Vergroten van onderzoekend vermogen in de lerarenopleiding

Binnen Marnix Academie verandert de afstudeerfase waarbij een optimale integratie van onderzoekend vermogen in afstudeeropdrachten nagestreefd wordt. Zo kunnen studenten aantonen dat zij onderzoekend vermogen in kunnen zetten in de context van de complexe beroepspraktijk en is er geen apart praktijkonderzoek meer nodig. Dit proces is onderwerp van actie-onderzoek door Hogeschool Utrecht en Marnix Academie.

Doel

Doel van het project is om inzicht te verkrijgen in het proces van herontwerpen van de afstudeerfase, ervaringen en behoeften van docenten om in dialoog met deze docenten doorontwikkeling te stimuleren.

Resultaten

Met behulp van actie-onderzoek kan duidelijk worden welke uitwissel- en professionaliseringsmogelijkheden aansluiten bij behoefte van de lerarenopleiders in het verder ontwikkelen van de afstudeerfase.

Looptijd

01 oktober 2021 - 01 september 2023

Aanpak

Actie-onderzoek zal helpen om de eerste aanzet van het herontwerpen van de afstudeerfase in kaart te brengen en dit door te ontwikkelen. Er zal gebruik gemaakt worden van een combinatie van twee methoden van dataverzameling: documentanalyse en semigestructureerde interviews. Naar aanleiding van de documentanalyse en de interviews zullen driehoeksgesprekken gevoerd worden tussen studenten, profieltrekkers en schoolopleiders in een pilot om de profieltoetsen door te ontwikkelen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?