Het lectoraat onderzoekt welke wiskundige en analytische vaardigheden professionals nodig hebben nu werkplekken en beroepssituaties snel veranderen door digitalisering en technologisering. We willen (aanstaande) professionals beter toerusten om met zelfvertrouwen wiskunde, rekenen en statistiek te gebruiken in hun beroepssituatie.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

De tweede onderzoekslijn richt zich op de vraag welke competenties op het gebied van rekenen, wiskunde en statistiek gecijferde burgers nodig hebben voor een volwaardige participatie in de huidige digitale en technologische maatschappij. Tot deze onderzoekslijn behoren ook de concepten “financial literacy”, “health numeracy” en kritisch omgaan met kwantitatieve informatie. Hierbij spelen ook mechanismen van inclusie en exclusie, verbinding en selectie, zelfvertrouwen en angst, een rol.

Projecten

De eerste onderzoekslijn richt zich op de vraag welke competenties (toekomstige) professionals nodig hebben op het gebied van rekenen, wiskunde en statistiek in een breed scala aan beroepen. Daarbij ligt de focus op professionals voor wie een zekere vaardigheid in deze gecijferdheidsdomeinen een voorwaarde vormt voor de uitoefening van hun beroep. Ook krijgen lerarenopleidingen voor basisonderwijs en wiskundeleraar in het bijzonder aandacht in deze onderzoekslijn. Er is verwantschap met onderzoek naar vaardigheden als analytisch denken, probleem oplossen, modelleren en abstraheren.

De derde onderzoekslijn richt zich op de vraag hoe relevante wiskundige en analytische competenties kunnen worden verworven door burgers en professionals. We kijken naar de professionele ontwikkeling van studenten en opleiders binnen de HU-opleidingen en naar de ontwikkeling van kwetsbare burgers in de regio Utrecht. De onderzoekslijn omvat ook de vraag hoe de basisvaardigheden in de curricula voor het funderend onderwijs gemoderniseerd kunnen worden zodat ze beter voorbereiden op de competenties die burgers en professionals in hun verdere leven nodig hebben.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat draagt bij aan relevant en betekenisvol onderwijs, zowel binnen de HU als bij andere onderwijsinstellingen. Samen met regionale, nationale en internationale partners wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd en vertaald naar onderwijs.

Docent geeft les

“Bij gecijferdheid is het uitgangspunt dat iedereen relevante wiskundige competenties kan ontwikkelen in een betekenisvolle en inspirerende leeromgeving.”

Kees Hoogland lector Wiskundig en analytisch vermogen van professionals

Samenwerking

Het lectoraat werkt samen met regionale partners zoals Universiteit Utrecht en verschillende roc’s, met landelijke netwerken zoals Ecent/Elwier, en met internationale organisaties en universiteiten zoals OECD.

Onze lectoren en onderzoekers

Kees Hoogland

Lector Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals Bekijk profiel

Rosa Alberto

Onderzoeker Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals Bekijk profiel
Lonneke Boels

Lonneke Boels

Waarnemend lector Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals Bekijk profiel
Theo van den Bogaart | onderzoeker | lectoraten Betekenisvol Digitaal Innoveren & Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Theo van den Bogaart

Docent-onderzoeker Betekenisvol Digitaal Innoveren, Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Kees Hoogland

  • Lector
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals