Voor werkgevers

Wat kan een PA voor het medische team betekenen? Is er een werknemer die de master Physician Assistant wil volgen, of wil de instelling een opleidingsplaats reserveren? Op deze pagina staat informatie over de opleiding, aanmelding, regelgeving, kosten en subsidies en andere praktische zaken.

Vanuit de ministeries van VWS en OCW is extra financiering voor de zorgmasters gerealiseerd. Hiermee kunnen de volgende vergoedingen worden uitgekeerd:

  • Werkgever: € 1.875 p.m. (30 maanden) als tegemoetkoming in de salariskosten (via VWS)*;
  • Klinische opleider: Cohort 2019 € 155 per maand, cohorten 2018 en 2017  € 255 p.m. (via OCW zorgtoeslag), huisartsenopleiders € 255 p.m;
  • Stage verlenende instelling: € 1.000 per stage (via OCW zorgtoeslag) met een maximum van € 6.000 per student.

Deze regeling geldt alleen voor kandidaten die nog geen bekostigde master in de gezondheidszorg hebben afgerond. Neem contact op met de opleiding voor meer informatie over deze subsidieregelingen: acquisitieMPA@hu.nlof 088 - 481 50 95.

*De Minister van VWS heeft de subsidieregeling “Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant” verlengd tot 1 juli 2022.

De OCW toeslag is een extra bekostiging voor alle zorgmasters. De toeslag wordt aan de opleidingen toegekend op grond van studentenaantallen. Omdat deze fluctueren zal het opleidingsinstituut jaarlijks de hoogte van de tegemoetkomingen vaststellen.

De competenties van de PA en de details van de bevoegdheden zijn beschreven in een Algemene Maatregel van Bestuur (Staatscourant van 29-12-2011). Daarnaast is de titelbescherming van de PA geregeld. Het Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid Physician Assistants is terug te vinden via deze link [interne link]. De wet kent onder een aantal voorwaarden de bevoegdheid toe om voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Het moet gaan om handelingen:

  • die op grond van de wet aan de VS/PA zijn toegekend.
  • die vallen binnen het deskundigheidsgebied.
  • die van een beperkte complexiteit zijn.
  • die routinematig worden verricht.
  • waarvan de risico’s te overzien zijn.
  • waarvoor VS of PA bekwaam moet zijn om de betreffende handeling te verrichten.

Na een experiment van vijf jaar is de zelfstandige bevoegdheid van de PA’s in 2018 in de Wet BIG geregeld. In tegenstelling tot eerdere berichten is deze wetswijziging in juli 2018 ingegaan. De wetswijziging is gekoppeld aan een AMvB. Kijk voor meer informatie op het Platform Zorgmasters.

Om de taakherschikking onder de wettelijke regelgeving goed te laten verlopen, heeft de artsenorganisatie KNMG samen met de NAPA en de V&VN in 2012 de Handreiking Implementatie Taakherschikking uitgebracht. In dat jaar hebben ook de Nederlandse Verenging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) een handreiking geschreven: de Handreiking voorschrijfbevoegdheid Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants.

Een opleidingsplaats voor het studiejaar 2020-2021 kan worden gereserveerd door het reserveringsformulier in te vullen.

We gaan er van uit dat u binnen drie maanden na reservering een kandidaat gevonden hebt. Als dit niet het geval is dan wordt de aanvraag op de wachtlijst geplaatst.
Voor informatie: acquisitieMPA@hu.nl.

Is er een geschikte kandidaat die de master Physician Assistant wil gaan volgen, dan moet deze voldoen aan de toelatingseisen. Heeft de kandidaat een andere, met een bachelor in de zorg te vergelijken opleiding afgerond, een buitenlands diploma of zijn er vragen over de werkervaring, neem dan contact op de opleiding: acquisitieMPA@hu.nl.

De opleiders (de medisch specialist en/of een ervaren PA) volgen een tweedaagse opleiderstraining in Utrecht (sept-jan). Deze training is een aanvulling op de train-de-trainer trajecten. Er zijn geen kosten aan verbonden en de training is geaccrediteerd door het KNMG.

Neem contact op met de opleiding: acquisitieMPA@hu.nl of 088 - 481 50 95 voor meer informatie over het begeleiden van een PA in opleiding.

Interesse in de Master Physician Assistant (DU)?