De opleiding

De deeltijd-hbo-opleiding Chemie leidt je op tot een chemisch laboratoriumingenieur die op verschillende terreinen ingezet kan worden, bijvoorbeeld in chemische research, in product-ontwikkeling of in kwaliteitscontrole. Je wordt een expert op het gebied van nieuwe chemische analysemethoden, -technieken en -procedures.

Chemie is een zeer breed vakgebied, in de opleiding komen derhalve onderwerpen uit zowel de analytische chemie, de organische chemie als de biochemie aan bod. Behalve aan chemie wordt er in de opleiding ook aandacht besteed aan vaardigheden zoals “leren leren”, presenteren, verslaglegging etcetera.

Leren doe je  niet alleen “op school”, maar ook in de praktijk. Vanuit de opleiding krijg je opdrachten mee die je uitvoert op je werkplek of op een stageplek. Voorbeelden hiervan zijn de stageopdracht halverwege de opleiding en de afstudeeropdracht aan het einde van de opleiding.

Chemie, tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding Chemie

Tijdens het eerste jaar breid je jouw bestaande chemische basiskennis van analytische en organische chemie uit aan de hand van theorievakken, practica en projecten. Vanaf het tweede jaar ga je steeds meer opdrachten uitvoeren op jouw werkplek.

Het eerste jaar vormt de propedeuse. De propedeuse bestaat uit vier cursussen van 15 studiepunten. Hierin leg je een een stevige basis voor het vervolg van de opleiding. In dit jaar breid je je bestaande basiskennis van met name analytische en organische chemie uit, en ontwikkel je je praktische (basis)vaardigheden en onderzoeksvaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor “leren leren”, presenteren, verslaglegging en literatuur zoeken.

Cursussen jaar 1

Het tweede en derde jaar omvatten in totaal 120 studiepunten. Deze zijn als volgt opgebouwd:

 • 4 cursussen van 15 studiepunten
  Het accent ligt in elke cursus op de daadwerkelijke integratie van kennis en laboratoriumvaardigheden bij het uitvoeren van onderzoek in elke keer een andere beroepsgerichte context.
 • De andere 60 studiepunten bestaan uit opdrachten die op de eigen werkplek of op een stageplek moeten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om:
  • een stageopdracht van 30 studiepunten
  • 6 kleinere praktijkopdrachten  van in totaal ook 30 studiepunten
Cursussen jaar 2 en 3

 • In het eerste halfjaar ga je verder verdiepen in met name de analytische chemie en ga je toewerken naar de eindkwalificaties van de opleiding.
 • In het laatste halfjaar van de opleiding doe je een afstudeeropdracht op je eigen werkplek of op een stageplek. Aan de hand van deze afstudeeropdracht toon je aan dat je inderdaad aan de eindkwalificaties van de opleiding voldoet.
Cursussen jaar 4

Losse modules

Je kunt theoriemodules van de bachelor Chemie ook los volgen. Bij het succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat.


Docenten

In de opleiding Chemie worden de cursussen verzorgd door een enthousiaste groep docenten. Van het docententeam maken ongeveer evenveel mannen als vrouwen deel uit. Het docententeam bestaat zowel uit oudere als jongere docenten. Er is dus een goede mix aanwezig van routine en ervaring met jeugdig elan. Bijna alle docenten zijn academisch geschoold, de meeste docenten hebben daarnaast ook werkervaring in de beroepspraktijk opgedaan. Alle docenten zijn goed ingevoerd in de laatste ontwikkelingen in het werkveld. Naast het verzorgen van onderwijs houden de meeste docenten zich ook bezig met het ontwikkelen van onderwijs en/of het doen van onderzoek. Het team wordt gekenmerkt door een servicegerichte houding en een grote bereidheid om de studenten verder te helpen. Het contact met de docenten is laagdrempelig: iedereen is goed bereikbaar via mobiele telefoon of email en reageert snel op via email gestelde vragen.

Overige informatie

Je volgt één dag per week onderwijs op de hogeschool: maandagmiddag en –avond tussen 12.00 uur en 22.00 uur. De studielast is ongeveer twintig uur per week, waarvan 12 uur zelfstudie. Je krijgt te maken met de volgende lesvormen:

 • theorieonderwijs: werkcolleges en zelfstudieopdrachten
 • practicumonderwijs: het trainen van jouw beroepsvaardigheden
 • projectonderwijs: het doorlopen van de onderzoekscyclus: plan van aanpak maken, experimenten uitvoeren, evalueren en concluderen, rapporteren en presenteren

In de cursussen is het theorie- praktijk- en projectonderwijs zoveel mogelijk geïntegreerd.

 • praktijkbegeleiding: begeleiding van de stageopdracht, afstudeeropdracht en andere praktijkopdrachten op de eigen werkplek/stageplek

Tijdens de deeltijdopleiding Chemie leer je niet alleen tijdens colleges en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

De opleiding Chemie deeltijd is een “flexibele” opleiding. Flexibel studeren betekent dat je je studietempo zelf kunt aanpassen. Eventueel kun je daarom ook wat uitlopen in je studie. Wel moet je binnen 2 jaar tijd de 60 studiepunten voor je propedeuse gehaald hebben.

Heb je na 2 jaar minder dan 60 studiepunten? Dan krijg je een negatief bindend studieadvies en moet je stoppen met de opleiding.

De opleiding Chemie deeltijd bevat een stageopdracht en een afstudeeropdracht die op een chemisch laboratorium moeten worden uitgevoerd. Dit laboratorium kan je eigen werkplek zijn, maar ook een stageplek. Voor de geschiktheid van een laboratorium om er een stage- en/of afstudeeropdracht te doen zijn een aantal criteria gesteld. Of het laboratorium waar jij je stage- en/of afstudeeropdracht wilt uitvoeren geschikt is wordt vooraf samen met je studieadviseur bepaald.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt.

Voor boeken en andere lesmaterialen ben je in totaal ongeveer € 800 kwijt.

Vragen over de opleiding?