Betere samenwerking tussen school en veilig thuis bij kindermishandeling

Hoe zou de wereld er uitzien als de samenwerking tussen school en Veilig Thuis perfect zou zijn? In het bijzonder voor kinderen die het zwaar te verduren hebben door verwaarlozing, misbruik of mishandeling?

Doel

In dit onderzoek gaan we na wat de belemmerende en bevorderende factoren bij leerkrachten in het primair onderwijs zijn in hun aanpak van kindermishandeling (denk aan signaleren, melden en het toepassen van de verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling). Ook onderzoeken we het resultaat van een korte interventie waarbij een Veilig Thuis medewerker een gesprek heeft met de leerkracht over diens knelpunten bij deze aanpak. Daarbij gaan we na of deze aanpak de duur van wel gemelde kindermishandeling kan verkorten.  

Resultaten

  • Inzicht in de verbeterpunten in de samenwerking tussen Veilig Thuis en primair onderwijs bij het signaleren en melden van (vermoedens van) kindermishandeling. 
  • Aanbevelingen aan beleidsmakers, jeugdprofessionals en opleidingen.
  • Publicatie in vakblad voor professionals in het primair onderwijs. 
  • Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift 

Looptijd

01 september 2020 - 01 mei 2022

Aanpak

Een medewerker van Veilig Thuis spreekt met de leerkracht op school over de knelpunten die deze leerkracht (of school) ervaart. De bevindingen worden in elk van de betreffende regio’s besproken met de belanghebbende ketenpartners. Ook wordt een bovenregionale expertmeeting gehouden waarin naast de resultaten ook de economische aspecten van deze samenwerking tegen het licht gehouden worden. 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit onderzoek is mogelijk dankzij: ZonMw en de medewerking van zes Veilig Thuis organisaties in de provincies Flevoland, Noord Brabant en Utrecht en de regio Rotterdam Rijnmond.