Voor werkgevers

Wat kan een PA voor het medische team betekenen? Is er een werknemer die de master Physician Assistant wil volgen, of wil de instelling een opleidingsplaats reserveren? Op deze pagina staat informatie over de opleiding, aanmelding, regelgeving, kosten en subsidies en andere praktische zaken.

 

Vanuit de ministeries van VWS en OCW is extra financiering voor de zorgmasters gerealiseerd. Hiermee kunnen de volgende vergoedingen worden uitgekeerd:

 • Werkgever: € 1.964 p.m. (max 30 maanden) als tegemoetkoming in de salariskosten (via VWS)*.
 • Voor klinische opleiders is er een aanvullende vergoeding beschikbaar (OCW). Het bedrag is voor studiejaar 2023-2024 vastgesteld op € 255/maand.
 • Stage verlenende instelling: € 1.000 per stage (via OCW zorgtoeslag) met een maximum van € 6.000 per student.

Deze regeling geldt alleen voor kandidaten die nog geen bekostigde master in de gezondheidszorg hebben afgerond. Neem contact op met de opleiding voor meer informatie over deze subsidieregelingen: acquisitieMPA@hu.nlof 088 - 481 50 95.

*De subsidie vanuit VWS zal voor nieuwe én reeds studerende studenten dit bedrag p.m. zijn. Deze nieuwe Subsidieregeling vervalt per 1 juli 2028.

De OCW toeslag is een extra bekostiging voor alle zorgmasters. De toeslag wordt aan de opleidingen toegekend op grond van studentenaantallen. Omdat deze fluctueren zal het opleidingsinstituut jaarlijks de hoogte van de tegemoetkomingen vaststellen.

De beroepscompetenties van de PA staan beschreven in het Beroepsprofiel PA (Napa 2017).
De Physician Assistant heeft een zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van de volgende voorbehouden handelingen:

 • katheterisaties
 • heelkundige handelingen
 • injecties
 • puncties
 • voorschrijven van UR-geneesmiddelen
 • endoscopieën
 • electieve, elektrische cardioversie
 • defibrillatie

Zelfstandige bevoegdheid betekent dat de PA zelfstandig diagnose kan stellen en een behandeling kan starten.
Een PA in opleiding werkt onder supervisie van een medisch specialist en in nog niet zelfstandig bevoegd.

De PA is opgenomen in artikel 3 van de Wet BIG. Het juridisch kader voor de PA bestaat, naast de Wet BIG, onder meer uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).
PA’s vallen volledig onder medisch tuchtrecht. Daarnaast geldt voor de PA de professionele standaard. De PA mag zelfstandig zorgactiviteiten registreren op grond van de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat geldt ook voor de PA SEH. Voor welke DBC’s dit feitelijk zal gebeuren dienen op de werkplek afspraken te worden gemaakt welke worden vastgelegd. Het verdient aanbeveling om de kaders van de NZa hierbij te volgen (Handreikingen). PA’s kunnen worden geregistreerd in het Kwaliteitsregister van de beroepsvereniging Napa.

Bij de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) kan een aanvullende subsidie worden aangevraagd. Contactgegevens: Stichting KOH, info@stichtingkoh.nl of 040-2310620.

Heeft u een solopraktijk of is er geen vaste huisarts maar waarnemers, neem dan contact op via acquisitieMPA@hu.nl.

Een opleidingsplaats voor studiejaar 2023-2024 kan door werkgevers/opleiders worden aangemeld via het Landelijke aanmeldportaal voor MPA opleidingen.

Voor informatie: acquisitieMPA@hu.nl.

Is er een geschikte kandidaat die de master Physician Assistant wil gaan volgen, dan moet deze voldoen aan de toelatingseisen. Heeft de kandidaat een andere, met een bachelor in de zorg te vergelijken opleiding afgerond, een buitenlands diploma of zijn er vragen over de werkervaring, neem dan contact op de opleiding: acquisitieMPA@hu.nl.

De opleiders (de medisch specialist en/of een ervaren PA) volgen een tweedaagse opleiderstraining in Utrecht (sept-jan). Deze training is een aanvulling op de train-de-trainer trajecten. Er zijn geen kosten aan verbonden en de training is geaccrediteerd door het KNMG.

Neem contact op met de opleiding: acquisitieMPA@hu.nl of 088 - 481 50 95 voor meer informatie over het begeleiden van een PA in opleiding.

Interesse in de Master Physician Assistant (DU)?

Heb je nog vragen?