Project Students4Change van start

Op woensdag 21 september vond het startcongres plaats van Students4Change: hét project waarin we samen op zoek gaan naar manieren om leerlingen en studenten te betrekken bij het ontwerpen en evalueren van het onderwijs. Docenten en onderzoekers vanuit de acht betrokken organisaties zijn begonnen aan deze gezamenlijke puzzel, met als doel de leermotivatie van leerlingen te vergroten.

Waarom Students4Change?

Momenteel worstelen veel leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) met afnemende leermotivatie, verminderd welbevinden, met dalende leerresultaten als gevolg. Daarom zoeken we naar manieren om het onderwijs anders te organiseren en in grotere mate in te spelen op de leerbehoeften van diverse leerlingen om zo hun intrinsieke motivatie aan te wakkeren. Het principe Student Voice (SV) kan daarbij een belangrijke rol spelen. Student Voice draait om het betrekken van studenten -op verschillende manieren en in verschillende gradaties - om hen zelf actief een rol te laten spelen bij het ontwerpen van onderwijs. Hoe dit (goed) in de praktijk kan worden gebracht, is echter nog onduidelijk. In dit project willen we daar verandering in brengen.

De aanpak

Samen ontwerpen we een didactische aanpak om leerlingen een stem te geven. Dit doen zij in Learning Design Studios (LDS). Hierin gaan docenten van de betrokken scholen in verschillende cycli van uitproberen, evalueren en aanpassen de aanpak in hun eigen praktijk toepassen. Ze leren van elkaar en gaan op een gestructureerde en inclusieve wijze met elkaar in gesprek over de aanpak. De aanpak – en wat deze teweeg brengt bij zowel studenten als docenten – wordt onderzocht, met behulp van een vragenlijst, interviews en focusgroepen.

Het startcongres

De ochtend startte met een kennismaking en een gezamenlijk aftrap van het project. Lector Kristin Vanlommel (lectoraat Organiseren van Verandering in Onderwijs, Hogeschool Utrecht) gaf een presentatie over de inhoud van het project. Daarbij stond ze onder andere stil bij de zelfdeterminatie theorie, die de theoretische basis vormt van het project. Lector Rutger van de Sande (lectoraat Bètadidactiek, Fontys Lerarenopleiding Tilburg) gaf vervolgens door middel van krachtige metaforen inzicht in de manier van werken van Learning Design Studio’s.

In het middagprogramma werd de beginsituatie per school in kaart gebracht en werd stilgestaan bij wat Student Voice nu precies is. Kan het alleen vorm krijgen door bijvoorbeeld leerlingraden of –parlementen, na de les? Of is het iets wat daadwerkelijk in de interacties tussen leerlingen en docenten in het leslokaal plaatsvindt? Het zijn vragen die we de komende tijd met elkaar gaan ontrafelen.

Uiteindelijk gingen de aanwezige docenten met een Students4Change mok naar huis, want een doel is natuurlijk ook dat andere docenten binnen de betrokken scholen aan de slag willen en kunnen met Student Voice. Hopelijk wordt de mok onderwerp van gesprek in de lerarenkamer.

Meer weten?

Dit project is een samenwerking tussen vier kennisinstellingen (Hogeschool Utrecht, Open Universiteit, Fontys Hogeschool, Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en vier opleidingsscholen (Meridiaan Opleidingsschool, Stichting Onderwijs Midden-Limburg, Trion Opleidingsschool en Stichting Quadraam). Students4Change is een project dat wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht onderzoek (SIA) via een gehonoreerde RAAK PRO aanvraag.

Meer over dit project

Deel dit artikel