Resultaten HBO Monitor 2016 bekend

20-04-2017

Het bruto uurloon van afgestudeerden van Hogeschool Utrecht (HU) is in 2016 gestegen naar 15,29 euro. In 2015 was dat nog 15,00 euro. Alumni van de HU verdienen hiermee significant meer dan het landelijk hbo-gemiddelde van 13,96 euro. Dit blijkt uit cijfers van de HBO Monitor 2016, waarmee hogescholen ieder jaar de arbeidsmarktpositie van hun afgestudeerden kunnen vaststellen.

HBO Monitor

De werkloosheid onder HU-alumni is al jaren significant lager dan het landelijk gemiddelde. Deze trend is in 2016 doorgezet, met een werkloosheidscijfer van 3,7 procent onder HU-alumni tegenover 4,7 procent landelijk. Wel is er sprake van een lichte stijging ten opzichte van de 3,3 procent in 2015. Net als in 2015 is 66 procent van de HU-alumni tevreden met zijn of haar functie. Daarmee blijven zij iets achter op het landelijk gemiddelde van 69 procent. 

Inbedding praktijkgericht onderzoek

Op tevredenheid over inhoudelijke actualiteit van de opleiding (68 procent) sluit de HU aan op het landelijk gemiddelde. Over de inbedding van praktijkgericht onderzoek in de opleiding is 58 procent zeer tevreden, een procentpunt meer dan in 2015 en meer dan het landelijk gemiddelde (56 procent). De verwevenheid van onderwijs en praktijkgericht onderzoek is dan ook een belangrijk speerpunt van de HU. Ook op inhoud en kwaliteit van de toetsing en beoordeling scoort de HU over het algemeen beter dan het landelijk gemiddelde. Een aandachtspunt is de internationale oriëntatie. Net als in 2015 is een kwart van de alumni daar tevreden over, terwijl dat gemiddeld onder hbo-alumni op 36 procent is. 

Investeringen in onderwijsinnovatie

De tevredenheid over de actuele kennis van docenten ligt met 66 procent op het landelijk gemiddelde. Over de didactische vaardigheden waren alumni wat minder tevreden (van 56 procent in 2015 naar 52 procent in 2016). De HU investeert, in lijn met haar onderwijsvisie, momenteel in een nieuwe onderwijsdidactiek met veel aandacht voor blended learning, waarbij onderwijs wordt gegeven in een combinatie van werkplekleren, leren in de klas, leerteamleren en online leren. De HU verwacht dat de blijvende investering in onderwijsinnovatie de overgangsproblemen zal helpen oplossen en zal leiden tot een stijging in de waardering. De tevredenheid over de gehele opleiding laat een lichte daling zien, van 65 naar 63 procent, maar het percentage alumni dat hun opleiding zou aanraden aan familie en vrienden bleef gelijk, op 63 procent.

De monitor

De HBO Monitor wordt jaarlijks uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), in samenwerking met het in tevredenheidsonderzoeken gespecialiseerde onderzoeksbureau DESAN. Dit gebeurt in opdracht van de Vereniging Hogescholen. Het onderzoek richt zich op hbo-alumni, anderhalf jaar na hun afstuderen. Landelijk deden ruim 20.000 alumni mee aan het onderzoek, waarvan ruim 2.100 alumni van de HU.