GIPZ: Gezamenlijke Inspanning Politie & Zorg

Welke rol heeft de politie in de samenwerking met het zorgdomein, vooral rond mensen met meerdere en complexe problemen? In het project GIPZ onderzochten we dit samen met politie- en zorgprofessionals in de regio Midden-Nederland.

Doel

De laatste jaren is de rol van de politie in Nederland steeds meer veranderd. Door de ontwikkelingen in het sociaal- en zorgdomein, zoals de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten, wordt er steeds meer een lokaal beroep op de politie gedaan. Tegelijkertijd ontwikkelde de politieorganisatie zich naar een meer afstandelijke, ‘abstracte’ politie.
 
Om overlast en criminaliteit te verminderen en te voorkomen werkt de politie steeds vaker samen met lokale partners uit de verschillende domeinen, vooral rondom mensen in kwetsbare situaties en met complexe problemen. Deze intensieve domeinoverstijgende samenwerking staat soms op gespannen voet met de primaire politietaken. Wie zorgt voor wat? 

Het project GIPZ had als doel om inzicht te verschaffen in deze samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein, waarbij specifiek gekeken werd naar de rol van de politie hierin. Daarnaast wilden wij hiermee bijdragen aan een meer geïntegreerde aanpak van acute en structurele situaties waar onveiligheid en zorg een rol spelen. 

We voerden dit onderzoek uit samen met vier basisteams van de politie en 20 zorgorganisaties in regio Midden-Nederland.

Resultaten

Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de situaties waarin politie en zorg samenwerken en hoe zorg- en politieprofessionals deze samenwerking ervaren. Uit het onderzoek komt naar voren dat deze professionals in veel en diverse situaties samenwerken. Veel gaat al goed, zoals in de structurele samenwerking. Het samenwerken in min of meer acute situaties is een belangrijk deel van het politiewerk waar nog weinig aandacht voor is. Hoe werk je ook in die situaties goed samen om tot oplossingen te komen die echt zorg en veiligheid bieden?

De bevindingen worden verwerkt in een product waarmee politieprofessionals in gesprek kunnen gaan met zorgorganisaties in hun regio over de samenwerking. Wil je het digitale product ontvangen? Mail dan naar gipz@hu.nl.

Looptijd

01 juni 2020 - 01 mei 2024

Aanpak

Het onderzoek bestond uit vier fasen. In de eerste fase vond een literatuurstudie plaats naar wetenschappelijke literatuur over samenwerken in het publieke domein, vooral tussen het zorg- en veiligheidsdomein. Daarnaast werden beleidsdocumenten en de wettelijke kaders van de betrokken partners in deze samenwerking bekeken. In de tweede fase zijn 100 interviews afgenomen met zorg- en politieprofessionals. In de derde fase zijn er vier bijeenkomsten georganiseerd waar zorg- en politieprofessionals met elkaar in gesprek gingen over thema’s die uit de analyse naar voren kwamen. In de vierde fase zijn de uitkomsten van het onderzoek voorgelegd aan coördinatoren Zorg en Veiligheid uit andere politie-eenheden. Samen verkenden we of de uitkomsten landelijk werden herkend en wat de betekenis is voor politiepraktijk en -onderwijs.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het lectoraat Zorg en Veiligheid werkte in dit project samen met 20 zorgorganisaties en 4 basisteams van de politie in regio Midden-Nederland. Daarnaast werd er nauw samengewerkt met politieprofessionals werkzaam bij het programma Zorg & Veiligheid van de Nationale Politie. Het project vond plaats in opdracht van Politie & Wetenschap.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?