Tijdens de opleiding

Community development draait om het werken voor en met mensen in gemeenschappen. Je richt je op het verbeteren van hun sociale en culturele omstandigheden. Je zorgt voor draagvlak en participatie.

Master Community Development: studenten werken buiten een project uit

Tijdens de opleiding werk je aan:

1) het innoveren van de sociale basisinfrastructuur gericht op sociale en culturele participatie
2) integraal werken aan inclusieve gemeenschappen
3) het organiseren van duurzame verandering in het publieke domein
4) de ontwikkeling van het beroep ten behoeve van de kwaliteit van samenleven.

Iedere periode bekijk je je praktijkvraag vanuit een van deze perspectieven.

Inhoud van de Master Community Development

In deze module houd je je bezig met de beroepsopgave ‘Innoveren van de sociale basisinfrastructuur gericht op sociale en culturele participatie’. De inhoudelijke focus ligt op de ontwikkeling van gemeenschappen aan de basis van het brede sociale domein. Je kijkt ook naar de maatschappelijke impact van kunst, cultuur, creativiteit, sport en bewegen. In deze module ligt de nadruk op het ‘wat’ van het werk en staat het perspectief van de burgers centraal. Deze module is ontwikkeld en wordt uitgevoerd en bijgesteld in nauwe samenwerking met het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling (PSO) met dr. Nico de Vos als dragend lector van het Kenniscentrum Sociale Innovatie.

In deze module werk je aan de beroepsopgave ‘Het organiseren van duurzame verandering in het publieke domein’. De inhoudelijke focus ligt op de complexiteit en dynamiek in het sociale domein, denkend vanuit de mensen of burgers om wie het gaat. In deze module staat het ‘hoe’ van het werk centraal en ligt de nadruk op het perspectief van de beleidsmakers. Deze module is ontwikkeld en wordt uitgevoerd en bijgesteld in nauwe samenwerking met het lectoraat Organiseren van Waardig Werk (OVWW) met Josje Dikkers en Leendert de Bell als dragend lectoren.

In deze module houd je je bezig met de beroepsopgave ‘Integraal werken aan inclusieve gemeenschappen’. De inhoudelijke focus ligt op integraal sociaal werk (in buurt, wijk, stad en stadsregio), met name ook in relatie tot zorg en ondersteuning van burgers. In deze module ligt de nadruk op het ‘waar’ van het werk en staat het perspectief van de werkers centraal. Deze module is ontwikkeld en wordt uitgevoerd en bijgesteld in nauwe samenwerking met het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning (PZO) met prof. dr. Jean-Pierre Wilken als dragend lector.

In deze module houd je je bezig met de beroepsopgave ‘Bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep ten behoeve van de kwaliteit van samenleven’. In deze module ligt de nadruk op het ‘waarom’ van het waarden-gedreven werken binnen de complexiteit van het beroepsdomein centraal en staat het perspectief van het beroep en de beroepsgroep centraal. Deze module is ontwikkeld en wordt uitgevoerd en bijgesteld in nauwe samenwerking met het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD) met dr. Lia van Doorn als dragend lector.

Docenten Community Development

Nico de Vos, opleiding Community Development, Hogeschool Utrecht

Dr. Nico de Vos

Filosoof en dragend lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Nico is gepromoveerd op het gebied van filosofie van de danskunst, gericht op het thema van lichamelijke verbondenheid. Eerst studeerde hij lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, maar later filosofie met als specialisatie kunst- en cultuurfilosofie. Beide universitaire studies rondde hij cum laude af. Voordat hij bij de HU kwam werken, bekleedde hij verschillende (hogere) managementfuncties in de profit- en non-profitsector. Interview met Nico de Vos in Trajectum.

Jean Pierre Wilken, opleiding Community Development, Hogeschool Utrecht

Prof. dr. Jean Pierre Wilken

Lector Participatie Zorg en Ondersteuning

Jean Pierre is sinds 2002 lector bij Hogeschool Utrecht. Hij studeerde sociale wetenschappen en psychologie. Hij werkte bij de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht, de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, het Nationaal Ziekenhuisinstituut en Storm Rehabilitatie, kenniscentrum voor psychosociale rehabilitatie. Van 2008 tot 2009 was hij Hoofd Kennisontwikkeling en Kwaliteitsbeleid bij de Rino Groep/Centrum Opleidingen Langdurige & Complexe Zorg.

Lia van Doorn, opleiding Community Development, Hogeschool Utrecht

Lia van Doorn

Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Lia is lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Daarvoor was ze lang senior onderzoeker en projectleider bij MOVISIE. Tussen 2003 en 2005 werkte Van Doorn als senior onderzoeker bij de Faculteit Sociaal Agogische Opleidingen van Hogeschool Utrecht. In de jaren 90 was ze wetenschappelijk medewerker bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Dr. Laurens de Graaf

Lector Organiseren van Verandering in het Publieke Domein

 

Dr. Laurens de Graaf (1977) studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en verdedigde in 2007 zijn proefschrift met als titel: 'Gedragen beleid. Sinds 2006 is hij als universitair docent en als dagelijks bestuurslid verbonden aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg. Daar heeft hij veelvuldig onderzoek gedaan - al dan niet in opdracht van publieke organisaties - naar participatievraagstukken in (achterstands)wijken en grote steden. Hierover heeft hij zowel nationaal als internationaal breed gepubliceerd.

Op 10 november 2017 is hij geïnstalleerd als burgemeester van Lopik.

Pim van Heijst

Hogeschoolhoofddocent en onderzoeker

Pim is Hogeschoolhoofddocent bij de masteropleiding Community Development. Daarnaast is hij als Senior onderzoeker betrokken bij het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling.

Pim van Heijst studeerde Sociale Geografie van de ontwikkelingsgebieden en Voorlichtingskunde aan de Wageningen Universiteit. Na zijn studie werkte hij korte tijd in het hoger onderwijs. Vervolgens was hij op de Nederlandse ambassade in Harare (Zimbabwe) projectcoördinator op het gebied van onder andere onderwijs. Daarna werkte Pim in Jakarta, Indonesië waar hij betrokken was bij voorlichtingscampagnes en onderzoeksprojecten in samenwerking met het ministerie van Gezondheid en diverse VN organisaties. Van daaruit werd hij directeur van het kantoor van Hellen Keller International op Lombok. Hij was verantwoordelijk voor programma’s en onderzoek op het gebied van bevolkingsparticipatie en community development. Het trainen van lokale medewerkers was hierbij een belangrijk onderdeel van zijn werk.

Aart van der Maas

Aart van der Maas

Opleidingsmanager master Community Development

Aart van der Maas is opleidingsmanager van de masteropleiding Community Development. Daarnaast is hij actief in het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling (PSO) in de onderzoekslijn Kunst en Creativiteit.

Aart van der Maas studeerde Maatschappelijk Werk en musicologie en werkt sinds 2002 als hogeschooldocent aan de Hogeschool Utrecht.  Vanaf 2007 werkt hij tevens als onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie aan de Hogeschool Utrecht. Tot juli 2009 is hij projectleider Wijk Onderzoek en Kennisontwikkeling team (WOK) onder leiding van lector Hans van Ewijk. In dit onderzoek ligt een sterke focus op de koppeling praktijk (wijkteam), onderwijs en onderzoek. Het onderzoek is gepubliceerd in "Zwanenvechtpleinbuurt Zuilen. Werken aan duurzame verbetering. Onderzoeksrapportage Portes Hogeschool Utrecht" (Van der Maas, Scheijmans en Van Ewijk (juni 2008). Dit onderzoek krijgt in 2009 een vervolg met het ontwikkelen van beroepsprofiel “Sociale Makelaar” en een training voor Sociale Makelaars van welzijnsorganisaties Portes en Cumulus. Aart is in dit project aanjager, procesbegeleider en trainer.

Els Overkamp

Els Overkamp

Hogeschoolhoofddocent master Community Development

Dr. Els Overkamp is hogeschoolhoofddocent bij Social Work en bij de master Community Development. Zij is tevens senior onderzoeker bij het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van de HU.

Na haar studie Bestuurskunde werkte Els Overkamp een aantal jaren als onderzoeker aan de gelijknamige faculteit van de Universiteit Twente. In 2000 promoveerde zij op een onderzoek naar de  integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving, als gevolg van het deconcentratiebeleid in de jaren negentig. In de jaren daarna werkte ze als directiesecretaris bij de GGD Regio Twente en als consultant in zorg en welzijn. In deze laatste functie deed ze onder meer onderzoek naar leef wensen van mensen met een verstandelijke beperking en was ze tevens nauw betrokken bij de inrichting van de Wmo bij een aantal gemeenten.

Ed de Jonge

Ed de Jonge

Hogeschoolhoofddocent master Community Development

Ed is werkzaam als onderzoeker binnen het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening.

De centrale thema's in de scholing en werkzaamheden van Ed de Jonge zijn (de samenhang tussen) ethiek en professionaliteit. Ed is cum laude afgestudeerd in de wijsbegeerte met als specialisatie ethiek en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen op het onderzoek Beelden van de professional. Ethiek vat hij op in de brede en oorspronkelijke betekenis van bezinning op het zinvolle bestaan. Professionaliteit draait zijns inziens in de kern om het realiseren van humanitaire waarden (zoals gezondheid, rechtvaardigheid, inclusie) in complexe omstandigheden. In onderzoek is hij vooral gericht op ervaring en betekenis, in het bijzonder van sociale professionals.

Overige informatie

Gedurende de gehele opleiding maak je deel uit van een kleinschalig leerteam. Vanuit dit leerteam werk je in elke module in zogenoemde werkplaatsen samen met burgers, professionals en onderzoekers aan authentieke en actuele beroepsvraagstukken voor lokale en regionale innovatie. In de master Community Development werk je dus zelf ook in en aan een gemeenschap; een gemeenschap waarin praktijk en theorie, onderzoek en innovatie samengaan.

Je kunt de master combineren met je baan. Je kan de opleiding in voltijd of deeltijd volgen en zo optimaal afstemmen op jouw werk- en privésituatie. De master is praktijkgericht. Je werkt samen met andere betrokkenen en onderzoekt participatief. Wat je leert, kun je meteen toepassen. Zo verbindt je verschillende invalshoeken aan jouw praktijk.

  • De voltijdmaster duurt één jaar en omvat 2 à 3 lesdagen per week. Houd rekening met ongeveer 24 uur zelfstudie per week.
  • De deeltijdmaster duurt twee jaar en omvat 1 lesdag per week. Houd rekening met ongeveer 12 uur zelfstudie per week.

De master zet blended learning in om de flexibele en gepersonaliseerde onderwijsroute te faciliteren. Dat is het zo slim mogelijk combineren van face-to-face onderwijs, leren op de werkplek, leerteamleren en online leren. Via de online leeromgeving (op je eigen leer- of werkplek of thuis) maak je je al veel kennis en ervaring eigen. Met de didactiek van blended learning kun je je op een flexibele wijze persoonlijk en professioneel ontwikkelen. Blended learning betekent ook dat je kennis verwerft en vaardigheden ontwikkeld, altijd in de context van het beroep. Samen met andere studenten vorm je een leerteam op basis van gemeenschappelijke ambities, doelstellingen en beoogde resultaten.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken, excursies en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 500 kwijt.

Nienke Aalbers

"Vraagstukken vragen om een domeinoverstijgende aanpak"

Nienke Aalbers (22) eerstejaars student
Kirsten Boersma

"Zelf kijken op welke manier je de theorie toepast"

Kirsten Boersma (28) Master Community Development
Thillie Bremer

"Probeer je praktijkonderzoek te combineren met je baan"

Thillie Bremer (26) eerstejaars student