Het lectoraat onderzoekt hoe het curriculum van het funderend onderwijs zich moet ontwikkelen om kinderen en pubers een optimale start te geven in de dynamische, complexe samenleving en beroepspraktijk. Welke kennis en competenties hebben zij daarvoor nodig, hoe kunnen ze deze aanleren, en hoe kunnen we leraren toerusten om het gewenste curriculum goed vorm te geven?

De kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) staan onder druk. Deze onderzoekslijn richt zich op de vraag hoe interesse in natuurwetenschap en techniek bevorderd kunnen worden door het aanbieden van eigentijds en aansprekend techniekonderwijs. We ontwikkelen doorlopende leerlijnen voor basis- en voortgezet onderwijs en de bèta-lerarenopleidingen. Vanuit burgerschapsperspectief is een belangrijke kwestie hoe interdisciplinaire maatschappelijke vraagstukken hun plaats kunnen krijgen in dit leergebied dat sterk leunt op disciplinaire kennis.

Projecten

We onderzoeken invullingen van mens- & maatschappijvakken in het VO (M&M: aardrijkskunde, economie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer). Ook onderzoeken we de zaakvakken in het PO (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek). Samen met docenten, lerarenopleiders en curriculumontwikkelaars wordt de (vakdidactische) kennis van docenten hierover onderzocht. Tevens analyseren we hoe betreffende curricula (kunnen) worden vormgegeven. We dragen bij aan debat en kennis over inclusie en kansenongelijkheid in het onderwijs.

Projecten

'Digitale geletterdheid’ is onmisbaar om je weg te vinden in de hedendaagse samenleving. Sommige digitale vaardigheden zijn generiek aan te leren en andere vragen per inhoudsdomein een nadere invulling (informatievaardigheden bij geschiedenis krijgen andere accenten dan die bij aardrijkskunde of natuurkunde). In deze lijn onderzoeken we samen met scholen, leraren en lerarenopleidingen hoe dit leergebied vorm kan krijgen in het curriculum, al dan niet geïntegreerd met andere leergebieden, en hoe we studenten in de lerarenopleidingen kunnen toerusten om dit onderwijs vorm te geven.

Projecten

Het leergebied Nederlands is sterk in beweging: de resultaten van leerlingen vallen tegen en binnen het leergebied bestaat onvrede over de huidige invulling van het schoolvak. Er is brede consensus dat de aandacht te eenzijdig is komen te liggen op instrumentele vaardigheden en dat er te weinig aandacht is voor de inhoud en voor diepe inhoudelijke verwerking. Bijkomende knelpunten zijn dat het taalonderwijs los is komen te staan van de andere leergebieden en dat samenlevingsbreed het (diepe) lezen onder druk staat. Ook studenten in de lerarenopleidingen zijn niet vanzelfsprekend lezers.   
Vanuit deze onderzoekslijn willen we in verbinding met de zaakvakken bijdragen aan een meer inhoudsrijk curriculum voor het leergebied Nederlands waarin rijke teksten gebruikt worden om te komen tot kennis en inzicht over jezelf en de wereld, op school en in de lerarenopleidingen.

Publicaties

 • Module Bonaire Een veelbelovend vakoverstijgend project voor betekenisvol onderwijs
  • Bart Wagemakers
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
  • Boek
  • 2024
 • Ontwerpen en maken voor een kwetsbare buurt
  • Gerald van Dijk, Denny van Beusichem, Alex de Jong, Rob Hoevenaars
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
  • Artikel
  • 2024
 • Op STOom... Technieklessen voor de basisschool, samenwerking po-vo
  • Geertje Damstra, Gerald van Dijk, Lyli Hartman
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
  • Artikel
  • 2024

Onderwijs

Samen met de lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht (HU) werkt het lectoraat aan de professionalisering van opleiders en de verdere ontwikkeling van de opleidingscurricula.

Voorbeeld van praktijkles Daan Andriessen | lector | Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

“De vraagstukken van onze moderne maatschappij houden zich niet aan de scheidslijnen tussen vakken. Er zit veel rijkdom in een brede blik.”

Elwin Savelsbergh Lector Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs

Samenwerking

Regionaal wordt samengewerkt met diverse scholen en schoolbesturen in de omgeving van Utrecht/Amersfoort: Academie tien, het Globe college en het Element. Daarnaast wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht en diverse andere universiteiten en hbo-instellingen.

Onze lectoren en onderzoekers

Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Elwin Savelsbergh

Lector Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs Bekijk profiel
Jefta Bego | Onderzoeker | Lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs

Jefta Bego

Onderzoeker Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs Bekijk profiel
Geertje Damstra| onderzoeker | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Geertje Damstra

Onderzoeker Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs Bekijk profiel
Gerald van Dijk | onderzoeker | Lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Gerald van Dijk

Onderzoeker Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?