Elke student heeft bepaalde rechten en plichten. En elk jaar worden de belangrijkste regelingen in een nieuw Studentenstatuut gezet. Specifieke rechten en plichten vind je in de Onderwijs en Examenregeling (OER-HU) en de studiegids van jouw opleiding. Zodat jij weet waar je aan toe bent.

Studentenstatuut

In het Studentenstatuut (2023-2024) vind je een algemeen overzicht van de belangrijkste afspraken over wat je als student mag en moet en een verwijzing naar de specifieke regelingen waar dat nader in geregeld is.

Studiegidsen en Onderwijs en Examenregeling

De Onderwijs en Examenregeling HU (OER-HU) bepaalt specifiek de rechten en plichten van alle HU-studenten als het aankomt op onderwijs, examens en tentamens. Met ingang van studiejaar 2023-2024 bestaat de OER-contract: de Onderwijs en Examenregeling voor het contractonderwijs. Deze aanvulling op het afgesloten contract bepaalt de rechten en plichten van cursisten die zich hebben ingeschreven voor contractonderwijs dat met één of meerdere toetsen wordt afgerond.

In de studiegidsen wordt op opleidingsniveau nadere invulling gegeven aan de rechten en plichten uit de OER-HU. Ook vind je in deze gidsen de inhoud van elke opleiding: van vakken tot thema’s en praktische informatie.

De beroepsprocedure

Als de HU een besluit heeft genomen waar jij het niet mee eens bent, kun je beroep indienen. Dat kan bijvoorbeeld als jij de beoordeling van je tentamen onjuist vindt, of als je het niet eens bent met het studieadvies dat je hebt gekregen, omdat er bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden waren.

Een beroep indienen is eenvoudig. Onderaan het besluit staat vermeld hoe je dat kan doen en binnen welke termijn.

Gebruik het digitale formulier om er zeker van te zijn dat alle informatie volledig is. Nadat je dit formulier hebt ingevuld, wordt je beroep behandeld door het HU Loket Rechtsbescherming Studenten.

Let op: zorg ervoor dat je binnen 6 weken in beroep gaat tegen een besluit.

Ben jij als cursist ingeschreven voor contractonderwijs dat met een toets wordt afgesloten?  Met ingang van 1 september 2023 kun je bij het College van Beroep voor Examens in beroep tegen besluiten die zijn genomen op basis van de OER-Contract. Het indienen van een beroep gaat ook via het digitale formulier.

Zomerreces 2024

Van 22 juli tot en met 18 augustus hebben het College van Beroep voor de Examens, de Geschillenadviescommissie en de Klachtencommissie Studenten een roostervrije periode (zomerreces). Nieuwe en lopende beroepszaken worden na deze periode hervat.

De beroepszaken die in deze periode binnenkomen, zullen door het HU Loket Rechtsbescherming Studenten zo snel mogelijk na het reces in behandeling worden genomen. Ook verdere behandeling van lopende beroepszaken zal na het reces voortgezet worden.

Download actuele regelingen voor studenten

Onderstaande regelingen kan je vinden op de Governance-pagina:

  • Bestuurs- en Beheersreglement HU
  • Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht
  • Regeling Ongewenst Gedrag
  • Reglement Auditcommissie RvT
  • Reglement Commissie onderwijs en onderzoek RvT
  • Reglement medezeggenschap
  • Reglement Selectie en Remuneratiecommissie
  • Statuten Stichting Hogeschool Utrecht