Hoe maak je 'het recht' toegankelijk voor iedereen? Het lectoraat Toegang tot het Recht onderzoekt de knelpunten in juridische hulp- en dienstverlening. Daarbij kijken we vooral naar nieuwe vormen van laagdrempelige toegang, zoals digitale klachtenprocedures. Ook onderzoeken we juridische vaardigheden van lokale professionals, de kwaliteit van alternatieve vorm van conflictbeslechting en juridische zelfredzaamheid.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Om mensen juridisch zelfredzaam te maken, moet er een basis zijn van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Iemand moet het vertrouwen hebben dat zijn rechten gerespecteerd worden en dat iedereen gelijk is voor de wet.

Deze onderzoekslijn richt zich op de factoren die bijdragen aan juridische zelfredzaamheid. Wat zijn de gevolgen van de globalisering van toegang tot het recht op lokaal niveau? We kijken onder andere naar innovatie van werkwijzen en kwaliteit, bijvoorbeeld bij (eerstelijns) rechtshulp en (alternatieve) geschilbeslechting.

Projecten

Sociale wijkteams en sociale forensische professionals werken op het snijvlak van hulp en recht. Nu veel voorzieningen zijn overgeheveld naar gemeentes, is het nog belangrijker dat zij voldoende kennis hebben van het recht.

In deze onderzoekslijn kijken we bijvoorbeeld naar de juridische vaardigheden van lokale professionals binnen de bijzondere rol die ze vervullen als 'poortwachters van het recht'.

Projecten

Digitale vaardigheden zijn van belang voor de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten. Wanneer deze vaardigheden onderontwikkeld zijn bij groepen burgers, kan dit hun toegang tot het recht in de weg staan.

Voor het lectoraat ligt de focus op het gebruik van digitale platformen die niet in dezelfde mate toegankelijk zijn voor alle groepen burgers. Waardoor ontstaat de 'digital divide'? En welke gevolgen heeft deze digitale kloof voor het verwezenlijken van (mensen)rechten?

Projecten


Onderwijs

Onze onderzoeksresultaten worden gebruikt in praktijkonderwijs en opleidingen. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van de diensten van juridische en sociale professionals. Ook vergroten we zo de toegankelijkheid van het rechtssysteem voor alle burgers.

Het lectoraat is betrokken bij de honoursmodules Toegang tot Recht, Mensenrechten en duurzame ontwikkeling en Srebrenica Genocide. Studenten uit de honoursmodule Toegang tot Recht maakten een essaybundel, waarin ze onderzochten wat toegang tot recht is en hoe het zich verhoudt tot maatschappelijke ontwikkelingen. Studenten van honours Srebrenica genocide sluiten module af met een beroepsproduct waarin ze verworven kennis vertalen naar eigen beroepscontext in relatie tot de actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

2 mensen achter een laptop met rechtboek Anke Verkade-Bosman bestuurder De Sociale Basis Dordrecht e.o.

“We zien veel verspilling van maatschappelijk geld voor mensen die op meerdere levensdomeinen problemen ervaren. We brengen o.a. in samenwerking met het lectoraat Toegang tot het Recht kennis en ervaring samen om gezamenlijk te leren en bij te dragen aan het verbeteren van de (sociaal)juridische keten.”

Anke Verkade-Bosma Bestuurder De Sociale Basis Dordrecht e.o.

Onze lectoren en onderzoekers

Quirine Eijkman

Lector Toegang tot het Recht Bekijk profiel
Bjorn Beijnon | Docent-onderzoeker | Toegang tot het Recht

Bjorn Beijnon

Docent-onderzoeker Toegang tot het Recht Bekijk profiel
Matthijs Brouwer | Onderzoeker | Toegang tot het Recht

Matthijs Brouwer

Onderzoeker Toegang tot het Recht Bekijk profiel

Dorien Claessen

Promovendus Toegang tot het Recht Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Quirine Eijkman

  • Lector
  • Lectoraat: Toegang tot het Recht

Volg dit lectoraat