De opleiding

Vraagstukken uit de beroepspraktijk zijn de basis voor de inhoud van het onderwijs. We werken hier samen aan in werkplaatsen. Een werkplaats is een samenwerking tussen studenten, docenten, onderzoekers, sociale professionals en burgers waarbij zij met en van elkaar leren door samen te werken aan vraagstukken uit de beroepspraktijk.

Social Work, tijdens de opleiding

Elke werkplaats bestaat uit leren in de praktijk, leren op de opleiding en zelfstandig thuis. In de digitale leeromgeving worden deze vormen van leren ondersteund. Het leerteam is je basis en loopt het hele jaar door. Het leerteam bestaat uit een groep van tien studenten en een leerteambegeleider. Je helpt elkaar, onder begeleiding van een docent, bij wat je leert in de opleiding.

Inhoud van de opleiding Social Work


In jaar 1 maak je kennis met het beroep en de waarden van sociaal werk, het hbo-niveau en jezelf als aankomend professional. Je leert over de (groepen) mensen waarmee je gaat werken, over hun situaties en wat je als sociaal werker kan doen. Je krijgt een brede kennisbasis.

Je leert in vier werkplaatsen met een thema en één of twee beroepstaken. In de werkplaatsen werk je aan praktijkopdrachten en wordt je kennis getoetst. Basiskennis over het beroep en sociaal functioneren van mensen leer je in de cursus grondslagen.

 

De vakken van jaar 1

In jaar 2 ga je de brede basis verder verdiepen.

Dit doe je aan de hand van vier thema’s:

  • zelfregie
  • sociale veiligheid
  • participatie in netwerken
  • sociale rechtvaardigheid

Je verdiept je in het werken met verschillende sociale contexten: mensen in hun primaire leefomgeving, netwerken en gemeenschappen. Ook krijg je een stevige basis mee in het onderzoeken van een praktijkvraagstuk. Je werkt aan praktijkopdrachten en laat in een portfolio zien wat je geleerd hebt.  Je onderbouwt met behulp van theorie en je reflecteert op je handelen en op ethische aspecten.

Aan het eind van het tweede jaar kies je een van de profielen:

  • Jeugd
  • Zorg
  • Welzijn & Samenleving
De vakken van jaar 2

In jaar 3 leer je in werkplaatsen binnen het profiel dat je kiest. Het profiel omvat 90 studiepunten en is een verdieping in Jeugd, Zorg of Welzijn & Samenleving.

De leeruitkomsten van de drie profielen zijn hetzelfde maar de kennis en vaardigheden worden bepaald door het profiel. Je kunt binnen je profiel een inkleuring geven met een van de accenten creatief-cultureel of forensisch sociaal werk. De toetsing bestaat uit een profielkennistoets, portfolio’s met beroepsproducten en een praktijkassessment.


De vakken van jaar 3 en 4

In de vrije profileringsruimte kun je een minor kiezen bij Social Work om je te verdiepen of te verbreden. Er zijn binnen HU nog veel meer minoren waar je uit kunt kiezen. Je kunt ook naar een andere hogeschool, een premaster doen of studeren in het buitenland. In het leerteam bespreek je de voor jou passende invulling. Je doet deze vrije profilering in jaar 4 maar als je dat wil, kun je dit ook al in jaar 3 doen.

Het laatste halfjaar werk je aan een praktijkvraagstuk en sluit je de opleiding af met een eindassessment.

De vakken van jaar 4

Bekijk het visueel overzicht van het opleidingsprogramma.

Door op de afbeeldingen te klikken verschijnt een toelichting van de verschillende onderdelen.

Profielen: keuze voor verdieping met een extra, uniek accent

Na het tweede jaar kies je een van de volgende 3 profielen.

Je kunt er ook voor kiezen om je profiel extra in te kleuren door het aanbrengen van een 'accent'. Deze ‘Utrechtse accenten’ zijn uniek voor Social Work-opleidingen in Nederland.

Het profiel Jeugd richt zich op kinderen, jongeren tot 23 jaar en hun opvoeders. Je leert hoe je ontwikkelingskansen van jeugdigen bevordert en benut. Waar nodig grijp je in als veiligheid in het geding komt.

Je verdiept kennis over ontwikkeling, verstoringen in de ontwikkeling, ouderschap en recht. Je ontwikkelt vaardigheden om complexe gesprekken uit te voeren en om te kunnen gaan met regievoering en samenwerking in het jeugddomein. Denk daarbij aan thema’s als huiselijk geweld en de transformatie van de Jeugdzorg.

Met dit profiel kun je je registreren als Jeugd- en Gezinsprofessional in het Kwaliteitsregister Jeugd. Deze registratie heb je in veel beroepscontexten binnen het jeugddomein nodig.

In het profiel Welzijn en Samenleving richt je je op het versterken van diverse groepen in de samenleving ter verbetering van sociaal functioneren van burgers. Je wil verschil maken, verbinden en waar nodig aan de kaak stellen. Binnen dit profiel leer je individuele begeleiding geven waarbij je zicht houdt op wat speelt in de wijk of buurt. Of je werkt vooral aan verbindingen binnen de samenleving waarbij je oog hebt voor het individu.

Het uitgangspunt is het bevorderen dat iedereen mee kan mee in de samenleving. Je handelen kan bestaan uit activeren, participeren, dan wel meer begeleiden en ondersteunen. Soms werk je vanuit de bestaande beleids- en organisatiestructuren, maar soms zoek je juist het politieke debat op.

Mensen met een verstandelijke beperking, psychische klachten, of een lichamelijke aandoening en die hierdoor niet goed mee kunnen doen in de samenleving, hebben soms tijdelijke of langdurig ondersteuning nodig van een sociaal werker. Je leert werken met uiteenlopende hulpvragen van mensen: hoe kunnen zij binnen hun mogelijkheden weer deelnemen? En wat is er nodig om dat voor elkaar te krijgen. Je richt je niet alleen op de cliënten, maar ook op bevorderende en belemmerende factoren in organisatie en maatschappij.

Als je binnen profiel Zorg je wilt verdiepen in het werken binnen de GGZ, kun je de route doen tot registratie ggz-agoog.

Door het professioneel inzetten van het creatief-agogische in het begeleiden en verbinden voeg je waarde toe aan je professionele handelen én verrijk je jezelf. In dit accent zijn het creatieve, kunstzinnige en culturele belangrijke pijlers. Op basis van deze pijlers leer je op diverse wijzen sociale vragen te hanteren. Drama, beeldend, multimedia, sport & spel en muziek, worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden binnen de werkplaatsen. Je laat met creatieve uitingen zien wat je geleerd hebt. Bijvoorbeeld door middel van een minidocumentaire, creatieve groepstraining, of het samen met cliënten/doelgroep maken van beeldende portretten.

Het forensisch accent gaat over mensen die met justitie  in aanraking zijn gekomen en te maken hebben met gedwongen hulpverlening. Denk aan uithuisplaatsing, (jeugd)-TBS, of mensen met een strafblad die weer terugkeren in de maatschappij.

De Social Work docenten

Jacoba Huizenga, docent Social Work

Jacoba Huizenga

Docent Social Work


Jacoba Huizenga werkt als hogeschooldocent bij de opleiding Social Work en is daarnaast betrokken bij onderwijsontwikkeling. Jacoba is opgeleid tot psycholoog. Ze heeft een aantal jaren werkervaring in de GGZ en als eerstelijnspsycholoog. Haar passie is sterk sociaal werk.

Het creëren van een leeromgeving waar praktijk, kennis en persoonlijke ontwikkeling samen komen is waar ze samen met docenten en collega’s elke dag graag aan werkt. Hogeschool Utrecht kenmerkt zich voor haar als een hogeschool waar de uitwisseling met de beroepspraktijk en vernieuwende vormen van leren centraal staan.

Nici van 't End, docent Social Work (deeltijd)

Nici van 't End

Docent Social Work


Nici van ’t End werkt als hogeschooldocent bij de deeltijdopleiding Social Work. Zij is met name thuis in begeleiding, supervisie en coaching. Zij zet haar kennis in om methodieken met betrekking tot communicatieve en sociale vaardigheden te trainen. Dit doet zij niet alleen binnen de opleiding, maar ook bij instellingen en bedrijven die een scholingsvraag hebben neergelegd bij de HU.

Mirjam Gademan, docent Social Work deeltijd

Mirjam Gademan

Docent, trainer, coach


Mirjam verzorgt sinds 2003 trainingen en cursussen op het gebied van motiverende gespreksvoering, outreachend werken en krachtgericht werken. Haar interesse ligt in het ondersteunen en enthousiasmeren van professionals bij het optimaal gebruik leren maken van hun kwaliteiten, zowel in het contact met cliënten, collega's en andere professionals.
Elsje van Steenis, docent Social Work (dt)

Elsje van Steenis

Docent Social Work


Elsje van Steenis werkt momenteel als hogeschooldocent bij de opleiding Social Work. Elsje is opgeleid als Begeleidingskundige (Master Human & Organizational Behavior). Ze geeft verschillende trainingen op het gebied van gespreksvoering en participatie aan deeltijdstudenten. Daarnaast is zij werkzaam bij het Post-hbo opleiding PPG/IAG en geeft zij ook trainingen op maat rondom oudergericht werken.  Zij is supervisor, leerteamcoach en werkt actief mee aan de onderwijsinnovatie rondom Jeugd en leerteamleren.

In haar werk staat ‘stilstaan en vertragen’ centraal om zo nog beter zicht te krijgen op hoe het gaat, met daarbij de focus op dat wat goed gaat. Zo creëert zij bewustzijn van kwaliteiten wat zorgt voor groei.

Nici van 't End, docent Social Work (deeltijd)

"Proces van nieuwsgierigheid op gang brengen"

Nici van 't End (56) Docent

Meer weten over deze opleiding?

De lessen vinden eens in de week plaats tussen 8.00 en 21.00 uur. Dit kan per studiejaar veranderen. Voor studiejaar 2022-2023 is de lesdag voor het eerste studiejaar op vrijdag, voor het tweede studiejaar op dinsdag en voor het derde studiejaar op woensdag. Voor het vierde studiejaar wordt het generieke onderwijs op woensdag aangeboden. De minoren (keuzeonderwijs) en afstudeerkringen hebben specifieke onderwerpen die door een student zelf gekozen mogen worden passend bij hun interesse en/of afstudeerprofiel. Hierdoor kan de opleiding het onderwijs niet op een vaste lesdag aan te bieden en kunnen alle dagen van de week benut worden. Het uitgangspunt is wel dat er regelmaat in het rooster komt. Wanneer dit voor deeltijdstudenten problemen geeft, willen we graag meedenken naar een passende oplossing.

Toetsen

Per studiejaar krijgen deeltijdstudenten vier maal een toetsgelegenheid aangeboden. Net als alle andere HU-studenten mogen deeltijdstudenten twee toetsgelegenheden benutten als toetskans. Voor de planning gaat de opleiding er vanuit dat twee van de vier toetsgelegenheden op de studiedag voor de deeltijdopleiding worden gepland. De andere twee toetsgelegenheden vinden waarschijnlijk op een andere dag in de week plaats. Het kan dus nodig zijn om op een andere dag dan de reguliere studiedag extra naar Hogeschool Utrecht te komen.

De studiebelasting is afhankelijk van je vooropleiding en ervaring. De lesdag is 8 uur per week en de gemiddelde zelfstudietijd is 8-12 uur per week. Daarnaast werk je in de beroepspraktijk aan opdrachten.

Aan het einde van je tweede studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

Voor de opleiding Social Work deeltijd ben je zelf verantwoordelijk voor een professionele context waarbinnen je opdrachten in het sociale domein kan uitvoeren. Wij adviseren om een arbeidsrelatie aan te gaan voor maximaal 24 tot 28 uur per week met een werkgever in het sociale domein. Voor het eerste jaar is het ook een optie om middels stages of vrijwilligerswerk je te ontwikkelen. Vanaf het eerste moment van de opleiding word je geacht in de beroepspraktijk aan je leeruitkomsten (toetsopdrachten) te kunnen werken.

De opleiding wordt met regelmaat gevraagd welke eisen er aan een werkplek gesteld worden. Aangezien het sociale domein is zeer divers is voor wat betreft soorten werkzaamheden, is die vraag niet eenvoudig te beantwoorden. Het advies is om te kijken naar een werkplek waar in de werving gezocht wordt naar hbo-geschoolde sociaal werkers. Je weet dan zeker dat het een baan is die past bij jouw opleidingsniveau. Het is voor jezelf ook aan te raden om te kijken of er een collega is die de opleiding Social Work heeft gevolgd. Zo’n collega kan als jouw persoonlijke coach ondersteunen in het leerproces. 

Heb je nu nog geen werk in het sociale domein, dan kun je kijken op Regioplus in je eigen regio.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)externe link.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 300 tot € 500 kwijt.

De studieduur is afhankelijk van je vooropleiding, werkervaring en studietempo. Bij een regulier studietraject duurt de opleiding vier jaar. Afhankelijk van je vooropleiding en ervaring kan een verkort traject mogelijk zijn waarbij je aan het begin van je opleiding of later in de opleiding een gepersonaliseerde route doet. In de eerste fase van je opleiding stel je samen met een leerteambegeleider je leerroute op. Dit resulteert in een onderwijsovereenkomst.

Bij deze opleiding kun jij je eigen tempo bepalen. Als je bijvoorbeeld veel relevante werkervaring hebt, dan kun je bepaalde toetsen maken zonder de lessen te volgen. Zo kun je je opleidingsduur verkorten. Andersom werkt het ook. Heb je een drukke periode op je werk? Dan kun je modules op een later moment oppakken.