De rol van de interne begeleider (IB'er) is sterk in beweging. Naast dat de interne begeleider zich richt op de kwaliteit van de extra ondersteuning binnen de school, zien we steeds vaker dat de interne begeleider zich bezighoudt met de kwaliteit van de basis-ondersteuning. Als intern begeleider geef je de ondersteunings-structuur binnen de school vorm, speel je een cruciale rol om passend onder-wijs te realiseren, maar ben je ook steeds meer medeverantwoor-delijk voor de kwaliteit en het beleid binnen de school. 

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Handig om te weten

Aanmelddeadline 2 weken voor startdatum
Start In september/oktober 2022 starten nieuwe groepen op de leslocaties Amsterdam (=VOL), Utrecht (=VOL), Rotterdam (=VOL) en Online (=VOL).
Lesdata

- Amsterdam: (=VOL) 30-9-22/28-10-22/2-12-22/13-1-23/3-2-23/10-3-23/31-3-23/21-4-23/12-5-23/9-6-23

- Utrecht: 7-10-22/4-11-22/25-11-22/16-12-22/13-1-23/03-2-23/10-3-23/31-3-23/21-4-23/2-6-23

- Rotterdam: 14-10-22/11-11-22/9-12-22/20-1-23/10-2-23/24-2-23/17-3-23/14-4-23/12-5-23/16-6-23

- Online: 23-9-22/14-10-22/4-11-22/25-11-22/16-12-22/13-1-23/24-2-23/17-3-23/14-4-23/2-6-23

Studie-investering Totale studie-investering van 280 uur
Kosten € 2350 (vrij van btw)
Deelnemers 20
Locatie Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Online
Diploma Certificaat met de studie-investering (280 uur)

Opleidingsinhoud

Ben je leraar in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of zorgcoördinator en wil je het zorgbeleid voor je school opzetten en leraren op dit vlak begeleiden? Met deze leergang vergroot je je expertise. De opleiding is sterk praktijkgericht: wat je tijdens de bijeenkomsten leert, pas je de volgende dag direct toe tijdens je werk.

De Post-hbo leergang Intern Begeleider biedt je verschillende tools en inzichten om dit werk goed te kunnen doen.

Aan de hand van verschillende themadagen leer je wat het werk van een intern begeleider (IB'er) inhoudt. Je leert hoe je collega's kunt begeleiden en coachen in hun pedagogisch en didactisch handelen, je leert meedenken over school- ontwikkeling en je houdt je bezig met diverse vormen van samenwerken, zowel binnen als buiten de school. Hiernaast ga je dieper in op systeemdenken en het instrumentarium van de IB'er.

Elk thema wordt afgerond met een opdracht waarin theorie en praktijk met elkaar verbonden worden. Hierbij is het noodzakelijk dat de cursist in de gelegenheid is deze opdrachten binnen een school te kunnen uitvoeren. Dit kan zowel binnen het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. Deze leergang kan gezien worden als een basisopleiding interne begeleider. 

Tijdens deze leergang komen in tien bijeenkomsten de diverse aspecten van interne begeleiding aan bod:

1e bijeenkomst - Inleiding en 4 rollen IB-er

De taak/functie van de intern begeleider is in beweging. Steeds vaker wordt er gesproken over de intern begeleider als kwaliteitscoördinator. In de eerste bijeenkomst kijken we naar de kaders waarbinnen je werkzaam bent, verken je de beroepsstandaard met het competentie-profiel en de beroepscode voor de intern begeleider. We zoomen in op de vier rollen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator, waarbij je een inschatting maakt van je begin-situatie en je gewenste eindprofiel. In deze bijeenkomst maak je ook kennis met je leerteam, leerteambegeleider en krijg je informatie over de werkwijze en de opdrachten binnen de opleiding.

2e bijeenkomst - Taken en functies

Tijdens de tweede bijeenkomst ga je na welke taken deel uitmaken van je taak/functie binnen je organisatie. Je onderzoekt hoe die zich verhouden tot de vier rollen van de kwaliteits-coördinator en hoe dit bijdraagt aan het realiseren van passend onderwijs. Je reflecteert op je bevindingen en eigen competenties en komt daarbij tot een voor jou en de organisatie aan-vaardbaar en gewenst toekomstgericht takenpakket en persoonlijke doelen.

3e bijeenkomst - Communicatie I

In deze bijeenkomst verken je als IB-er je rol als communicator die begeleidt en coacht. In deze bijeenkomst staan we stil bij het effect van jouw communicatie op de ander door je eigen stijl van communiceren te onderzoeken. Op basis hiervan wordt gereflecteerd op effecten die in de verschillende omstandigheden optreden. Het vormt een belangrijk aspect in het professio-neel kunnen communiceren met leerlingen, ouders en teamleden. Kennis over de aspecten van communicatie wordt verbonden aan deze dagelijkse praktijkvoorbeelden.

4e bijeenkomst - Begeleiding en coaching

In deze bijeenkomst verdiep je je verder in de rol van communicator, maar nu met de focus op vaardigheden die waardevol zijn bij het werken met collega’s in de dagelijkse praktijk. We werken vanuit een basis die bij communicatie 1 al is gelegd. We maken daarbij gebruik van coachingstechnieken of coachende vaardigheden om gesprekken meer diepgang te geven en efficiënter te laten verlopen. De kern van de begeleiding is: de ander in beweging krijgen en de verantwoordelijkheid leggen waar die hoort.

Het wordt een dag waarin je zelf gaat coachen of middels allerlei opdrachten anderen ook aan het werk kan zien. We gaan je eigen vaardigheden in kaart brengen en aan het eind van de dag heb je zicht op eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten waar het coaching betreft.

Kortom een intensieve dag, waarin het opdoen van ervaringen op het gebied van coaching centraal staan.

5e bijeenkomst - Dataverzameling en -analyse

In deze bijeenkomst werk je gericht aan de rol van trendanalist. Data vormen een belangrijke bron voor het formuleren van ambities van een school. Als trendanalist lever je hier de input voor.

Scholen beschikken in toenemende mate over grote hoeveelheden data die, mits goed gebruikt, kunnen leiden tot het optimaliseren van het onderwijs. In dit proces van kwaliteitsverbetering kan gebruik worden gemaakt van het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Onderwijsinspectie. Dit model is gebaseerd op de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen en houdt rekening met de leerling populatie van een school. Met behulp van dit model is te zien hoe de resultaten van de leerlingen op jouw school zich verhouden tot de resultaten van de leerlingen op vergelijkbare scholen. In deze bijeenkomst gaan we in op theoretische achtergronden. Als je beschikt over school specifieke gegevens (zie: www.vensters.nl) kun je aan de slag met data van je eigen school. De inzichten die je op deze manier verkrijgt zijn van belang voor het opstellen van eigen ambitieuze school specifieke doelen die in overleg met de collega’s op de werkplek verder uitgewerkt kunnen worden.

6e bijeenkomst - HGW

In deze bijeenkomst werk je gericht aan de invulling van jouw rol als ondersteuningsregisseur, waarin je met leraren werkt aan de ondersteuning van leerlingen. De uitgangspunten van handelingsgericht vormen hierbij steeds je vertrekpunt. Tijdens de bijeenkomst verken je de plaats die handelingsgericht werken inneemt binnen jouw school en waar mogelijke verbeter-punten liggen. Je beschouwt je eigen rol als ondersteuningsregisseur van leraren en brengt persoonlijke sterktes en ontwikkelpunten in kaart en reflecteert hierop.

7e bijeenkomst - Verandermanagement

In deze bijeenkomst werk je vooral aan de rol van visievertaler, trend-analist en ontwikkel-coördinator. Je baseert je hierbij op de kennis die je hebt verworven in de voorgaande bijeen-komsten. In de vorige bijeenkomst heb je verbeterpunten op het gebied van handelings-gericht werken aangedragen. In deze bijeenkomst onderzoek je met het model van Knoster hoe je als visievertaler en trendanalist een verandering succesvol kan vormgeven en op wijze jouw communicatie en begeleiding daartoe bijdraagt.

8e bijeenkomst - Communcatie II

In deze bijeenkomst richt je je in de rol van communicator op gesprekken om samenwerking te bevorderen.

Communicatie en afstemming 2 is een vervolg op Communicatie en afstemming 1 waarbij je op basis van de vorige bijeenkomst, een analyse hebt gemaakt van je eigen communicatiestijl. Het leren van en met elkaar staat centraal in het geven van feedback op de gevoerde ge-sprekken die tussen Communicatie 1 en 2 hebben plaatsgevonden. Theorie over communica-tie principes in de organisatie en methodieken worden gekoppeld aan deze gesprekken waar-bij je als IB-er vanuit je taak om samenwerking te bevorderen zowel leerkrachten, leerlingen als ook het team daarin kan begeleiden.

9e bijeenkomst - Sociaal emotionele ontwikkeling

In deze bijeenkomst leer je in je rol als ontwikkel-coördinator wat de ondersteuningsbehoeften van leerlingen zijn in relatie tot de sociaal emotionele ontwikkeling en het zorgdragen voor een veilig pedagogisch klimaat. Het is van belang dat de intern begeleider de signalen herkent van belemmeringen in de sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een normale verlopende en een problematisch sociaal emotionele ontwikkeling. Dit om te weten hoe en welke interventies tijdig kunnen worden ingezet en welke methodes voor sociaal emotioneel leren daarbij aansluiten.

10e bijeenkomst - Afronding/ portfolio presentaties

De leergang maakt gebruik van blended learning. Dat betekent dat we naast interactieve colleges en lesmateriaal ook gebruikmaken van een digitale leeromgeving. Activerende werkvormen en een aantal praktijkopdrachten zorgen samen voor een directe link met jouw dagelijkse praktijk.

Je volgt één lesdag per twee/drie weken. Daarnaast ben je per week ongeveer acht uur kwijt aan zelfstudie en oefening in eigen praktijk.

Toelating

Je hebt minimaal een hbo-diploma.

Docenten

Deze post-hbo leergang: Intern Begeleider wordt gegeven door experts op het gebied van begeleiden in het onderwijs.

Na deze opleiding

Na de post-hbo leergang: Intern Begeleider ontvang je een post-hbo-certificaat van Hogeschool Utrecht. Je beschikt over alle expertise die je nodig hebt om als IB'er aan de slag te gaan binnen je school. Heb je na deze opleiding de smaak te pakken en wil je verder studeren? Denk dan eens aan de Master Educational Needs.

Met de post-hbo leergang: Intern Begeleider specialiseer je jezelf op het gebied van het begeleiden van leerlingen én van collega's. Op basis hiervan kun je binnen je eigen school als IB’er aan de slag, een bijdrage leveren aan de zorgstructuur van je eigen school of collega’s begeleiden.

Wil je je na deze leergang verder verdiepen en jezelf ontwikkelen? Denk dan eens aan de Master Educational Needs, of een van de andere (educatieve) masters van Hogeschool Utrecht.

Overige informatie

De post-hbo leergang: Intern Begeleider kost € 2350, vrij van btw.

De leergang is praktijkgericht. Tijdens de bijeenkomsten krijg je de meest actuele en bewezen effectieve methoden aangereikt. Deze kun je direct gebruiken in je werk.

Waarom de post-hbo leergang Intern Begeleider bij de HU?

  • Een methode-onafhankelijke aanpak

    Wij zoomen in op de basis van het leren en gedrag van kinderen. Dit geeft inzicht in onderliggende problemen en mogelijke aanpak.

  • Kies een praktijkgerichte opleiding

    De inzichten en kennis die je tijdens de leergang opdoet, kun je meteen in je werk gebruiken.

  • Combineer studie, werk en privé

    Door de innovatieve blended learning-omgeving kun je je studie goed inpassen in je drukke leven.