Visie op onderzoek

Klimaatverandering, gezondheid, digitalisering, veiligheid, mobiliteit; de uitdagingen waar (aankomend) professionals anno nu voor staan, zijn complex en vragen om een slimme en creatieve aanpak. De HU draagt met haar praktijkgericht onderzoek bij aan innovatieve oplossingen, met, in en voor onderwijs en beroepspraktijk.

Verbinding en innovatie

We willen de kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving verbeteren. Dit doen we door onderzoek naar actuele vraagstukken op het gebied van sociale innovatie, digitalisering, gezondheid, duurzaamheid en blijvend leren en innoveren. Daarbij werken wij in opdracht van en in samenwerking met organisaties, overheden en kennisinstellingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. We betrekken studenten, lectoren, onderzoekers en professionals uit de praktijk, die samenwerken vanuit meerdere disciplines en invalshoeken. Zo dragen we bij aan innovatie van de beroepspraktijk en onderzoek met impact.

Studenten goed voorbereiden

Onderzoekers en lectoren zijn op allerlei manieren betrokken bij opleidingen binnen en buiten de HU. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van curricula en masters, de implementatie van onderzoeksleerlijnen, het geven van colleges en het begeleiden van afstudeerders. Zo sluit het onderwijs goed aan op actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk, wordt het inhoudelijk vernieuwd en blijft het vakinhoudelijk van hoge kwaliteit. Studenten werken mee aan onderzoek, in afstudeeronderzoeken, student-assistentschappen en leerwerkplaatsen. Op die manier dragen we bij aan het opleiden van de professional van morgen, die flexibel, onderzoekend en wendbaar is en zich goed kan aanpassen aan een professionele omgeving die voortdurend en in hoog tempo verandert.

Verantwoord onderzoek

Kwaliteit staat voorop binnen de HU. Daarom moeten de onderzoeken theoretisch én praktisch relevant zijn, maar ook methodisch grondig en ethisch verantwoord. Dankzij zorgvuldige kwaliteitsprocedures, wetenschappelijke standaarden en gedragscodes kunnen we dit waarborgen. In 2018 is de Ethische Commissie Sociale Domein ingericht, naast de al langer bestaande Ethische Commissie Gezondheidsdomein, om onderzoekers te adviseren. In 2019 is dit uitgebreid voor alle domeinen binnen de HU. Ook voldoet het onderzoek van de HU aan de AVG-wetgeving, doordat betrokkenen in onderzoek geanonimiseerd of gepseudonimiseerd wordt. Verder heeft de HU privacy officers in dienst die onderzoekers hierover adviseren.

We hebben daarnaast een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem: we worden elke zes jaar beoordeeld door een onafhankelijke externe visitatiecommissie, die als het ware een keurmerk zijn voor het onderzoek op de HU.

De professional doctorate aan de HU

De professional doctorate (PD) is een doctoraatsprogramma. PD-kandidaten leren handelingskennis, processen en producten te ontwikkelen voor het tot stand brengen en valideren van interventies bij complexe praktijkvraagstukken. In 2023 kan je aan de HU starten met de pilot PD. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren te interveniëren in complexe vraagstukken zoals de energietransitie of de gezondheidszorg.

De HU ziet een doctoraatstraject in het hbo als een belangrijke en noodzakelijke toevoeging binnen het hoger onderwijsstelsel. De PD maakt een doorlopende leerlijn van associate degree via bachelor en master tot doctorate in de beroepskolom mogelijk en helpt te voorzien in de toenemende behoefte aan hoogopgeleide professionals die in staat zijn complexe beroepsgerichte kennis- en ontwerpvragen op te pakken. De PD wordt dan ook nauw verbonden met het overige hbo-onderwijs. 

Binnen de HU bieden we het PD-traject aan binnen de volgende domeinen:

  • Onderwijs: Leren & Professionaliseren
  • Gezondheid & Welzijn
  • Energie & Duurzaamheid
  • Techniek & Digitalisering

Contact

Voor vragen, meer informatie of om te informeren naar de mogelijkheden, neem contact op met pd@hu.nl.

Promotieonderzoek op de HU

Bij de HU worden ook uiteenlopende promotieonderzoeken uitgevoerd die passen bij de vraagstukken waar lectoraten en lectoren zich over buigen. Meestal zijn de promotieonderzoekers ook verbonden aan opleidingen van de HU. De promotieonderzoekers zijn verenigd in Hogeschool Utrecht Promovendinetwerk (HUP). Via dit netwerk delen zij kennis, vaardigheden en ideeën met elkaar die met promoveren binnen de HU te maken hebben. Wil je meer weten? Mail dan naar hup@hu.nl.

HU-visie: Samen voor de toekomst

Hogeschool Utrecht is een grote gemeenschap van bevlogen studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers. Wij werken intensief samen met de beroepspraktijk en met elkaar. Hier komt alles samen. Want hoe meer wij samen optrekken, hoe beter we in staat zijn om onze studenten te leren werken aan oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd. Als HU-gemeenschap geven we zo vorm aan de beroepspraktijk, de maatschappij en de professionals van morgen. Dat doen we vanuit de HU-visie ‘Samen voor de toekomst.’

Organisatie

Lees alles over de HU als organisatie en de plek die de kenniscentra in de organisatie hebben.