Promotieonderzoek: Naar duurzame toetsbekwame hbo-docenten

Naar duurzame toetsbekwame hbo-docenten
Toetsbekwaamheid is een belangrijk onderdeel van de professionalisering van docenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) die, in het algemeen, niet zijn opgeleid tot docent. In dit promotieonderzoek herdefiniëren we toetsbekwaamheid naar duurzame toetsbekwaamheid als een authentieke, dynamische en contextafhankelijke sociale praktijk. Het promotieonderzoek geeft inzichten in huidige professionaliseringstrajecten en hun bijdrage aan de duurzame toetsbekwaamheid van hbo-docenten.

Doel

We willen inzicht krijgen in wat het betekent om toetsbekwaam te zijn en te blijven in de dagelijkse praktijk van hbo-docenten en welke bijdrage de huidige professionaliseringstrajecten daaraan leveren. 

We richten ons op:

  • Wat duurzame toetsbekwaamheid is volgens hbo-docenten in Nederland;
  • Hoe duurzame toetsbekwaamheid in bestaand onderzoek wordt beschreven en geoperationaliseerd;
  • Hoe de huidige professionaliseringstrajecten in het hbo zijn te typeren aan de hand van de operationalisatie van duurzame toetsbekwaamheid;
  • De samenhang tussen de professionaliseringstrajecten en de ervaren duurzame toetsbekwaamheid van de hbo-docenten

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afloop vind je hier een samenvatting van de resultaten.

De verwachte opbrengsten resulteren in:

  • Wetenschappelijke opbrengsten: vier artikelen, presentaties op conferenties en proefschrift.
  • Praktijkgerichte opbrengsten: publicaties, workshops, en presentaties voor betrokkenen uit het hbo, inbedding in het project “Je ogen uitkijken” vanuit de Vereniging van Hogescholen (www.toetsbekwaamheid.nl).

Behaalde resultaten

Verwachte resultaten kunnen helpen bij het ontwerpen en uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten en -trajecten met betrekking tot toetsbekwaamheid in het hbo. 

Looptijd

01 januari 2020 - 01 januari 2024

Aanpak

Dit promotieonderzoek betreft een samenwerking tussen de Open Universiteit (OU) en het lectoraat Beroepsonderwijs. De promotoren vanuit de OU zijn prof. dr. Elly de Bruijn (ook lector Beroepsonderwijs aan de HU), en prof. dr. Marjan Vermeulen. De co-promotor vanuit het lectoraat Beroepsonderwijs is dr. Liesbeth Baartman.

De definiëring en operationalisering van duurzame toetsbekwaamheid is de kern van dit promotieonderzoek en zal vanuit diverse perspectieven worden ingevuld. Deze perspectieven zijn de basis voor de eerste drie deelstudies, te weten:

  • de opvattingen van hbo-docenten – kwalitatief focusgroep onderzoek bij hogescholen in Nederland
  • bestaand onderzoek – literatuurstudie
  • de huidige professionaliseringstrajecten op het gebied van toetsbekwaamheid – typologiestudie
  • De laatste deelstudie is gericht op het verifiëren van deze definiëring en operationalisering bij de hbo-docenten middels grootschalig kwantitatief onderzoek.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit promotieonderzoek is gekoppeld aan een praktijkgericht onderzoek in opdracht van de Vereniging Hogescholen vanuit het project “je ogen uitkijken (JOU)” waarbij de uitkomsten direct deelbaar worden gemaakt voor de participerende hogescholen die deel uitmaken van het landelijke Netwerk BKE/SKE: www.toetsbekwaamheid.nl