Gecijferdheid als basisvaardigheid

Gecijferdheid als basisvaardigheid voorbeelden

Het project Gecijferdheid als Basisvaardigheid is gericht op het versterken van gecijferdheid onder de Nederlandse bevolking.

Gecijferdheid vormt samen met geletterdheid en digitale vaardigheid, de drie basisvaardigheden in de 21ste eeuw die een individu nodig heeft om volwaardig te kunnen participeren in het dagelijks leven en in de maatschappij. We vragen met het project aandacht voor het belang van rekenen-wiskunde-statistiek-gecijferdheid in een leven lang ontwikkelen. Het project is een vervolg van Gecijferdheid Telt Mee.

Doel

Ongeveer 1 op de 6 personen van 16 jaar en ouder hebben moeite met gecijferdheid. Dit betekent dat zij het lastig vinden om te werken met rekenkundige informatie en ideeën die ingebed zijn in een context waarmee zij dagelijks te maken krijgen, bijvoorbeeld het doen van boodschappen, medische informatie interpreteren, reisplannen maken, belastingaangifte doen, etc. Het gaat met name om de interpretatie van cijfermatige gegevens en om statistische informatie die in tabellen en grafieken wordt weergegeven, het nemen van besluiten op basis van berekeningen waarbij er gewerkt wordt met cijfers, decimalen, percentages, fracties, en om het decoderen van getalsmatige visuele representaties.

Werken aan het versterken van gecijferdheid is een blinde vlek in Nederland. Vandaar dat er een dringende noodzaak is om dit probleem uitgebreid onder de aandacht te brengen van beleidsmakers, onderzoekers, en docenten en vrijwilligers.

Resultaten

Het project bestaat uit de volgende onderdelen: conferenties en andere bewustwordingsactiviteiten, experttrainingen oftewel masterclasses, ontwikkelen van leermateriaal en onderzoek.

Conferenties
Om gecijferdheid op de kaart te zetten is een cyclus van jaarlijkse ééndaagse conferenties gestart (30 maart 2022 en 31 maart 2023) gericht op docenten, vrijwilligers, ontwikkelaars en beleidsmakers die betrokken zijn bij het verbeteren van basisvaardigheden onder volwassenen.

Andere bewustwordingsactiviteiten

We maken een rondgang langs relevante partijen, zowel op politiek, beleidsvoerend, als uitvoerend niveau en bespreken de mogelijkheden om gecijferdheid als basisvaardigheid te integreren in hun lopende en toekomstige plannen en activiteiten. Verder werken we aan de productie van brochures, filmpjes en webinars.

Experttrainingen oftewel Masterclasses
We ontwikkelen en verzorgen Masterclasses over het thema Gecijferdheid als Basisvaardigheid aan trainers, docenten, vrijwilligers en uitvoerders van overheidsbeleid. Onze doelgroep houdt zich bezig met het  trainen en begeleiden van volwassenen in het sociale domein.

Ontwikkelen en verspreiden van materialen
Er wordt voortdurend nieuw materiaal ontwikkeld om onderwijsactiviteiten die gericht zijn op het versterken van gecijferdheid te ondersteunen. De website gecijferdheidteltmee.nl staat centraal in het onder de aandacht brengen van deze materialen.

Onderzoek
We doen onderzoek naar het thema gecijferdheid als basisvaardigheid. We voeren literatuur- en documentenanalyse uit met als doel om alle bestaande kennis over gecijferdheid te ordenen en toegankelijk te maken voor de Nederlandse beleids- en onderzoekscontext. Hierbij onderscheiden we drie relevante deelonderwerpen: 1) het concept gecijferdheid, 2) gecijferdheid in de samenleving en 3) succesvol beleid om gecijferdheid te verbeteren.

Verder brengen we in kaart hoe het er nu voor staat op het gebied van gecijferdheid in Nederland. Dit onderzoek moet inzicht bieden in de stand van zaken wat betreft: 1) het bewustzijn op het gebied van gecijferdheid, 2) deskundigheid van betrokkenen zowel op beleids- als op uitvoerend niveau en 3) het aanbod aan activiteiten.

Looptijd

01 november 2021 - 31 december 2023

Betrokken HU-onderzoekers

 • Rosa Alberto
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
 • Lonneke Boels
  Lonneke Boels
  • Waarnemend lector
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
 • Tina Dulam | docent onderzoeker | lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals
  Tina Dulam
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
 • Kees Hoogland
  • Lector
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals

Samenwerking met kennispartners

Dit project wordt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen uitgevoerd met het onderwijskundig advies- en onderzoeksbureau CINOP en het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dragen ook bij.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lonneke Boels

Lonneke Boels

 • Waarnemend lector
 • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals