Teaming in de Tussenruimte: Grensoverstijgend samenwerken in leerwerkomgevingen voor wendbare professionals

HU Verpleegkunde

De sectoren zorg en techniek staan onder invloed van snelle  maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Om daarop in te kunnen spelen, zien we in deze sectoren een belangrijke rol voor leerwerkomgevingen: samenwerkingen tussen mbo en hbo en het werkveld, waarin meerdere organisaties samen werken, leren en innoveren. Dit vraagt om cross-boundary teaming en wendbaarheid van de (aankomende) professionals.

Doel

Het doel van dit project is om beter te begrijpen hoe cross-boundary teaming er in de praktijk uit kan zien en zicht te krijgen op de concrete mogelijkheden om cross-boundary teaming te versterken. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe ziet cross-boundary teaming in leerwerkomgevingen gericht op wendbaarheid eruit en hoe kan die worden versterkt?

Resultaten

  • Inzicht over hoe cross-boundary teaming er in leerwerkomgevingen uitziet
  • Inzicht over hoe cross-boundary teaming versterkt kan worden
  • Praktische handvatten (in de vorm van een diagnose-instrument, toolkit, prototype, etc.) voor het versterken van cross-boundary teaming

TeamingScan

Met het instrument TeamingScan voor leerwerkomgevingen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo) kan inzicht worden verkregen in de samenstelling van het team, in het gemeenschappelijke inhoudelijke vraagstuk en daaraan verbonden leer-ontwikkelvraagstuk, en kunnen aangrijpingspunten worden geïdentificeerd om cross-boundary teaming te versterken. De TeamingScan bestaat uit vier werkvormen, die worden begeleid door een procesbegeleider, waarvoor een handreiking is geschreven. De opbrengsten van het gesprek met het team kunnen worden vastgelegd op het TeamingCanvas. De theoretische en methodologische onderbouwing van de TeamingScan is in een apart document opgenomen. 

Looptijd

01 juni 2022 - 31 mei 2026

Aanpak

Middels kwalitatief, ontwerpgericht onderzoek met een participatief karakter wordt de onderzoeksvraag beantwoord. Zowel onderzoekers, docent-onderzoekers als medeontwerpers uit vier participerende leerwerkomgevingen (met beroepsonderwijs- en werkveldpartners) zijn betrokken bij de uitvoering van het onderzoek.

Co-financiering

Dit onderzoek werd (mede)gefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

De betrokken kennispartner is het lectoraat Responsief Onderwijs (HAN)externe link. De betrokken projectpartners vanuit het mbo zijn Da Vinci College, Graafschap College, ROC TOP en de Academie voor Gezondheid en Vitaliteit (HAN). Partners uit het bedrijfsleven zijn Amstelring, Smarthub Incubator Industry, ASVZ en Driestroom.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?