Governance

In 2006 heeft de Vereniging Hogescholen (toen nog: HBO-Raad) de branchecode Governance aangenomen. De code bevat regels voor goed bestuur. Tevens bevat de code bepalingen en regels voor toezicht en betrokkenheid van stakeholders bij onderwijs en onderzoek. De Raad van Toezicht van de HU hecht groot belang aan de met de code beoogde transparantie. De HU geeft daarom graag inzicht in de wijze van naleving van de code.

Alle hogescholen dienen verantwoording af te leggen of zij de bepalingen in de branchecode toepassen. Op die onderdelen waar de branchecode Governance niet of gedeeltelijk wordt toegepast, moet dit worden toegelicht. In het overzicht verwerking branchecode is dit weergegeven voor Hogeschool Utrecht. In oktober 2013 heeft de Vereniging Hogescholen in vervolg op de evaluatie door een externe commissie een nieuwe branchecode Goed Bestuur Hogescholen vastgesteld. Deze is in 2014 geïmplementeerd. 

Statuten

De statuten leggen de grondregels en bepalingen van stichting Hogeschool Utrecht vast. Zo beschrijft het de doelstellingen en grondslag van de hogeschool en benoemt het de taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Bestuursreglement

In het bestuursreglement zijn de regels vastgelegd over hoe Hogeschool Utrecht bestuurd wordt. Zo bevat het bepalingen over benoemingen, schorsing en ontslag. Ook omschrijft het bestuursreglement de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur.

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. De wijze waarop de raad dit doet, is vastgelegd in Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader van de Raad van Toezicht. Tevens is er een inhoudelijk huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht. Zo bevat het bepalingen over de samenstelling en over de taken en bevoegdheden van de raad.

Reglement Auditcommissie Raad van Toezicht

De auditcommissie van de Raad van Toezicht richt zich op het toezicht op het College van Bestuur ten aanzien van de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatievoorziening en naleving van aanbevelingen van externe accountants en de auditdienst van de hogeschool. Het Reglement Auditcommissie legt de taken en verantwoordelijkheden van deze commissie vast.

Reglement Commissie Onderwijs & Onderzoek Raad van Toezicht

In 2011 heeft de Raad van Toezicht zijn functioneren geëvalueerd, en op basis van deze evaluatie besloten tot de instelling van een Kwaliteitscommissie. Deze commissie richt zich op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in ruime zin, waaronder de accreditaties, lectoraten en kennisvalorisatie, en -voor zover deze betrekking hebben op kwaliteitsaspecten – op het personeelsbeleid, het jaarplan van de afdeling Corporate Control en beleidsontwikkelingen in het hoger onderwijs. In 2014 heeft de Raad van Toezicht de naam van de commissie in lijn met de branchecode Goed Bestuur Hogescholen gewijzigd in Commissie Onderwijs & Onderzoek. De taken van de commissie zijn beschreven in het Reglement Commissie Onderwijs & Onderzoek.

Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Toezicht

De Selectie- en Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht ondersteunt de Raad van Toezicht bij het (her)benoemen van leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, het vaststellen van het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van individuele leden van het College van Bestuur. Zie hier het Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie 2017.

Remuneratierapport

Voor transparantie in de beloning van bestuursleden heeft de Raad van Toezicht het remuneratiebeleid vastgesteld. Binnen dit beleid bepaalt de Raad van Toezicht de beloning van individuele collegeleden. Met het Remuneratierapport 2016 geeft de hogeschool hierover openheid.

Onder de links staan de Remuneratierapporten Raad van Toezicht 20102011201220132014 en 2015.

Declaraties College van Bestuur

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben besloten conform het door de Vereniging Hogescholen verstrekte format inzicht te geven in de declaraties die vanaf 2011 zijn vergoed. Deze informatie is opgenomen in het hoofdstuk Governance van de jaarverslagen, en volledigheidshalve ook hier overgenomen. Ook is een regeling opgesteld waarin is opgenomen hoe met kosten van het College van Bestuur en eventuele inkomsten uit nevenfuncties wordt omgegaan.

Integriteitcode

In de branchecode is opgenomen dat de Hogeschool Utrecht een integriteitcode vaststelt. De code richt zich op een aantal thema’s: eigen verantwoordelijkheid, omgang met elkaar, zakelijk houden van relaties, en gebruik van middelen van de HU.

Klokkenluiderregeling

In het arbeidsrecht is min of meer aanvaard dat een werknemer zijn werkgever mag wijzen op misstanden en dat een werknemer om die reden niet in zijn positie mag worden benadeeld. Bij de HU is deze mogelijkheid om misstanden in de organisatie te melden vastgelegd in een interne regeling, de klokkenluiderregeling.

Regeling Ongewenst Gedrag

Studenten en medewerkers die in de werk- of studiesituatie met ongewenst gedrag zijn geconfronteerd, worden door de regeling Ongewenst Gedrag in de gelegenheid gesteld dit te melden bij een vertrouwenspersoon of een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de hogeschool.

Treasury-statuut

De hogeschool heeft een Treasury-statuut opgesteld. Het treasury-beleid is gericht op het waarborgen van de financiële continuïteit van de HU. Uitgangspunt is dat op prudente, risicomijdende wijze wordt omgegaan met de middelen die de HU ter beschikking staan. Het Treasury-statuut bevat ook uitgangspunten voor een zo kostenefficiënt mogelijke inrichting en uitvoering van het betalingsverkeer.