Governance

Hogeschool Utrecht heeft sinds 2006 een branchecode Governance. Deze bevat regels voor een goed bestuur. De Raad van Toezicht van de HU hecht veel waarde aan openheid rondom het naleven van deze code. Op deze pagina staat alle informatie rondom de branchecode Governance van Hogeschool Utrecht. De nieuwe branchecode Goed Bestuur Hogescholen is sinds 2014 van kracht.

Statuten

In de statuten staan de regels en bepalingen van Hogeschool Utrecht. Hierin zijn de grondslag en doelstellingen beschreven, maar ook de taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Bestuursreglement

In het bestuursreglement staan de regels over het besturen van Hogeschool Utrecht. Er staan bepalingen in over benoemingen, schorsing en ontslag. Daarnaast zijn de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur hierin vastgelegd.

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. De manier waarop de Raad van Toezicht dit doet, is vastgelegd in twee reglementen:

Reglement Auditcommissie Raad van Toezicht

De auditcommissie van de Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en op de  interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatievoorziening en op naleving van aanbevelingen van externe accountants en de auditdienst van de hogeschool.

Reglement Commissie Onderwijs & Onderzoek Raad van Toezicht

In 2011 is een Kwaliteitscommissie ingesteld. Deze commissie richt zich op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in ruime zin. Sinds 2014 heet deze de Commissie Onderwijs & Onderzoek.

Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Toezicht

De Selectie- en Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht ondersteunt de Raad van Toezicht bij het (her-)benoemen van leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Renumeratierapport

Het Remuneratierapport geeft openheid over de beloning van de leden van de Raad van Toezicht.

Declaraties College van Bestuur en Raad van Toezicht

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht geven openheid over de declaraties die zij vergoed hebben gekregen. Deze informatie is terug te vinden in het jaarverslag.

Integriteitcode

Hogeschool Utrecht heeft een integriteitscode vastgesteld. Deze richt zich op eigen verantwoordelijkheid, op de omgang met elkaar, op het zakelijk houden van relaties en op het gebruik van middelen van de HU.

Klokkenluiderregeling

Een werknemer mag zijn of haar werkgever wijzen op misstanden en een werknemer mag om die reden niet worden benadeeld. Om misstanden in de organisatie te melden, is een klokkenluiderregeling vastgesteld.

Regeling Ongewenst Gedrag

Studenten of medewerkers die op Hogeschool Utrecht met ongewenst gedrag te maken krijgen, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. Of ze kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie van de HU.