De domeinen van zorg en welzijn staan onder druk. Professionals moeten steeds meer doen in minder tijd. Hoe houden we zorg en welzijn toch toegankelijk voor burgers, en zorgen we dat de gezondheidsverschillen kleiner worden?

Integrale benadering

Een monodisciplinaire aanpak is op termijn niet genoeg om gezondheidswinst te behalen. Daarom kiezen we voor een integrale benadering van zorg en welzijn. We willen leren en onderzoeken hoe we beter kunnen samenwerken. Met het programma HU GEZOND&WEL brengen we met onze partners in de beroepspraktijk deze interprofessionele samenwerking van zorg en welzijn op gang.

De mens centraal

Deze benadering sluit aan op hoe mensen naar hun eigen gezondheid kijken. Gezondheid gaat voor hen niet alleen over een gezond lichaam, maar ook over zingeving en een sociaal netwerk. Wij gaan daarom uit van een holistische kijk op de mens: niet alleen als een burger met een zorgvraag. We kijken verder dan de klacht, vanuit een brede visie op gezondheid en welzijn. De mens staat centraal.

Preventie en samenwerking

Inzetten op preventie is nodig om de kwaliteit van (samen)leven op langere termijn te borgen: zorgen dat mensen langer in goede gezondheid leven. Dat begint met een benadering dicht bij de mensen: in de wijken, in verpleeghuizen en ziekenhuizen. We richten ons op de hele (sociale) leefomgeving waarin mensen elkaar ontmoeten en worden uitgenodigd tot gezond gedrag. Daar kunnen we werken aan bewustwording van gezond gedrag en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Samen met onze partners in de regio willen we lokaal aan de slag.

"Een integrale, domein-overstijgende benadering van gezondheid en welzijn werpt de meeste vruchten af"

Zorg voor de toekomst, SER 2020

Anders opleiden

Als hogeschool zijn we gewend om onze studenten binnen een bepaald vakgebied op te leiden. Als we dat nou eens gezamenlijk gaan doen? Als we vanuit meerdere disciplines en diverse domeinen samen leren en onderzoeken, leiden we mensen op die gewend zijn interprofessioneel samen te werken.

  • we leiden de professionals van de toekomst op met een brede blik op gezondheid en welzijn;
  • we leren ze om nieuwsgierig te zijn naar de mens als geheel en de vraag achter de vraag;
  • we richten een netwerk in van leeronderzoekomgevingen in de regio, waar professionals, onderzoekers en burgers samenwerken rond echte vraagstukken;
  • we onderzoeken en leren met alle betrokkenen (student, docent, onderzoeker, professional en burger) hoe we door samenwerking meer gezondheidswinst kunnen behalen;
  • binnen vijf jaar worden al onze studenten in de domeinen zorg en welzijn interprofessioneel opgeleid.

In een leeronderzoekomgeving komen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk samen. Studenten, docenten, onderzoekers, professionals en burgers leren en innoveren er rondom betekenisvolle opgaven. Leeronderzoekomgevingen zijn met elkaar verbonden in een netwerk, waarin we continu inzichten uitwisselen. Benieuwd naar de meerwaarde van leeronderzoeksomgevingen? Je leest het hier:

In samenwerking met het lectoraat Beroepsonderwijs en het lectoraat Organiseren van verandering in onderwijs doen we onderzoek naar de Leeronderzoeksomgevingen van HU GEZOND&WEL De inzichten delen we onder meer met docenten en projectleiders om zo de leeronderzoeksomgevingen te versterken. Daarnaast worden ze vertaald in een serie kennisproducten. Wil jij weten hoe je leeromgevingen op de grens van school en de buitenwereld kunt ontwerpen? Benieuwd hoe interprofessionele leeromgevingen midden in onze maatschappij werken? Je leest het hier:

  • we ontwikkelen de bestaande HU Klinieken tot HU GEZOND&WEL Centrum;
  • we bieden meer inzicht en spelen in op lokale behoeften: HU GEZOND&WEL Wijzer;
  • we zetten participatie voort in initiatieven op wijkniveau: HU GEZOND&WEL In de wijk;
  • we gaan na waar we nog meer waarde kunnen toevoegen: Wat we verder verkennen.

"We moeten ons onderwijs én de beroepspraktijk anders inrichten."

Neem contact met ons op

Volg ons op: