De opleiding

De professionele masteropleiding Pedagogiek start bij jouw eigen werkveld. In de drie oriëntatiedomeinen en in het afstudeeronderzoek start je met een complex vraagstuk uit jouw eigen praktijk. Je wordt gevoed door de werkplaatsen Pedagogiek en Onderzoekend Handelen en inspirerende online bijeenkomsten. Zo leer je je vraagstuk met theorie te verdiepen en krijg je tools om ernaar te handelen op je werk. We werken met een leerlandschap, waarin jouw leerproces en jouw praktijk centraal staat. Je thuishaven is een leerteam van gemiddeld acht medestudenten en een eigen leerteambegeleider.

Studenten met docent in overleg

Inhoud van de Master Pedagogiek

Tijdens deze master word je uitgedaagd om een onderzoekende houding aan te nemen en vanuit een handelingsgerichte benadering een bijdrage te leveren aan ‘het goede kinderleven’. Het uitgangspunt van de opleiding is, dat alles met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloedt, het zogenaamde complexiteitsdenken.

De opleiding kent een oriënterende en afstudeerfase. Binnen de oriënterende fase 45 studiepunten ontwikkel je een stevige achtergrond als pedagoog, zowel persoonlijk als professioneel. In de afstudeerfase geef je vorm aan een ecologische pedagogisch project 30 studiepunten waarin je in samenwerking met het beroepenveld een bijdrage levert aan een actueel pedagogisch vraagstuk c.q. thema in de praktijk.

Tijdens deze masteropleiding Pedagogiek vanuit ecologische perspectief leer je vanuit een onderzoekende en handelingsgerichte benadering bij te dragen aan opvoeden en opgroeien in onze complexe, snel veranderende maatschappij, met als uitgangspunt dat alles met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloedt.

In de oriëntatiefase ontwikkel je een stevig fundament als pedagoog. Deze fase legt de basis voor leeruitkomsten en eindkwalificaties die je aan het einde van de opleiding tot master pedagoog minimaal hoort te hebben. Dit doe je aan de hand van drie leerdomeinen van ieder 15 studiepunten (totaal 45 EC):

 • Ecologisch Pedagogische Performance
 • Ecologisch Pedagogisch Exploreren
 • Ecologisch Pedagogisch Initiëren

De nadruk ligt hierbij op het verbinden en verdiepen van theorie, praktijk en persoon; drie voor de opleiding belangrijke facetten die horen bij je beroepshouding en in ieder leerdomein aan bod komen. Het gaat om een oriëntatie op visievorming en op positiebepaling als aankomend professionele master pedagoog vanuit een ecologisch perspectief. Je geeft zelf vorm aan de leerdomeinen aan de hand van leeruitkomsten, criteria en voor jou relevante pedagogische thema's.

De bedoeling van de oriëntatiefase is om te ontdekken waar je zelf als aankomend professionele master pedagoog voor staat. Je weet je te verbinden met een pedagogische visie, kunt die onderbouwen met relevante theorieën en weet dit te vertalen naar de praktijk (Ecologisch Pedagogische Performance). Het ontwikkelen van een onderzoekende houding (Ecologisch Pedagogisch Exploreren), en naast en met anderen beweging tot stand kunnen brengen (Ecologisch Pedagogisch Initiëren).

In de afstudeerfase verdiep je jouw ecologisch pedagogische professionaliteit rond een actueel vraagstuk in de praktijk. Centraal staat de ontwikkeling en explicitering van het eigen pedagogisch ambacht. De afstudeerfase bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

 • Ecologisch Pedagogische Professional (15 studiepunten)
 • Ecologisch Pedagogisch Project (30 studiepunten)

Je werkt aan jouw uitgekristalliseerde ecologisch pedagogische visie waarin kennis en praktische wijsheid bij elkaar komen. Deze ecologisch pedagogische visie wordt verbreed naar een pedagogisch werkveld en verdiept door theorie en praktijk (Ecologisch Pedagogisch Professional).

Binnen het Ecologisch Pedagogisch Project zet je een duurzame, betekenisvolle beweging in gang met (pedagogische) professionals, kinderen en/of jongeren en voor hen belangrijke anderen. Je gaat samen met het werkveld op zoek naar een ecologisch pedagogisch thema waarin belangen van kinderen en jongeren in de context voorop staan én dat van betekenis is voor de professional die jij wilt worden. Dit is de afstudeereenheid van de professionele masteropleiding pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief, waarin de doorgemaakte ontwikkeling in pedagogische vermogens, leeruitkomsten en eindkwalificaties op masterniveau getoond worden.

Het ecologische perspectief beschouwt de wereld vanuit de kijk dat alles met elkaar in verbinding staat en er daarom altijd sprake is van onderlinge afhankelijkheid en invloed. Vanuit dit inzicht zoekt de ecologische pedagogiek naar het in gang zetten van veranderingen bij kinderen en jongeren die duurzaam bijdragen aan het goede kinderleven. Een leeromgeving vanuit zelfsturing, verantwoordelijkheid en uniciteit van de student is vereiste om te komen tot deze duurzame veranderingen.

Binnen de master Pedagogiek werken we met drie kernwaarden:

 • Meerstemmigheid
  Deze ecologische kernwaarde stelt dat ieder mens een stem heeft. De kerntaak van de ecologisch pedagoog is om goed te luisteren naar deze stemmen en te beseffen dat er geen eenduidige betekenis is vast te stellen. De waarde ligt in het niet te snel trekken van conclusies uit één stem, een theorie, gedachte of verklaring, maar om juist meerdere perspectieven te onderzoeken.
 • Verbondenheid
  Deze kernwaarde gaat ervan uit dat alles in deze wereld met elkaar samenhangt. Binnen de ecologische pedagogiek gaat het hierbij om het aangaan van verbinding met jezelf, de ander, het andere en het kind in het bijzonder.
 • Complexiteit
  De wereld van een kind of jongere is complex. Verschillende actoren hebben interactie met elkaar en zijn steeds in beweging. Dit geeft de ecologisch pedagoog de mogelijkheid om tussen deze actoren en interacties te bewegen.

Deze drie kernwaarden lopen als een rode draad door de opleiding. Binnen deze context verbreed en verdiep je je pedagogisch handelen, denken en voelen theoretisch, creatief, verbindend, onderzoekend en leidinggevend vermogen.

De Pedagogiek docenten

Alle docenten/coaches aan de master pedagogiek hebben ruime ervaring in verschillende pedagogische werkvelden. Ze onderhouden nauwe banden met de praktijk en zijn betrokken bij onderzoeksprojecten. Zo blijft de inhoud van de opleiding actueel.

Heleen Schoenmakers

Docent

Mijn naam is Heleen Schoenmakers en werk met veel plezier als coach bij de masteropleiding Pedagogiek. Naast het werken bij de opleiding ben ik werkzaam als ecologisch pedagoog op een VSO school cluster 4 die gehuisvest is op een terrein van residentiële jeugdzorg. Door met professionals uit het pedagogische beroepenveld binnen de opleiding in gesprek te zijn, word ik geïnspireerd en verrijkt.

Het werken met leerteams is voor mij het hart van de opleiding. Binnen een leerteam wordt praktijk, theorie en het pedagoog zijn met elkaar geïntegreerd, worden krachten en kwetsbaarheden zichtbaar en zijn we er voor elkaar. Daarnaast is een ieder binnen het leerteam op zoek naar waar ga ik voor als pedagoog, waar sta ik voor en hoe doe ik dat. Binnen de opleiding is er veel ruimte om aan de slag te gaan met thema’s en vraagstukken die je als pedagoog raken, waar je nieuwsgierig naar bent en meer over wilt weten om in de pedagogische praktijk dat te doen waar je blij van wordt.

heleen.schoenmakers@hu.nl

Eelco Schilder

Docent

De ruimte ervaren om professioneel pedagoog te zijn op jouw (eigen)wijze, dat is wat ik zou wensen dat iedere deelnemer aan onze masterstudie ervaart. Samen bijdragen aan een waardevolle pedagogische praktijk vanuit nieuwsgierigheid, de kunst om te verwonderen en een diepe wens er  onvoorwaardelijk ‘te zijn’ voor de kinderen, jongeren en families waar we mede verantwoordelijkheid voor dragen.

Daarbij weg durven bewegen van snelle oplossingen, het lef hebben onze vanzelfsprekendheden te ondervragen om zo op een (zelf)bewuste, creatieve en betrokken wijze vorm te geven aan ons mooie pedagogisch ambacht.

Naast het begeleiden van leerteams hou ik me binnen onze masteropleiding onder andere bezig met de internationale projecten, de kunst van het onderzoekend handelen en  het steeds weer ruimte maken voor andere uitingsvormen dan het gesproken en geschreven woord.

eelco.schilder@hu.nl

Docent

Mijn naam is Dorine van Eijk en ik ben al 14 jaar als coach betrokken bij de master Pedagogiek. Daarvoor werkte ik zo’n 20 jaar met kinderen/jongeren en hun gezinnen in de jeugdhulp; als behandelcoördinator en als speltherapeut en als beleidsmedewerker.

Hoe belangrijk het voor ouders en kinderen/jongeren is om gehoord en gezien te worden, om iemand naast je te voelen, heb ik daar ervaren. Geen pakket formulieren invullen met ouders die komen kennismaken omdat hun kind binnenkort uit huis wordt geplaatst, maar aandachtig luisteren naar hun vragen, angsten en zorgen. Sinds een paar jaar werk ik ook 1 dag in de week als onderzoeker bij het Lectoraat Jeugd van de HU. Door het doen van handelingsonderzoek wil ik een steentje bijdragen aan samenwerken van onderwijs en jeugdhulp. Het horen van de stem van ouders en kinderen/jongeren is voor mij belangrijk.

dorine.vaneijk@hu.nl

Daryo Verouden

"Ik word uitgedaagd om op zoek te gaan naar waar ik word geraakt"

Daryo Verouden (28)
Saskia van der Veen

"Leerteam motiveert en inspireert"

Saskia van der Veen (35) Tweedejaars student
Edith Brink-Oostdijk, hbo-deeltijdopleiding Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht

"De opleiding sluit goed aan bij mijn interesses en geeft me eyeopeners. De vernieuwde denkwijzes neem ik mee in mijn werk. "

Edith Brink-Oostdijk (48)

Meer weten over deze opleiding?

De professionele masteropleiding pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief is flexibel vormgegeven: je kunt starten in september, november en februari. De opleiding duurt 2 jaar bij een studielast van 20 tot 24 uur.
Je neemt deel aan opleidingsdagen op de hogeschool, locatie Amersfoort: op woensdagen van 10.00u tot 20.15 uur. Daarnaast heb je leerteambijeenkomsten met een leerteamcoach en ongeveer 9 medestudenten. Het leerteam is het hart van de opleiding, de plek waar studenten en coaches samen ontwikkelingsgericht leren en reflecteren. Met de collega's in het leerteam ga je een commitment aan, daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan aanwezigheid, elkaar ondersteuning en feedback geven. Dit leerteam komt regelmatig met en zonder coach samen.

Tijdens de professionele masteropleiding pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief krijgt inhoudelijke verdieping gevarieerd vorm. Je neemt deel aan gezamenlijke bijeenkomsten,  contactmomenten tussen studenten en tussen studenten en docenten/coaches. Tijdens de opleidingsdag, in leerteams, in de praktijk en via een digitale leeromgeving.
De opleiding volgen zonder deelname aan een leerteam is niet mogelijk. Aanwezigheid tijdens de opleidingsdag wordt sterk aanbevolen. Bij beoordelingspresentaties geldt aanwezigheidsplicht. Conform de visie van de opleiding zijn studenten verantwoordelijk voor het eigen leerproces.

Je wordt toegelaten tot de professionele masteropleiding pedagogiek met een hbo-bachelorsdiploma op een verwant terrein, als pedagogiek, sociale agogiek of educatie. Minimaal twee jaar relevante werkervaring in een pedagogische of daaraan verwante sector strekt tot aanbeveling.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Schoolleiders PO kunnen de NVAO-geaccrediteerde Masteropleiding Pedagogiek gebruiken voor hun herregistratie. Een voorwaarde is dat de master behaald is na de meest recente herregistratiedatum. Een eventuele registratie als schoolleider PO kan door middel van het aanvragen van een individuele diplomawaardering via het Schoolleidersregister PO.

De opleiding is in het kader van herregistratie bij het SKJ geregistreerd met 2520.00 punten.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 250 tot € 300 kwijt.

Vragen over de opleiding?