De opleiding

Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg leidt op tot wetenschappelijk kritisch-analytische, innovatieve en verbindende beweegzorgprofessionals. Je leert hoe je patiëntgegevens op individueel en op groepsniveau kritisch bekijkt, hoe je een passend innovatieplan maakt en een netwerk (her)ontwerpt.

Drie mensen aan een tafel met elkaar in gesprek

De studie bestaat uit vier leereenheden.. De eerste drie leereenheden kun je in willekeurige volgorde doorlopen Je sluit af met een vierde afstudeer leereenheid van 20 EC  In deze leereenheid is het de bedoeling dat de student zelfstandig op een procesmatige en onderbouwde wijze een innovatie uitvoert. 

Inhoud van de opleiding

Deze leereenheid gaat over analyseren en synthetiseren. Je leert kritisch te kijken naar het eigen handelen, de eigen praktijk en naar het vakgebied. Je verzamelt, analyseert en interpreteert gegevens op individueel en op groepsniveau en beschouwt deze kritisch. Beroepstaken die hierbij passen zijn bijvoorbeeld het opzetten, presenteren en participeren in een peer-review casuïstiekgroep, het doen van een kwantitatief onderzoek gerelateerd aan de beroepspraktijk en het uitvoeren van een gelimiteerde review.

Thema's:

 • Epidemiologie en methodologie
 • Klinimetrie
 • Klinisch redeneren bij complexe problematiek
 • Evidence based en context based handelen
 • Toegepast kwantitatief onderzoek
 • Literatuur zoeken en beoordelen

Deze leereenheid gaat over oriënteren, creëren en verantwoorden. Je kijkt vanuit de praktijk naar de buitenwereld: waar hebben zorgconsumenten behoefte aan, wat brengt de toekomst? In deze leereenheid ga je in co-creatie op zoek naar een haalbare beweegzorginnovatie voor je eigen werksetting. Innovaties die hierbij passen zijn bijvoorbeeld implementeren van e-health, preventieprogramma’s en preoperatief trainen, bevorderen van (fysieke) zelfredzaamheid van de burger, ondersteunen van mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Thema's:

 • Kwalitatieve onderzoeksmethoden
 • Co-creëren en ontwerpen (Double Diamond model)
 • Haalbaarheid en veranderen
 • Ideeën presenteren
 • Nieuwe technologie

Deze leereenheid gaat over samenwerken en organiseren. Je kijkt welke mogelijkheden in het zorglandschap buiten de eigen praktijk ingezet of ontwikkeld kunnen worden voor de eigen patiënt en beroepspraktijk? Je richt je op medezorgverleners en de maatschappij om nieuwe verbintenissen aan te gaan gericht op interprofessioneel werken of transitie in de zorg. Beroepstaken die hierbij passen zijn het maken van een omgevingsanalyse, een netwerk(her)ontwerp, een tool voor deskundigheidsbevordering.

Thema's:

 • Nieuwe ontwikkelingen in de zorg
 • Ontwikkelen van een visie
 • Maatschappelijke en politieke oriëntatie
 • Leiderschap
 • Visie en Missie ontwikkeling
 • Netwerkanalyse
 • Profilering

De afstudeereenheid wordt gekenmerkt door evalueren en reflecteren. We verwachten hier dat je professioneel handelt en het eigen handelen in een breder perspectief kunt plaatsen; zorgvuldig evalueert op alle aspecten van het werkproces en competentiegericht reflecteert.

Je studeert af door bijvoorbeeld een innovatieplan uit een eerdere leereenheid te realiseren en evalueren, of met het uitvoeren en beschrijven van een exploratief praktijkgericht onderzoek (bij voorkeur in samenwerking met een van de lectoraten).

Meer weten over deze opleiding?

Bij de Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg wordt een uitdagende mix van werkvormen gebruikt, die per leereenheid kunnen verschillen. De basis vormt het leerteam bestaande uit 7-8 studenten, maar er wordt ook in grotere en kleinere groepen gewerkt. Voorbeelden van werkvormen zijn:

 • Peer review sessies
 • (Responsie)Colleges en werkcolleges
 • Debat
 • Meet the expert
 • Co-creatiesessie
 • Innovatielab
 • Loketuren
 • Research meetings

Het didactisch concept is samen te vatten met de term blended learning, waaronder wordt verstaan dat het onderwijs een mix is van individueel leren, leren op de werkplek en leren van en met elkaar. Van studenten wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht. Het digitale onderwijsplatform faciliteert actieve werkvormen op de contactdagen. Leerteams vormen een afzonderlijk onderdeel van het onderwijs waarin je in een kleine groep toewerkt naar de eindcompetenties.

De eerste drie leereenheden zijn onafhankelijk van elkaar te volgen, wat persoonlijke keuzes mogelijk maakt. De toetsen worden leerwegonafhankelijk aangeboden, waarbij je kunt kiezen uit meerdere toetsmomenten per jaar. Zo zijn variatie in studietempo en verzilveren van relevante voorkennis gemakkelijker.

Gemiddelde studielast is 20 uur per week. Naast de studie is het in het algemeen goed mogelijk om 3 dagen per week te werken.

Er is geen werkeis voor toelating. We adviseren je wel nadrukkelijk om te zorgen voor een relevante (en betrokken) parttime werkplek tijdens de studie. Wel is het van belang dat je toegang hebt tot patiëntenzorg.

De opleiding is geaccrediteerd door het Nederlands-Vlaams Accreditatieorganisatie (NVAO). Aanmelden kan vanaf 1 juli. Neem voor meer informatie contact op via jan.custers@hu.nl.

Interesse in Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg?