Tandprothetiek

De opleiding Tandprothetiek is een vierjarige competentiegerichte opleiding op hbo-niveau. Via een mix van levensechte praktijkopdrachten, verdiepende lesprogramma's en trainingen, bereid jij je voor op de beroepspraktijk van een tandprotheticus. Met het behalen van je getuigschrift mag je de titel Tandprotheticus voeren.

Heidelberglaan 7 | praktijkruimte voor tandprothetiek

In onze opleiding staat leren op de werkplek centraal; je moet minimaal 24 uur per week werkzaam zijn in het domein van de mondzorg en vanaf het tweede jaar binnen een tandprothetische setting. Je ervaringen en werkzaamheden in de praktijk kunnen onderdeel zijn van bewijzen van kunnen. Voor het studiejaar 2018-2019 is het curriculum vanaf jaar 1 uitgebreid van 100 studiepunten naar 240 studiepunten.

Handig om te weten

Start 1 september 2018
Lesdata De lessen aan de opleiding worden met 40 lesdagen per studiejaar op zaterdag gevolgd. Daarnaast wordt vanaf blok B voor jaar 1 ook een doordeweekse avond ingeroosterd om lessen te volgen.
Studie-investering Per week heb je gemiddeld 6 contacturen, je besteedt daarnaast gemiddeld 35,5 uur aan toetsen, feedback, zelfstudie en werken.
Kosten € 5250 (vrij van btw)
Deelnemers 1 - 28
Locatie Heidelberglaan 7 Utrecht, HU locaties
Diploma Getuigschrift Tandprotheticus

Opleidingsinhoud

De opleiding Tandprothetiek is een vierjarige competentiegerichte opleiding op hbo-niveau. Via een mix van levensechte praktijkopdrachten, verdiepende lesprogramma's en trainingen, bereid jij je voor op de beroepspraktijk van een tandprotheticus. Met het behalen van je getuigschrift mag je de titel Tandprotheticus voeren.

 • Leerlijn Zorg- en Dienstverlening, theoretische ondersteuning: in deze leerlijn worden alle theorieën die jij als tandprotheticus nodig hebt uitvoerig behandeld.
 • Leerlijn Zorg- en Dienstverlening, patiëntgericht: hierin staan technieken en klinisch handelen centraal.
 • Leerlijn Zorg- en Dienstverlening, praktijkgericht: werkplekleren en stage worden beoordeeld.
 • Leerlijn LOEP/EBP: op kritische wijze omgaan met wetenschappelijke informatie en leren deze te gebruiken voor de beroepspraktijk.
 • Leerlijn Praktijkmanagement & Innovatie: deze leerlijn geeft antwoord op de vragen: hoe kun je een gezonde organisatie in de mondzorg opbouwen en voortzetten en hoe lever je een bijdrage aan je eigen professionele ontwikkeling en de beroepsontwikkeling.
 • Leerlijn Persoonlijke Professionalisering: de professionele, reflectieve en kritische zorgverlener staat hier centraal. In deze leerlijn komt communiceren en profileren aan bod.

Onze opleiding biedt competentiegericht onderwijs. Jij maakt je essentiële kennis en vaardigheden eigen via een optimale balans tussen levensechte praktijkopdrachten, verdiepende lesprogramma's en trainingen.

De opleiding kent verschillende onderwijsvormen:

 • Theorieonderwijs: hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudieopdrachten.
 • Practicumonderwijs: lessen gericht op het methodische wijze eigen maken van kennis en specifieke beroepsvaardigheden.
 • Praktijkleren: leren op een werkplek en korte specialisaties of verdieping buiten de eigen werkplek.
 • Supervisie: In kleine groepen met docent gericht op reflectie op eigen beroepsontwikkeling.
 • Casuïstiek/projectonderwijs: Groepsgewijze realisatie van producten in afgebakende periode.
 • Studieloopbaanbegeleiding: individuele contactmomenten over je studievoortgang.

De leerlijnen bestaan uit een aantal cursussen die worden afgesloten met één of meer toetsen. De toets meet of de leerdoelen zijn behaald. Deze leerdoelen zijn beschreven in de studiehandleiding. Een studiejaar bestaat uit 40 weken, die verdeeld zijn in vier blokken van 10 weken.

Toelating

Voor toelating aan de opleiding Tandprothetiek moet je deelnemen aan onze instroomprocedure en je moet werkzaam zijn in het werkveld. Deze procedure bestaat uit een instroomtoets met:

 1. Intakegesprek (leren en reflecterend vermogen)
 2. Vaardigheidstoets (LOC-opstelling en lepel)
 3. Kennistoets (basisprincipes van de Tandtechniek)

Wanneer je de instroomprocedure positief afrondt, dan kan je instromen in het eerste jaar. Je wordt op volgorde van aanmelding uitgenodigd voor de instroomprocedure. Als de 28 plaatsen voor studiejaar 1 gevuld zijn, worden de kandidaten op een wachtlijst geplaatst. Naast het behalen van de instroomtoets hebben studenten de plicht om 24 uur werkzaam te zijn binnen het Tandprothetisch gerelateerd werkveld. Ook moeten studenten de Nederlandse taal voldoende beheersen, zowel schriftelijk als mondeling. Er kan gevraagd worden dit aan te tonen middels een taalcertificaat.


Docenten

Tijdens de opleiding Tandprothetiek is er een goede balans tussen didactisch sterke vakdocenten (tandprothetici uit het werkveld) en docenten uit aanverwante kennisgebieden. Zo waarborgen we dat jij leert waar in de praktijk behoefte aan is.


Na deze opleiding

Als je de opleiding Tandprothetiek succesvol hebt afgerond en de eed afgelegd, krijg je een getuigschrift en de titel Tandprotheticus. Hierna word je ingeschreven in het kwaliteitsregister van de ONT (beroepsvereniging Tandprothetici). Je toekomstperspectief is goed na het behalen van dit getuigschrift: bijna alle studenten vinden direct een baan in het tandprothetische werkveld, starten succesvol een eigen tandprothetische praktijk of groeien door bij hun bestaande werkgever.

De opleiding Tandprothetiek heeft een sterke relatie met de beroepspraktijk. Je bent minimaal 24 uur per week werkzaam binnen een tandprothetisch gerelateerd werkveld. Vanaf jaar 2 van de opleiding voer je patiëntbehandelingen uit onder supervisie van onze docent-tandprothetici in de eigen kliniek aan de HU. Daarnaast heeft de opleiding een goede relatie met het werkveld en de beroepsvereniging (ONT).

De titel Tandprotheticus is een BIG-geregistreerd beroep. Dit betekent dat de behandelaar zelfstandig aan de stoel mag werken. Het getuigschrift wordt dan ook hooggewaardeerd door de markt. Zorgverzekeraars verlenen contracten met tandprothetische behandelaars op basis van dit getuigschrift.


Overige informatie

De bachelorcursus Tandprothetiek kost voor jaar 1 € 5250, vrij van btw. Voor jaar 2, 3 en 4 € 4750. Voor studenten die hun getuigschrift niet binnen vier jaar halen, betalen € 70 per nog te behalen studiepunt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je nog ongeveer € 500 kwijt. Aan deelname aan de instroomprocedure zijn eenmalig kosten verbonden: € 550 (incl. de inschrijfkosten).

De lessen aan de opleiding worden met 40 lesdagen per studiejaar op zaterdag gevolgd. Een lesdag op zaterdag omvat zes uren en pauzes. Toetsen zullen voornamelijk op zaterdag worden afgenomen. Daarnaast wordt vanaf blok B voor jaar 1 ook een doordeweekse avond ingeroosterd om lessen te volgen. Deze lessen zullen duidelijk in het rooster worden gecommuniceerd en zullen plaatsvinden van 18.00 tot 21.00 uur.

Per week heb je gemiddeld zes contacturen, je besteedt daarnaast gemiddeld 11,5 uur aan toetsen, feedback en zelfstudie. Daarnaast werk je minimaal 24 uur in de praktijk. Jaar 1 heeft ook op een doordeweekse avond les, jaar 1 heeft meer contacturen.

Waarom Tandprothetiek bij de HU?

 • Unieke opleiding (de enige in Nederland)

  Het getuigschrift en de titel Tandprothetiek mogen alleen uitgegeven worden aan studenten die de opleiding hebben gevolgd bij het Centrum voor Tandprothetiek van de Hogeschool Utrecht.

 • Netwerk

  Als student maakt je deel uit van het netwerk van professionele tandprothetici en daarmee ook van het grote netwerk daarom heen.

 • Rendement

  Het studie rendement vanaf het tweede jaar van deze opleiding ligt hoog. Het percentage uitvallers is laag en 99% van de studenten verwerft na het vierde jaar het getuigschrift.

Voorbeeld van een lesomgeving: student in gepsprek met een cliënt

Interesse in de opleiding Tandprothetiek?