Studenten werken mee aan nieuw kennisplatform voor accountants

Accountants denken steeds vaker na over hun maatschappelijke rol. Hoe draagt hun werk bij aan een eerlijke samenleving? Wanneer is het nog ethisch verantwoord? Het onderwijs voegt daar het perspectief van de toekomstige beroepsbeoefenaar aan toe. Via kennisplatform Auditpedia komen studenten en beroepsbeoefenaren nader tot elkaar. “Wij leren onze studenten dat ze nu al invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van het vak.”


Auditpedia

De sector kon wel een opfrisser gebruiken. Boekhoudschandalen, fraudezaken: accountants kwamen niet altijd positief in het nieuws. Voor de buitenwereld leek het erop dat accountants zich bij controles niet kritisch genoeg opstelden. Hoe stond het eigenlijk met hun beroepseer? Margreeth Kloppenburg stelde in 2018 een bundel artikelen samen met bijdragen van professionals uit de sector: Hoe ga je om met het spanningsveld tussen goed werk, ethisch handelen en geld verdienen?

Regulering

De politiek drong aan op verbeteringen. Met de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) werd de controle op de sector aangescherpt. Accountantskantoren zuchtten ondertussen onder de regulering vanuit de overheid. “Het beeld van een overdaad aan regels maakt het vak niet aantrekkelijker”, stelt Margreeth. “De werkdruk is hoog en jongeren wijzen op verouderde gezagsverhoudingen. Wil de sector zelf de regie blijven voeren, dan is een cultuuromslag nodig.” 

Integrale aanpak

Daarin is ook een rol weggelegd voor het accountancyonderwijs. De maatschappelijke problemen stapelen zich op en daarmee ook de vraagstukken voor aankomende accountants. “Studenten van nu krijgen met grote problemen te maken. Ze zullen moeten meebewegen met de sociaaleconomische ontwikkelingen.” Margreeth bepleit een integrale aanpak van het onderwijs. “Naast de benodigde vakkennis hebben studenten vooral een scherp ontwikkeld denkkader nodig.”

Andere didactiek

Voor brede vorming van studenten, waar het werkveld om vraagt, is vroegtijdig contact met de beroepsgroep essentieel. Van een gezamenlijke kennisbank kunnen zowel het onderwijs als de praktijk profiteren. Met als uitgangspunt een actieve rol voor de studenten: “We laten ze zelf mede invullen wat de rol van accountant inhoudt. Het is zaak om onze studenten niet klein te houden. We kunnen eerder naar ze gaan luisteren en daar is een andere didactiek voor nodig: meer vanuit de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs.”

Kennisplatform

Margreeth diende een aanvraag in voor een Senior Fellow beurs bij het Comenius-programma van NRO voor de ontwikkeling van een contentplatform en digitale leeromgeving: ‘Rekenen op goed werk.’ Na de toekenning kon ze samen met collega’s, studenten en externe betrokkenen aan de slag. Naar analogie van Wikipedia wordt het kennisplatform gezamenlijk opgebouwd en ingevuld: als een Auditpedia. “Iedereen kan artikelen plaatsen, fouten corrigeren en discussies starten.”

Inhoudelijk kozen de initiatiefnemers voor een driedeling: ‘maatschappelijke relevantie’,  ‘beroepsontwikkeling’ en ‘beroepsgeschiedenis’. Onder deze drie portalen ontstaan inmiddels diverse subportalen. Onderwijsassistent Eline Mulders was betrokken bij de uitbouw van het platform. “Het was een ingewikkeld denkproces om een goede indeling te maken. Maar inmiddels staan er al artikelen op, onder andere van de Autoriteit Financiële Markten, over twee soorten toezicht. Ook de Algemene Rekenkamer en de Belastingdienst hebben rechtstreeks bijgedragen. Wij hebben de basis neergezet. Samen met het beroepenveld zorgen we voor de verdere invulling.”

Content Hackathon

Tijdens een Hackathon op 23 april kwamen interne en externe betrokkenen samen om Auditpedia verder uit te werken. In een brief werden stakeholders opgeroepen om ‘content te genereren en ideeën te formuleren.’ Accountskantoren en financiële instellingen, van de Auditdienst Rijk tot de Belastingdienst, de Young Professionals van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Vereniging Accountancystudenten (VAS) van Nyenrode, stuurden vertegenwoordigers. Het team honoursstudenten van de HU-opleiding Finance & Control won de studentenwedstrijd. Coen Bongers overhandigde namens het AC-hogescholen-overleg een geldprijs en een wisselbeker. “Studenten hebben in een informele sfeer uitgebreid de gelegenheid gekregen om contacten te leggen met het beroepenveld”, vertelt Eline. 

De kracht van Auditpedia

Na afloop volgden enthousiaste reacties. Sectormanager Avinash Nandram gaf aan dat de Auditdienst Rijk graag bijdraagt aan het nieuwe kennisplatform. “Een centraal door auditors onderhouden platform biedt geïnteresseerden in het beroep de mogelijkheid om zich breed en objectief te laten informeren. Wij geloven in de kracht van Auditpedia!”

De komende tijd gaan Margreeth en haar collega’s na hoe zij het nieuwe platform kunnen inbedden in het onderwijs. Bijvoorbeeld door docenten en onderzoekers via het Lectoraat Financieel-Economische Innovatie bij het project te betrekken. “We willen stages en onderzoeksopdrachten toevoegen en de community verder uitbouwen.” Als accountants van de toekomst zullen de studenten daarin een belangrijke rol blijven spelen.

Foto: Avinash Nandram

Auditpedia
Rekenen op goed werk

Deel dit artikel