Ambitieplan HU in 2026: "Wie we zijn, wat we kunnen en wat we willen"

“Hogeschool Utrecht staat op de drempel van een nieuwe fase”, aldus collegevoorzitter Jan Bogerd. “In ons ambitieplan ‘HU in 2026’ positioneren we de HU in onze dynamische maatschappij. Vijf ambities staan centraal.”

Dit is een verkorte weergave van de speech van Jan Bogerd, voorzitter van het College van Bestuur, ter gelegenheid van de jaaropening van de HU op 29 augustus 2019.

"Hogeschool Utrecht staat op de drempel van een nieuwe fase, met een nieuw ambitieplan. Hierin beschrijven we de rol die de HU nastreeft in onze stad en regio. Hoe kunnen we samen met onze partners de samenleving van morgen realiseren? Het zijn tijden van grote veranderingen op het wereldtoneel: Europa, energietransitie, migratie, klimaatverandering. Maar ook direct om ons heen zien we grote maatschappelijke en culturele veranderingen: de vergrijzing, de polarisatie van meningen, tekorten in zorg en onderwijs. In ons ambitieplan ‘HU in 2026’ positioneren we de HU in deze dynamische maatschappij. Vijf ambities staan centraal."

Ambitie: missiegedreven opgaven

"De wereld verandert snel en ingrijpend. De opgaven, mooi verwoord in de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zijn groot en complex. Ze vragen om een slimme en creatieve aanpak. Met ons profiel ‘kwaliteit van (samen)leven in een stedelijke omgeving’ kan de HU hier een belangrijke bijdrage aan leveren. We willen meer dan alleen opleiden, meer dan alleen leveren aan de arbeidsmarkt. Het is onze ambitie om niet alleen onderdeel maar ook regisseur van veranderingen te zijn."

Ambitie: leven lang ontwikkelen

"Meer dan ooit is het belangrijk te blijven leren, nieuwe vaardigheden op te doen voor nieuwe tijden. De HU wil hier regionaal een rol in spelen, ook met andere instellingen. Met de flexibilisering van ons onderwijs maken we blijvend leren bereikbaar. We zien de belangstelling voor ons onderwijs aan volwassenen en werkenden sterk toenemen. We gaan hier verder in investeren, met stapelbare opleidingen en andere, nieuwe vormen van flexibel onderwijs."

Ambitie: studentsucces

"Niet studiesucces maar studentsucces staat centraal. In vier jaar tijd je diploma halen is geen doel op zich. Wij willen studenten niet alleen een goede opleiding bieden maar hen ook voorbereiden op de maatschappij en in staat stellen een constructieve bijdrage te leveren.  Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om een opleiding te volgen en af te ronden. Uitval is zeer onwenselijk, het bindend studieadvies is in veel situaties achterhaald. Wij zetten in op begeleiding, flexibiliteit en maatwerk voor onze studenten: niemand hoeft buiten de boot te vallen."

Ambitie: verstevigen van de HU-gemeenschap

"We leren elkaar steeds beter te vinden. De grenzen van kokers, silo’s en hokjes vervagen, nieuwe verbindingen worden gelegd. Dit proces blijven we voeden en ook de studentbetrokkenheid blijven we stimuleren. We werken aan een open en inclusieve gemeenschap, een prachtige plek om te leren, nieuwe kennis te ontwikkelen, samen te werken aan innovatie en impact. Een gemeenschap met een ‘HU-gevoel’ dat verder reikt dan onze campus. Een gemeenschap van studenten, alumni, docenten, medewerkers en onze partners in onderwijs en beroepspraktijk."

Ambitie: digitalisering

"Digitalisering geeft vorm aan de toekomst, met nieuwe vaardigheden, werkwijzen en beroepen. Als hogeschool willen we deze toekomst mede vormgeven. Nieuwe technieken zijn niet neutraal en waardevrij. Een kritische, ethische maar ook sturende en regisserende omarming van de digitalisering is noodzakelijk, met de focus op de relatie tussen mens en techniek. Met aandacht voor de effecten en gevolgen voor de mensen, de samenleving, de cultuur. Zo willen we digitalisering tot een katalysator maken van vernieuwing en verbetering."

Inspiratie

"Het ambitieplan ‘HU in 2026’ heeft geen begin- of eindpunt. Het gaat over wat we kunnen, wat we willen en wie we zijn. Het is voor ons een inspiratie om te blijven werken aan ons onderwijs, ons onderzoek en onze impact in de regio."

Lees hier (pdf) de volledige speech van HU collegevoorzitter Jan Bogerd, zoals gegeven tijdens de opening van het collegejaar 2019-2020.

Deel dit artikel