Hogeschool Utrecht, partner voor de stad van morgen

De wereld verandert snel, met transities en complexe uitdagingen op het gebied van gezondheid, technologie, veiligheid, duurzaamheid en klimaat. Waarin nieuwe media en communicatie een grote rol spelen. Een steeds groter deel van de wereldbevolking woont en werkt in steden. Die groei zet de leefbaarheid onder druk vanwege sociale, economische, milieu-, mobiliteits-, veiligheids- en gezondheidsvraagstukken.

Studenten aan een werktafel in de centrale hal

Deze vraagstukken zijn niet op te lossen vanuit één belang, één technologie, één domein. Ze vragen om een andere aanpak. Als brede kennisinstelling is Hogeschool Utrecht hierop toegesneden. Kansen liggen immers waar verschillende disciplines en invalshoeken elkaar raken, in crossovers. Met ons praktijkgericht onderzoek richten we ons op het oplossen van maatschappelijke problemen en voegen we economische én maatschappelijke waarde toe aan onze omgeving. We ontwikkelen ons onderwijs met de beroepspraktijk en leiden zowel startende als ervaren professionals op die een bijdrage leveren aan vernieuwing. Om verandering tot stand te brengen, werkt de HU nauw samen met andere kennisinstellingen, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo leveren wij een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving. Utrecht, een van de meest competitieve regio’s van Europa, vormt de omgeving waar we met elkaar samenwerken.

Innovatief, gezond, duurzaam

We geven mede vorm aan een innovatieve, gezonde, duurzame en inclusieve stad die gebruik maakt van slimme oplossingen. Waar mensen willen wonen, leren, werken en leven. Waar de inwoners gebruik maken van de aanwezige kennis, nieuwe technologieën, en sociale innovaties die de leefbaarheid verder vergroten. Op het gebied van gezondheid, welzijn en ontwikkeling richten we ons op zelfmanagement, zelfredzaamheid en sociale innovatie. We versterken de capaciteit van mensen om hun leven zelfstandig te leiden, al dan niet met ondersteuning, opdat zij optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. Op het gebied van duurzaamheid gaat het ons om duurzaam (ver)bouwen, wonen en leven in een circulaire economie. Met minder grondstoffenverbruik en minder afval, met verantwoord energieverbruik en duurzaam gedrag. We steunen burgers en organisaties met onze kennis om bewuste keuzes te maken in het gebruik van verschillende energiebronnen en het terugdringen van energiegebruik.

Reflectieve professionals

Onze partners van morgen zijn de studenten van vandaag. Studenten van de HU hebben na hun opleiding kennis en kunde van het beroep waarvoor zij zijn opgeleid. Het zijn reflectieve professionals die kritisch naar zichzelf en hun beroep kijken, hun eigen werkveld blijven vernieuwen en verrijken, en beschikken over onderzoekend vermogen. Ze hebben een stevige kennisbasis en zijn wendbaar in de continu veranderende beroepspraktijk. Als professionals beschikken ze over vaardigheden waarmee ze nu en in de toekomst impact hebben op de samenleving en het verschil maken. Vaardigheden als ondernemendheid en het adequaat kunnen toepassen van moderne technologie – zoals ICT – ten behoeve van de beroepspraktijk. In de veranderende samenleving weten onze studenten als professionals kansen te herkennen en te benutten. Ze hebben een proactieve benadering, gericht op innovatie, en kunnen omgaan met digitale ontwikkelingen die van grote invloed zijn op onze huidige beroepen en ons gedrag.

Kwaliteit van het leven in onze stedelijke omgeving

Zo levert de HU als kennisinstelling, opleider van professionals, partner van de beroepspraktijk en instituut voor praktijkgericht onderzoek een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het leven in onze stedelijke omgeving: als bron van innoverend vermogen voor professionals. Hier, nu en in de toekomst.