Privacy

Op deze pagina's vind je informatie over de manier waarop Hogeschool Utrecht zorgdraagt voor de kwaliteit van de informatie op haar online platforms. Je vindt hier ook een toelichting op ons privacybeleid en een link naar de cookieverklaring waarin we het gebruik van cookies toelichten. 

De informatie op deze pagina's heeft betrekking op de volgende websites:

 • www.hu.nl
 • www.internationalhu.com
 • www.bibliotheek.hu.nl
 • www.events.hu.nl
 • www.husite.nl
 • De Corporate Nieuwsbrief van Hogeschool Utrecht

De informatie op onze websites komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Hogeschool Utrecht (HU).

De HU besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete manier van informatievoorziening. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten of dat informatie gedurende een periode wijzigt. Hogeschool Utrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de websites.

Hogeschool Utrecht behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Hogeschool Utrecht is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Aan de officiële regelingen van Hogeschool Utrecht geldend binnen de aangegeven periode, die via de websites zijn gepubliceerd kunnen uiteraard wel rechten worden verbonden.

Het is mogelijk dat via de websites toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. De hogeschool kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of websites. 

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons door jou worden verstrekt. Hierbij hanteren wij het Privacybeleid Hogeschool Utrecht als kader en houden wij ons aan de eisen, die de AVG ons stelt.

De privacywet geeft alle mensen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt een set specifieke rechten.

 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Hogeschool Utrecht van je verzamelt in te zien. 
 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Hogeschool Utrecht van je verzamelt te wijzigen indien deze niet juist of incompleet zijn. 
 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Hogeschool Utrecht van je verzamelt te laten verwijderen maar alleen in de volgende gevallen: 
  • de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; 
  • je een gegeven toestemming intrekt en deze toestemming de enige grondslag is waarop de verzameling is gebaseerd; 
  • wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verzameld. 
 • Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens bij Hogeschool Utrecht te beperken (stil te laten zetten). De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt in de volgende gevallen: 
  • met jouw toestemming; 
  • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsverordening; 
  • ter bescherming van de rechten van anderen. 

Hogeschool Utrecht gebruikt een aantal applicaties waarin je zelf jouw gegevens kunt opvragen en wijzigen: 
 • OSIRIS voor studenten externe link
  (OSIRIS haalt jouw gegevens op uit Studielink externe link . Wanneer je in jouw Studielink-profiel gegevens aanpast zullen deze automatisch worden overgenomen door OSIRIS). 
 • Corporate nieuwsbrief
  Je profiel voor de corporate nieuwsbrief beheer je via de link onderaan de nieuwsbrief. Wil je een nieuwsbrief van de HU niet meer ontvangen? Meld je dan af via de afmeldmogelijkheid onderaan de nieuwsbrief.

Wil je je gegevens opvragen of wijzigen voor andere applicaties of websites, neem dan per e-mail contact op met de Privacy Desk via askprivacy@hu.nl .

Medewerkers en studenten met een HU-account

Medewerkers en studenten kunnen gebruikmaken van het formulier Indienen Privacyverzoek in de selfserviceportal. Geef hierbij aan om welke applicatie of website het gaat. Zo kunnen we je snel van dienst zijn.

Geen HU-account?

Wanneer je geen HU-account hebt, vragen wij je om je verzoek te doen door een mail te sturen naar: Askprivacy@hu.nl. De collega’s van de privacy-organisatie nemen dan contact met je op en zullen je verzoek met je doornemen. Via een aantal vragen valideren of jij daadwerkelijk degene bent voor wie de gegevens opgevraagd worden.

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens Hogeschool Utrecht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De kwaliteit van de technische beveiliging wordt met regelmaat getest.

Op de website rust een auteursrecht van Hogeschool Utrecht. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Team Contentmanagement via content@hu.nl.

Hogeschool Utrecht heeft een interne toezichthouder op de Verwerking van Persoonsgegevens aangesteld. Deze toezichthouder wordt functionaris gegevensbescherming genoemd (hierna: “FG”). De FG zal door Hogeschool Utrecht tijdig worden betrokken bij alle aangelegenheden waar Persoonsgegevens bij komen kijken. De wettelijke taken en bevoegdheden van de FG geven deze functionaris een onafhankelijke positie bij Hogeschool Utrecht. Hogeschool Utrecht zal de FG aanmelden bij de toezichthoudende autoriteit. 

De taken van de FG houden in: 

 • het informeren en adviseren van alle betrokken partijen over hun verplichtingen onder de AVG;
 • het toezien op de naleving van de AVG en andere relevante privacywetgeving. 
 • het toezien op de naleving van dit privacybeleid door Hogeschool Utrecht; 
 • het toezien op een Privacy Impact Assessment; 
 • het samenwerken met de toezichthoudende autoriteit; 
 • fungeren als eerste aanspreekpunt voor de toezichthoudende autoriteit. 

Privacyverklaring

Hogeschool Utrecht (HU) vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens de HU verwerkt als je als belangstellende student of organisatie contact opneemt met de HU of je aanmeldt voor een activiteit bij de HU. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Hogeschool Utrecht (HU) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring staan omschreven. De HU heeft de wettelijke plicht persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken zoals dat omschreven staat in de privacywetgeving; de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). 

Externe partijen die in opdracht van de HU werken – bijvoorbeeld de leverancier van het kopieerapparaat, bedrijven die de beveiliging voor ons regelen- zijn ook aan deze privacywetgeving gebonden. De HU heeft met hen een verwerkersovereenkomst opgesteld. 

Voor welke doelen worden mijn persoonsgegevens verwerkt

Doel

Om jou als aankomend student te kunnen helpen bij jouw studiekeuze en jou daarover te kunnen informeren, verzamelen we een aantal persoonsgegevens van je.

Zo biedt Hogeschool Utrecht (HU) verschillende activiteiten en evenementen aan om tot een juiste studiekeuze te komen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van open dagen en meeloopdagen.

Voor het deelnemen aan activiteiten en evenementen heeft de HU persoonsgegevens nodig. Dit zijn met name jouw contactgegevens. Om je een brochure toe te sturen of om je informatie te sturen over de betreffende activiteit. De HU gebruikt de persoonsgegevens ook om je te informeren over studiekeuzeactiviteiten waarvoor je je niet hebt aangemeld maar die jou wel kunnen helpen om tot een goede studiekeuze te komen.

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en verwerken alleen die gegevens die we van jou hebben ontvangen. Jouw gegevens stellen we niet ter beschikking aan derden. We volgen hierbij de eisen van de AVG, de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Grondslag

We verwerken jouw gegevens op basis van toestemming, wanneer je hebt aangegeven dat je geïnformeerd wil worden over vervolgstappen binnen je studiekeuze. Denk daarbij aan een attendering om je aan te melden voor een oriëntatiedag of een open dag. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken als je geen informatie meer van de HU wil ontvangen, door een mail te sturen naar Askprivacy@hu.nl.

Bewaartermijn

Je gegevens worden maximaal 3 jaar na het laatste moment dat je contact met onze hogeschool hebt gehad over je studiekeuze bewaard. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd en alleen nog voor analysedoeleinden gebruikt. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in systemen die voldoen aan strenge HU security-eisen. Hierdoor worden jouw gegevens veilig opgeslagen.

Doel

Om jou als aankomend cursist te kunnen helpen bij jouw studiekeuze en jou daarover te kunnen informeren, verzamelen we een aantal persoonsgegevens van je. 
Voor het deelnemen aan activiteiten en evenementen, en het aanvragen van informatie heeft de HU persoonsgegevens nodig. Dit zijn met name jouw contactgegevens. De HU gebruikt de persoonsgegevens ook om je te informeren over aanverwante cursussen en activiteiten als je daarvoor toestemming hebt gegeven. 
We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en verwerken alleen die gegevens die we van jou hebben ontvangen. Jouw gegevens stellen we niet ter beschikking aan derden. We volgen hierbij de eisen van de AVG, de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Grondslag

We verwerken jouw gegevens op basis van toestemming, wanneer je hebt aangegeven dat je geïnformeerd wil worden over mogelijk verwante interessante cursussen op jouw vakgebied. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken als je geen informatie meer van de HU wil ontvangen, door een mail te sturen naar Askprivacy@hu.nl.

Bewaartermijn

Je gegevens worden maximaal 3 jaar, na het laatste moment dat je contact met onze hogeschool hebt gehad, bewaard. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd en alleen nog voor analysedoeleinden gebruikt. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in systemen die voldoen aan strenge HU security-eisen. Hierdoor worden jouw gegevens veilig opgeslagen.

Doel

Van onze relaties leggen wij bedrijfs- en persoonsgegevens vast. Bijv. de contactgegevens van een (contactpersoon van een) bedrijf of relatie. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor het matchen van bedrijven aan opleidingen voor stage- en onderzoeksopdrachten.  Daarnaast gebruiken we deze gegevens voor het versturen van mailingen of uitnodigingen voor evenementen. Door het verzamelen en gebruiken van bedrijfs- en persoonsgegevens wil  Hogeschool Utrecht een goede opvolging geven aan de diverse contactmomenten. Wij doen dit alleen als het gaat om activiteiten die ook relevant zijn voor de doelgroep. 

Grondslag

Wij verwerken deze gegevens op basis van toestemming op het moment dat belangstellenden  informatie hebben gevraagd en  op basis van onze wettelijke taken als het gaat om het onderhouden van contacten met bedrijven die stage- en onderzoeksactiviteiten begeleiden. 

Bewaartermijn 

HU bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden. Wanneer contactpersonen zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief, kunnen zij zich ook weer bij elke nieuwsbrief afmelden als zij geen belangstelling meer hebben en de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen. 

Doel

De HU evalueert regelmatig de verschillende activiteiten en evenementen die worden georganiseerd. De verstrekte persoonsgegevens kunnen door de HU worden gebruikt om onderzoek te doen naar de tevredenheid en beleving van deelnemers. Met de resultaten van deze onderzoeken wil de HU haar activiteiten en evenementen continu verbeteren. Voor het onderzoek kan de HU een extern bureau inschakelen. Met het bureau wordt altijd een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin het veilig versturen van gegevens wordt geborgd. Wij gebruiken soms persoonsgegevens of geven die aan anderen om onderzoek uit te voeren of te gebruiken voor statistische doeleinden. De gegevens worden dan geaggregeerd en zijn niet meer herleidbaar tot personen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal bezoekers per event.

Grondslag

We verwerken deze gegevens op basis van gerechtvaardigd belang; HU wil inzicht in de waardering van haar dienstverlening om deze waar nodig te kunnen verbeteren. 

De bewaartermijn

Jouw gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd en alleen nog voor analyse doeleinden gebruikt. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in systemen die voldoen aan strenge HU security eisen. Hierdoor worden jouw gegevens veilig opgeslagen.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in systemen van de HU. Opslag vindt plaats in goed beveiligde systemen en alleen mensen die hiertoe rechten hebben, kunnen deze gegevens inzien. 
Hogeschool Utrecht draagt zorg voor een adequaat - risicogebaseerd - beveiligingsniveau en legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, aanpassing, openbaarmaking of verlies van je persoonsgegevens of andere vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige c.q. onrechtmatige verzameling en verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Een risicoanalyse op privacybescherming en informatiebeveiliging maakt deel uit van ons intern risicobeheersings- en controlesysteem. Je persoonsgegevens worden vanzelfsprekend opgeslagen op beveiligde servers in de Europese Unie.

Bij wie kan ik terecht met vragen en eventueel bezwaar tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Heb je vragen over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt? Stel deze dan via de privacydesk van de HU:  Askprivacy@hu.nl

Op basis van de AVG heb je het recht:

 • op inzage in de persoonsgegevens die van jou verwerkt worden,
 • om jouw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten,
 • om jouw persoonsgegevens te wissen,
 • op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Bij bezwaar zal van geval tot geval bekeken worden of tegemoet kan of moet worden gekomen aan dit bezwaar. Zo kunnen geen gegevens gewist worden, waardoor jou de toegang tot het gebouw wordt ontzegd. 

Indien je deze privacyrechten wil uitoefenen, kunt je dit kenbaar maken bij Roos Roodnat, Functionaris Gegevensbescherming via Roos.Roodnat@hu.nl.

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen wij je om je te legitimeren. Zo controleren wij of het verzoek door de juiste persoon is gedaan. Indien je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Slotopmerkingen

Deze tekst kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze tekst zullen via de website bekend worden gemaakt. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Deze tekst is laatst gewijzigd op 16 mei 2023.

Contact

Meer over privacy