Vier SPRONG-subsidies voor onderzoeksgroepen van of met de HU

sprong
De komende acht jaar is Hogeschool Utrecht betrokken bij vier SPRONG-trajecten. SPRONG is een achtjarige subsidie voor het versterken van een bestaande onderzoeksgroep waarin twee of meer hogescholen samenwerken met praktijkpartners op actuele maatschappelijke thema’s. In twee van de vier gehonoreerde SPRONG-aanvragen is de HU initiator en penvoerder.

Met SPRONG stimuleert Regieorgaan SIA de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Iedere SPRONG-groep krijgt 1 miljoen euro voor de eerste vier jaar van het SPRONG-traject. Als uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de groep goed op weg is een krachtige onderzoeksgroep te worden, volgt nog eens een miljoen voor weer vier jaar. Met SPRONG doet Regieorgaan SIA een grote investering in de onderzoeksinfrastructuur van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. De projecten waarin Hogeschool Utrecht (HU) penvoerder is, gaan over wijkgerichte preventie (met de Hogeschool van Amsterdam, HvA) en de energietransitie in de gebouwde omgeving (met de Hanzehogeschool). Ook zijn meerdere HU-lectoraten met de Hogeschool Rotterdam onderdeel van een consortium onder leiding van de HvA dat zich richt op ‘Responsible Applied AI’. Het lectoraat Co-Design neemt deel aan het Expertise Netwerk Systemisch Co-Design onder leiding van Hogeschool InHolland.

PREVENT – Integrale Wijkgerichte Preventie

De SPRONG-groep PREVENT werkt aan het vergroten van de kwaliteit van (samen)leven in de stedelijke omgeving, door integrale wijkgerichte preventie op het snijvlak van gezondheid en welzijn. Om gezondheidsverschillen bij de kern aan te pakken is integratie van kennis en onderzoek uit het sociale en gezondheidsdomein cruciaal, en is naast een persoonsgerichte ook een collectieve aanpak in de wijk noodzakelijk.

PREVENT omvat verschillende lectoraten uit het gezondheids- en welzijnsdomein van Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam. Met een breed spectrum van betrokkenen bouwt deze SPRONG-groep aan een goede (wijk)infrastructuur, zodat professionals in fieldlabs in de wijk optimaal interprofessioneel samenwerken en gezamenlijk met onderzoekers, beleidsmakers, docenten, studenten en bewoners leren en onderzoeken in communities of research and practice. Lees hier meer over PREVENT.

SURE

De energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving vormt een complex vraagstuk. De ontwikkeling gaat veel langzamer dan gepland en stagneert zelfs. Technische oplossingen zijn vaak voorhanden, maar complexiteit op het sociale vlak belemmert introductie in de praktijk. Een transdisciplinaire aanpak is noodzakelijk om dit te veranderen. De SPRONG-groep SURE (SUstainable Cities and REgions) brengt technologische ontwikkelingen en sociale verandering bij elkaar vanuit een integraal perspectief.

Lectoren van Hogeschool Utrecht en Hanzehogeschool Groningen werken al jarenlang samen op dit thema, vanuit het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities en het Centre of Expertise Energy. Als SPRONG-groep versterken de deelnemende partijen hun expertise over energietransitie en duurzaamheid met kennis over leren en innoveren, communiceren en digitaliseringsprocessen. In co-creatie met regionale en (inter)nationale partners streeft SURE ernaar slimme duurzame en leefbare steden te creëren voor en met burgers, inclusief kwetsbare groepen. Lees hier meer over SURE.

Responsible Applied AI

Huidig artificial intelligence (AI)-onderzoek is veelal fundamenteel. Het richt zich op de technologie en geeft daarmee onvoldoende antwoord op de vraag hoe AI op een verantwoorde wijze te implementeren is. Deze SPRONG-groep, bestaande uit Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht en 7 kernpartners, verricht onderzoek naar verantwoorde AI-oplossingen voor bedrijven en instellingen. Op basis hiervan wordt een Responsible Applied AI-methodologie ontwikkeld die helpt om AI-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.

Om deze methodologie te ontwikkelen is kennisopbouw en -deling nodig die onderzoekers samen ontwikkelen met de beroepspraktijk. Startpunt is daarom de (door)ontwikkeling van 3 hybride leeromgevingen rondom de toepassingsgebieden Retail, Zakelijke dienstverlening en Media, waarin ontwerpers, AI-ontwikkelaars, probleemeigenaren, eindgebruikers, onderzoekers en studenten samen optrekken. Gedurende het SPRONG-programma wordt het aantal toepassingsgebieden uitgebreid en waar mogelijk nationaal opgeschaald.

Expertise Netwerk Systemisch Co-Design

Systemisch co-design is een netwerkaanpak die de brede en diffuse velden van design en het systemisch perspectief bij elkaar brengt als manier om complexe, weerbarstige maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. De doelstelling van deze SPRONG-groep is om hét (inter)nationaal erkend lerend Expertise Netwerk Systemisch Co-Design te worden dat een nieuwe werkwijze voor complexe maatschappelijke uitdagingen biedt.

In de eerste vier jaar verrijkt het consortium de kennis, capaciteit en het Systemisch Co-Design-repertoire van de praktijkpartners, de creatieve industrie, onderwijs en onderzoek. In de tweede fase wil de SPRONG-groep ditzelfde doen op landelijk niveau met nieuwe partners uit het werkveld, onderwijs en onderzoek op mbo-, hbo- en wo-niveau. Dit zorgt voor het versneld ontwikkelen en opschalen van concrete betekenisvolle, sociale en technologische innovaties met maatschappelijke impact en resulteert bijvoorbeeld in een framework en toolbox voor Systemisch Co-Design.

Deel dit artikel