College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan Hogeschool Utrecht. Het CvB bestaat uit drie leden: Wilma Scholte op Reimer (voorzitter), Eva Reuling en Gerard van Assem.

College van Bestuur
Bron: Marleen Stoker
Wilma

Wilma Scholte op Reimer

Voorzitter College van Bestuur van de HU

Wilma Scholte op Reimer is sinds 1 februari 2020 lid en sinds 1 september 2023 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht.

Portefeuilles

Studentzaken 
Algemeen bestuurlijke zaken
Strategieontwikkeling en strategisch stakeholdermanagement
Onderzoeksbeleid- en kwaliteit en Valorisatie
HU expertisegebieden Samen Gezond en Samen Duurzaam

Wilma geeft leiding aan de directeuren van de:
Bestuursdienst
kenniscentra van de HU

Wilma was voorheen werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam. Ze heeft uitgebreide ervaring als decaan, opleidingsmanager, universitair onderzoeker en hoogleraar. Wilma staat midden in de praktijk van het praktijkgericht onderzoek en hecht veel waarde aan de verbinding van onderwijs en onderzoek. De wezenlijke bijdrage van de HU aan de ontwikkeling van (jonge) mensen is voor Wilma een belangrijke drijfveer. Net als de rol die de HU als kennisinstelling, samen met partners in het bedrijfsleven en de publieke sector, speelt bij maatschappelijke vraagstukken. 

Nevenfuncties op persoonlijke titel
Raad van Toezicht Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, portefeuille Kwaliteit en Veiligheid, lid Remuneratiecommissie
Wetenschappelijke Adviesraad Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), lid

Nevenfuncties uit hoofde functie
Universiteit van Amsterdam / UMC Amsterdam, namens Stichting HU, bijzonder hoogleraar Complexe zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten
Bestuurscommissie Internationalisering, Vereniging Hogescholen, lid
Economic Board Utrecht (EBU), lid 
Utrecht Talent Alliantie, voorzitter
Utrecht Science Park, lid Raad van Toezicht
Topsector Life Sciences & Health van de Transitieagenda Human Capital van het Maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg, namens Vereniging Hogescholen, lid Bestuurlijk overleg
Universities of Applied Sciences Netherlands, lid Bestuur
KIC hbo Gezondheid & Zorg, lid Bestuur
Health Hub Utrecht, lid Bestuur
Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, lid Bestuur
CARPE consortium, lid Stuurgroep

Utrechtsch Studenten Concert, lid comité van aanbevelingen
Stichting Lustrum Opera/operaproductie Doctor Atomic, lid comité van aanbevelingen 
Nederlands Studenten Orkest, lid comité van aanbevelingen
Almanakredactie Utrechtsche Vrouwelijke Studentenvereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten (UVSV/NVVSU), lid comité van aanbevelingen
Utrechtsch Studenten Corps (USC), lid comité van aanbevelingen
Vidius Studentenunie, lid comité van aanbevelingen
AEGEE-Utrecht, lid comité van aanbevelingen
SIB-Utrecht, lid comité van aanbevelingen
Commissie tot Redactie van de Utrechtse Studenten Almanak, lid comité van aanbevelingen

 

Contact
email cvb@hu.nl, telefoon 088-481 85 53

Eva Reuling

Eva Reuling

Lid College van Bestuur HU

 Eva Reuling is sinds 1 september 2023 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht.

Portefeuilles
Onderwijsbeleid- en kwaliteit
Leven Lang Ontwikkelen
Locatie Amersfoort
HU expertisegebied Samen Lerend

Eva geeft leiding aan de directeuren van het:
Instituut Associate Degree
Instituut Archimedes
Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek
Instituut voor Ecologische Pedagogiek
Instituut Paramedische Studies
Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies
Instituut voor Communicatie
Institute for International Business 
Institute for Design and Engineering
Institute for Life Sciences and Chemistry
Instituut voor Recht 
Instituut voor Social Work
Instituut voor Veiligheid
Instituut voor Verpleegkundige Studie
Instituut voor Bewegingsstudies

Eva werkt al bijna tien jaar bij de HU, eerst als opleidingsmanager HRM, later als instituutsdirecteur van verschillende instituten. Sinds september is ze lid van het College van Bestuur. Eva vindt het belangrijk dat iedere medewerker en student bij de HU mag zijn wie ze zijn, ongeacht hun denkbeelden. Ze denkt dat het onderwijs en onderzoek de komende jaren voor een nog groter deel buiten de HU-gebouwen zal plaatsvinden. Studenten, docenten, onderzoekers en vaklui werken samen aan maatschappelijke opgaven en al doende zullen ze leren. Als zo'n 40 duizend mensen werken aan maatschappelijke vraagstukken, kan de HU echt impact hebben.

Nevenfuncties op persoonlijke titel:
Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland, lid Raad van Toezicht
 
Nevenfuncties uit hoofde functie:
Vereniging Hogescholen, lid Bestuurscommissie onderwijs
VSBfonds beurzenprogramma, lid Adviescommissie HBO
U-TECH community, lid Raad van Toezicht 
Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Utrecht, lid

 Bestuurscommissie Onderwijs Vereniging Hogescholen, lid

 

Contact
email cvb@hu.nl, telefoon 088-481 85 53

Gerard van Assem

Gerard van Assem

Lid College van Bestuur HU

Gerard van Assem is sinds 1 januari 2024 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht.

Portefeuilles
Strategisch HRD en HRM
ICT en business innovatie
Campusontwikkeling
Financiën en Business Control
Bedrijfsvoering en dienstverlening
Strategische marketing en communicatie 
Integrale veiligheid
HU expertisegebied Samen Digitaal

Gerard geeft leiding aan de directeuren van:
het Institute for ICT
het Instituut voor Media
het Institute for Finance and Accounting
het Institute for Marketing and Commerce
het Institute for People and Business
het Instituut voor Veiligheid
de dienst Human Resources
de dienst Marketing & Communicatie
de dienst Finance, Control & Analytics
de dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken
de dienst Bedrijfsvoering
de dienst IM&ICT

Gerard werkt sinds 1 januari 2024 bij de HU als lid van het College van Bestuur. Voorheen werkte hij onder meer als secretaris/algemeen directeur bij de Radboud Universiteit en als directeur van het managementadviesbureau Van Assem & Partners, gericht op strategische en organisatorische vraagstukken. Zijn carrière is begonnen in de informatietechnologie, zo werkte hij bij Cap Gemini. Gerard weet wat het is om in een grote organisatie met professionals, veranderingen door te voeren op basis van innovatie, organisatieontwikkeling en ondernemerschap. Met zijn ervaring in zowel het bedrijfsleven als in het onderwijs, wil hij zijn bijdrage leveren aan het optimaliseren van de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering in de HU.

Nevenfuncties op persoonlijke titel:
Woningbouwcoöperatie Mooiland, lid Raad van Commissarissen, voorzitter Vastgoed- en Auditcommissie

Nevenfuncties uit hoofde functie
Vereniging Samenwerkingsverband Uithofbeheer, lid Bestuur, penningmeester
• Ledenraad van SURF, lid

Contact

email cvb@hu.nl, telefoon 088-481 85 53

Heeft u een vraag voor het College van Bestuur? Neem dan contact op.