Prestatieafspraken

Kabinet-Rutte I besloot op 1 juli 2011 tot invoering van gedeeltelijke prestatiebeloning van hogeronderwijsinstellingen. Daarvan maakte het eerder genomen kabinetsbesluit deel uit dat 7% van de bekostiging van hoger onderwijsinstellingen afhankelijk wordt van de prestaties die een hogeschool levert op een aantal terreinen.

De hogeronderwijssector en het ministerie van OCW hebben vervolgens in het hoofdlijnenakkoord afgesproken dat hbo-instellingen prestatieafspraken zouden maken met het ministerie. Het akkoord werd nader ingevuld door de individuele hbo-instellingen met eigen concept prestatieafspraken, die de HU in mei 2012 naar de minister stuurde.

De prestatieafspraken van de HU.

In het voorstel formuleerde de HU realistische ambities op een aantal verplichte en enkele facultatieve terreinen zoals studiesucces, kwaliteit en profilering van speerpunten. De HU zette daarmee de eerder ingeslagen Koers (2012 en 2012+) voort, in lijn met de aanbevelingen van de commissie Gispen. Met deze uitgangspunten verlegde de organisatie de horizon van Koers 2012+ naar een perspectief op langere termijn. De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek beoordeelde het voorstel van de HU als zeer goed. Vanwege de kwaliteit van het voorstel vond de reviewcommissie dat Hogeschool Utrecht in aanmerking kwam voor middelen uit het selectief budget, om te besteden aan de oprichting van het Centre of Expertise Creatieve Industrie (U CREATE). Eind oktober 2012 werden de prestatieafspraken definitief gemaakt door het zetten van handtekeningen door de staatssecretaris en de voorzitters van het College van Bestuur.

In dit document licht de HU haar resultaten met betrekking tot het prestatieakkoord toe. Dit document is als supplement verschenen bij het jaarverslag 2015.

Op 25 oktober 2016 bracht de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek (RCHO) haar eindadvies uit aan het ministerie van OCW over de prestatieafspraken. Over de bindende afspraken van Hogeschool Utrecht was het advies op alle punten positief.

Het eindadvies van de RCHO.