken gaan over:

  • De 12 succescriteria van feedback.
  • Wat vraagt de implementatie van programmatisch toetsen?
  • Hoe kunnen we feedback-zoekend gedrag van studenten bevorderen?

Als onderzoekswerkplaats hebben we een artikel (november 2019) geschreven over onze werkwijze. In het artikel wordt ook een aantal resultaten gedeeld. Zo hebben we als werkplaatsleden een poster en filmpje gemaakt over een wetenschappelijk artikel dat we samen hebben gelezen (Sadler, R. (2010). Beyond feedback: developing student capability in complex appraisal. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35, 535-550.)

De onderzoekswerkplaats wordt gecoördineerd door Liesbeth Baartman. Heb je interesse in deelname? Neem dan contact op met Liesbeth Baartman.

Het doel van de onderzoekwerkplaats ‘Leeromgevingen in het beroepsonderwijs’ is om bestaande grenspraktijken in het beroepsonderwijs (mbo en hbo) te optimaliseren. Het gaat hier specifiek om de grens tussen school en de buitenwereld.

In deze onderzoekswerkplaats participeren docenten uit het mbo en hbo in een ‘kenniscommunity’. Ook participeren de promovendi die onderzoek doen op dit thema. Alle participanten verrichten praktijkgericht onderzoek vanuit een ontwerpperspectief. De docenten, die allemaal ontwerpen aan leeromgevingen, verrichten onderzoek in ‘guerrilla-stijl’. De ontwikkelde inzichten worden meteen gedeeld met collega’s.

In 2016 is deze onderzoekswerkplaats gestart met een pilot-jaar. Dit is het 5e jaar dat deze onderzoekswerkplaats actief is met vertegenwoordigers uit o.a. Graafschap, mboRijnland, Hoornbeeck, Mbo College Hilversum, SVO, ROC Midden Nederland, Landstede, Fontys, Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht.

Nieuwsgierig? Lees dit interview of dit artikel.

De onderzoekswerkplaats Leeromgevingen wordt vanuit Lectoraat Beroepsonderwijs gecoördineerd door Ilya Zitter, lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs. Heb je interesse in deelname? Neem dan contact op met Ilya Zitter.

Deze onderzoekswerkplaats is in 2020 ontstaan uit een samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht, Windesheim en NHL Stenden. We vormen één gezamenlijke learning community waar we stervoorbeelden van leren en professionaliseren in leerwerkomgevingen komende uit de eigen praktijk formuleren en onderzoeken. We komen als netwerk bijeen in de werkplaats om inspiratie op te doen en om samen tot de stervoorbeelden te komen. Tussendoor werken we in drie deelwerkplaatsen met een eigen focus waar door deelnemers in afgewisseld mag worden:

  • Leerprocessen in leerwerkomgevingen inzichtelijk maken.
  • Het leren tussen professionals op de grens (boundary situaties) organiseren.
  • Het ondersteunen van studenten en professionals in leerwerkomgevingen.

We komen vier keer per jaar bijeen en starten telkens gezamenlijk met een inspiratiesessie ten aanzien van een inhoudelijk en/of methodologisch onderwerp. Vervolgens gaan we in de deelwerkplaatsen uiteen om aan de drie deelthema’s te werken. Elke bijeenkomst sluiten we af met een gezamenlijk ophaalmoment.

De onderzoekswerkplaats is voor eenieder die leer- en professionaliseringsprocessen en werk met elkaar wil verbinden en zich verbonden voelt met ten minste één van de drie deelwerkplaatsen.

De onderzoekswerkplaats wordt begeleid door Marco Mazereeuw (NHL Stenden), Tijmen Schipper (Windesheim) en Anne Khaled (Hogeschool Utrecht, Lectoraat beroepsonderwijs). Heb je interesse in deelname? Neem dan contact op met Anne Khaled.

Publicaties


Onderwijs

We ontwikkelen en delen actief kennis met hbo- en mbo-instellingen. Actuele praktijkvraagstukken en thema’s bepalen zo de onderzoeksagenda van ons lectoraat. We zoeken daarbij de verbinding tussen onderwijs, beroepspraktijk en onderzoek.

Praktijkles techniek Elly de Bruijn

“De lange lijn van onderzoek naar onderwijs en leren is belangrijk en nodig: niet alleen met het oog op kennisontwikkeling, maar ook omdat daar een belangrijke waarde van beroepsonderwijs ligt”

Elly de Bruijn Lector Beroepsonderwijs

Samenwerking

We werken samen met verschillende partners: docenten, opleiders, onderwijsmanagers, onderzoekers, projectleiders en beleidsmakers van mbo- en hbo-instellingen en kennispartners. Ook is er intensieve samenwerking met het Expertisecentrum docent HBO.

Onze lectoren en onderzoekers

Liesbeth Baartman | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Liesbeth Baartman

Lector Beroepsonderwijs Bekijk profiel
Elly de Bruijn | lector

Elly de Bruijn

Lector Beroepsonderwijs Bekijk profiel
Ilya Zitter | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Ilya Zitter

Lector Beroepsonderwijs Bekijk profiel
Sue Ashley | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Sue Ashley

Onderzoeker Beroepsonderwijs Bekijk profiel
Groep studenten aan ronde tafel met elkaar in gesprek

Meer nieuws

Ga voor meer nieuws naar de website van het lectoraat Beroepsonderwijs

www.husite.nl/nieuwslectoraatberoepsonderwijs

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Volg dit lectoraat