Met de wijk Wijzer

student interviewt bewoner op buiten bankje

Om gezondheidsverschillen te verkleinen en wijkgerichte preventie goed te laten aansluiten bij vraagstukken over gezondheid en welzijn van kwetsbare bewoners is het cruciaal met hen zelf in te gesprek gaan en een goed beeld te krijgen van actuele vraagstukken én te zorgen dat verkregen inzichten terecht komen bij relevante stakeholders.

Doel

Dit project richt zich op het verzamelen en ontwikkelen van werkwijzen en tools om open gesprekken te voeren met (wijk)bewoners in kwetsbare omstandigheden en zo zicht te krijgen op hun uitdagingen, behoeften en ervaren gezondheid en welzijn. Én te zorgen dat verkregen inzichten op een (ethisch) verantwoorde manier bruikbaar en toegankelijk worden gemaakt voor alle betrokkenen ten behoeve van collectieve wijkgerichte preventie.

Resultaten

Dit project resulteert in een toolbox die gebruikt wordt door (toekomstige) professionals en bewoners. We ontwikkelen een duurzame aanpak waardoor bestaande (open) wijkdata worden verrijkt met kwalitatieve inzichten van bewoners.

Looptijd

01 januari 2024 - 31 december 2025

Aanpak

We starten met kwalitatief onderzoek naar wensen en behoeften van alle eindgebruikers. Vervolgens ontwikkelen we in co-design met (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals, gezondheidsexperts, onderzoekers, docenten én bewoners een toolbox. De werkwijze wordt ingebed in het onderwijs en de lokale wijk(data)infrastructuur.

Impact voor het onderwijs

De ontwikkelde tools en werkwijzen worden ingebed in het lopende onderwijs binnen het programma HU GEZOND&WEL Wijzer zodat waardevolle inzichten worden opgehaald én ontsloten naar alle belanghebbenden. Zo werken we op grotere schaal aan het ontwikkelen van bruikbare kennis en deskundigheidsbevordering van huidige en toekomstige professionals en bewoners in de wijk rondom hun rol in wijkgerichte collectieve preventie.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Dit project sluit nauw aan bij de thema’s, doelstellingen en (consortium)partners van het SPRONG-programma PREVENT, waarin wordt gebouwd aan een kennisinfrastructuur over Integrale Wijkgerichte Preventie.

Cofinanciering

Dit project is mede gefinancierd door Regieorgaan SIA (SVB/ RAAK.PUB11.051)

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Janna Bruijning | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Janna Bruijning

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg