De opleiding

Tijdens de deeltijd master Forensisch Sociale Professional leer je hoe je een sleutelrol kunt vervullen in jouw organisatie met cliënten in een dwang- of drangkader. Je verdiept je kennis met modules over verantwoord beslissen, veranderprocessen en samenwerken.

Sommige burgers gedragen zich zo dat dit een risico vormt voor gezinsleden of de samenleving. Tegelijk zijn kwetsbare groepen juist in gevaar: denk aan kinderen/jongeren die in hun ontwikkeling worden bedreigd door het gedrag van henzelf of anderen.

Master Forensisch Sociale Professional, tijdens de opleiding

Inhoud van de Master Forensisch Sociale Professional

Als forensisch sociale professional neem je vaak beslissingen die ingrijpend zijn voor alle betrokkenen: voor je cliënt en de eventuele slachtoffers, maar ook voor hun omgeving. Het is essentieel dat je deze beslissingen goed verantwoordt en daar je cliënt en alle betrokken professionals bij betrekt. Tijdens deze module leer je je eigen beslissingen en beslisprocessen kritisch te beoordelen en waar nodig te verbeteren.

Thema's

Thema’s die aan de orde komen zijn:

 • sociaalpsychologische inzichten over beslissen;
 • ontwikkelen en afbouwen van antisociaal gedrag en kindermishandeling;
 • inschatten van veiligheidsrisico’s.

Hoe vind je een goede en werkbare balans tussen het beheersen van risico's enerzijds en het motiveren tot verandering en werken aan herstel anderzijds? In je werk als forensisch sociale professional is dit van cruciaal belang, zowel bij de ambulante begeleiding van je cliënt als in de intramurale setting. In deze module verdiep je je in verschillende benaderingen, onderzoeken en recente innovaties op dit gebied.

Thema's

Thema’s die aan bod komen zijn:

 • transformaties en innovaties in het sociale en juridische domein;
 • werken vanuit domeinspecifieke professionele waarden;
 • belang en kenmerken van werkallianties in het gedwongen kader;
 • theorieën en methoden voor signaleren en beheersen van risico's;
 • ingrijpen bij radicaliseren.

In module 3 is er aandacht voor het aansturen van leerprocessen van professionals door het stimuleren en faciliteren van leren op de werkvloer. Je onderzoekt of het werkklimaat van je organisatie ondersteunend is voor het leerproces van de organisatie en van de professional. Daarnaast ga je in deze module aan de slag met het uitvoeren van twee begeleidingstrajecten in je eigen werkpraktijk: een individueel en een groepstraject. Zo draag je je steentje bij aan de professionele ontwikkeling van je organisatie, team én van individuele collega’s.

Thema's

Thema's die in deze module onder andere aan bod komen zijn:

 • begeleiden van leerprocessen van individuen en groepen;
 • leren van professionals in een organisatie;
 • (begeleiden van) leerprocessen in een organisatie.

Wanneer je gezinnen met veiligheidsrisico's begeleidt of cliënten ondersteunt bij de afbouw van hun criminele loopbaan, is continuïteit in de samenwerking met je cliënten en andere professionals extreem belangrijk. Traditioneel denken mensen in het justitiële domein in ketens. Nieuwe samenwerkingsvormen gaan juist meer uit van het traject van de cliënt. De beide vormen komen in deze module aan de orde. Daarbij versterk je je eigen vaardigheden om samenwerkingsverbanden te regisseren.

Je sluit je masteropleiding af met een masterthesis. Na deze module zijn je onderzoeksvaardigheden in het forensisch sociale domein op professioneel masterniveau ontwikkeld. Je kunt een probleemanalyse maken en deze vertalen naar een verbetering of innovatie voor de organisatie of het werkveld. Hiermee lever je een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de forensisch sociale beroepspraktijk.

De Forensisch Sociale Professional docenten

De docenten hebben hun sporen verdiend in de praktijk en de academische wereld. Ze hebben ieder hun eigen persoonlijke aanpak, maar delen hun liefde voor het vak.

Jacqueline Bosker

Dr. Jacqueline Bosker

Lector | docent

Jacqueline Bosker is lector Werken in justitieel kader van Hogeschool Utrecht.

Haar deskundigheid ligt op de volgende terreinen:

-risicotaxatie
-gestructureerd beslissen
-afbouw delinquent gedrag
-reclassering
-methoden en technieken van kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Lianne Kleijer-Kool

Dr. Lianne Kleijer-Kool

Onderzoeker | docent

Lianne Kleijer-Kool is senior onderzoeker en projectleider bij de lectoraten Werken in justitieel kader en Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Daarnaast is ze afstudeercoördinator van de Master Forensisch Sociale Professional en tevens hogeschoolhoofddocent bij het Instituut voor Veiligheid.

Ze is criminoloog en cultureel antropoloog met een passie voor onderzoek naar veiligheidsvraagstukken in complexe omgevingen, zeker rondom gevoelige thema’s. Ze promoveerde op een studie naar politiewerk in de multiculturele samenleving. Zij werkte eerder bij Universiteit Utrecht, Hogeschool Windesheim en Twynstra Gudde.

Lianne richt zich op complexe fenomenen, gefundeerd professioneel handelen, samenwerking en verandering in het brede sociale veiligheidsdomein, zoals politie, reclassering, openbaar ministerie, gevangeniswezen, gemeenten. In haar verschillende functies binnen Hogeschool Utrecht zoekt zij de waardevolle verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk.

Haar deskundigheid ligt op de volgende terreinen:
- Culturele criminologie
- Politiesociologie
- Sociale veiligheid

Dr. Vivienne de Vogel

Lector | docent

Vivienne is Lector bij het lectoraat Werken in justitieel kader van Hogeschool Utrecht.

Vivienne de Vogel is psychologe en werkt sinds 1998 in de forensische zorg. Naast haar benoeming als lector is zij werkzaam als onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten (DFZS). Zij is gepromoveerd op onderzoek naar risicotaxatie-instrumenten in de forensische zorg. Daarnaast heeft zij kennis van genderverschillen in de forensische zorg, victimisatie, psychopathie, behandelevaluatie, recidive en incidenten tijdens de behandeling. Ze publiceerde over haar werk meer dan 100 artikelen en hoofdstukken in boeken. Ook schreef ze het boek ‘Geweld door vrouwen,  Motieven en verklaringen’ uitgegeven door Boom Psychologie en Psychiatrie dat bestemd is voor het algemeen publiek.

Vivienne is de eerste auteur van de FAM (Female Additional Manual) voor risicotaxatie bij vrouwen en van de SAPROF (Structured Assesment of Protective Factors for violence risk). Verder is ze psychologe en hoofd van de afdeling Onderzoek bij de Forensische Zorgspecialisten. Haar onderzoek concentreert zich op:

-genderverschillen in de forensische psychiatrie
-risicotaxatie van gewelddadig gedrag
-beschermende factoren
-victimisatie
-psychopathie

Marie-José Geenen, hogeschooldocent mastermodule Begeleiden van leerprocessen in een organisatie, Hogeschool Utrecht

Dr. Marie-José Geenen

Onderzoeker | docent

Marie-José Geenen maakt zich als supervisor, docent en onderzoeker hard voor reflectieve professionaliteit. Zij is auteur van handboeken over reflecteren voor professionals en professionals in opleiding.

Marie-José is opgeleid in de andragologie en is in 2014 gepromoveerd in de criminologie op een onderzoek naar de pedagogische alliantie tussen groepsleiders en jongens in een JJI. Daarnaast heeft zij ook onderzoek gedaan naar het stoppen van criminaliteit bij jongeren.

Meer weten over deze opleiding?

De master bestaat uit 60 studiepunten.

Tijdens de master Forensisch Sociale Professional leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Je verdiept je kennis door het contact met docenten en medestudenten, zowel in het klaslokaal als online. De aangeboden variatie in leermiddelen biedt ruimte voor jouw leerstijl en werken in jouw tijd en tempo.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je ongeveer € 500 kwijt.

Jacqueline Bosker

"Wetenschappelijke inzichten om het werk te versterken"

Jacqueline Bosker Lector en docent

Interesse in de Master Forensisch Sociale Professional?