Gebundelde kracht

lampje met denkwolk eromheen

Cliënten van de verslavingsreclassering hebben veelal meervoudige problematiek. Het inzetten en verbinden van drie kennisbronnen (behoeften van cliënten, professionele ervaringskennis en wetenschappelijke kennis) kan de effectiviteit van het professionele handelen versterken. In het project ‘Gebundelde Kracht’ staan het professioneel handelen en gestructureerde reflectie binnen de verslavingsreclassering centraal. 

Doel

Samen met reclasseringswerkers en reclasseringscliënten onderzoeken we hoe begeleiding van cliënten kan worden verbeterd door de drie kennisbronnen optimaal in te zetten en met elkaar te verbinden. Dit onderzoek vormt een pilotonderzoek in één team, om vervolgens het onderzoek te verbreden naar meerdere teams/regio’s van verschillende reclasseringsorganisaties. 

Resultaten

  • Eindrapportage met onderzoeksbevindingen en een beschrijving van de doorgevoerde veranderingen
  • Beknopte methodiekbeschrijving voor casuïstiekbespreking en professionele reflectie
  • Onderzoeksopzet en meetinstrumenten (topiclijst, codeerschema, observatielijst) voor een vervolgonderzoek in meerdere teams
 

Relevantie/impact

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de integratie van behoeften van cliënten, ervaringskennis en theoretische kennis in het professioneel handelen van reclasseringswerkers. Met dit onderzoek verkennen we hoe integratie van deze drie kennisbronnen structureel onderdeel kan worden van het dagelijks handelen van reclasseringswerkers, en hoe systematische reflectie daaraan kan bijdragen. 

Looptijd

01 september 2020 - 30 januari 2022

Aanpak

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een team van verslavingsreclassering Fivoor, dat bestaat uit 25 reclasseringswerkers en een teamleider. Verdeeld over drie fasen (verkenning – innoveren – evalueren) verzamelen we via geluidsopnames, semigestructureerde interviews, observatie & coaching gestructureerde reflectie informatie,  waarna we de onderzoeksbevindingen verwerken in de eindrapportage. 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Onze onderzoeksthema's

Wil je samenwerken of heb je een vraag?