Jaarverslag Hogeschool Utrecht: robuuste basis en studenten met impact

In 2018 heeft Hogeschool Utrecht veel aandacht besteed aan kwaliteit en de toekomst. Met goed onderwijs en goed onderzoek realiseren onze studenten en onderzoekers impact. Zo is te lezen in ons jaarverslag 2018. 

Impact op de kwaliteit van leven in de stedelijke omgeving en impact op de arbeidsmarkt in stad en regio. Hiervoor is een flexibele en financieel gezonde organisatie nodig, waar medewerkers en studenten samen leren en werken in teams, over de grenzen van kennisgebieden heen. In 2018 heeft de HU zich verder ontwikkeld van onderwijsinstelling naar een kennisinstelling waar onderwijs, kennis, onderzoek en beroepspraktijk samenvloeien. “Onze basis is robuust en we kunnen nog groeien in de persoonlijke aandacht die we voor onze studenten hebben. De komende jaren investeren we dan ook structureel in de band met onze studenten en de onderlinge band tussen studenten,” stelt bestuursvoorzitter Jan Bogerd. “Zij moeten zich gezien weten, thuis voelen bij de HU en bij elkaar.”

Inclusiviteit en flexibiliteit

Goed onderwijs en goed onderzoek bieden, voor iedereen, kan niet zonder inzetten op inclusiviteit en flexibiliteit. Een belemmering, persoonlijke omstandigheden, het verlenen van mantelzorg, een baan of een eigen onderneming mogen het volgen van een opleiding niet in de weg staan. Ook gelet op de tekorten op de arbeidsmarkten: we hebben iedereen, ieder talent, iedere vakman en professional echt heel hard nodig.

“Kleine veranderingen kunnen grote impact hebben”, zei minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek met onze studenten over de toegankelijkheid van het onderwijs. Iedere student is uniek, met individuele vaardigheden en talenten, met verschillende culturele en sociale achtergronden. Te vaak vormen individuele omstandigheden een belemmering, fysiek of anderszins, om in het gangbare systeem in vier jaar een opleiding succesvol af te ronden. Het bindend studieadvies en de daarmee verbonden financiële risico’s van het leenstelsel worden door studenten steeds vaker als een belemmering ervaren. De HU werkt daarom aan meer mogelijkheden voor maatwerk, voor onderwijs dat passend is bij de beperkingen en kansen van individuele studenten.

Eigen profiel

Met minors, honourstrajecten en andere extra-curriculaire uitdagingen biedt de HU studenten de mogelijkheid om een eigen profiel te ontwikkelen en zich te onderscheiden van andere studenten. De HU biedt ruim 100 honourstrajecten. In 2018 namen zo’n 1500 voltijd bachelorstudenten deel aan deze extra-curriculaire trajecten.

De HU hecht veel belang aan het bijbrengen en stimuleren van ondernemendheid onder studenten. Dat kan in de vorm van ondernemerschap zijn, maar kan zich ook vertalen in een ondernemende houding die studenten kansen in hun beroepspraktijk laat herkennen en aanpakken. Voor studenten die willen afstuderen op een eigen bedrijf is er StudentsInc, een community met een eigen ruimte binnen de HU. StudentsInc biedt diverse ondernemende minors en programma’s zoals Creatieve Industrie, de minor Ondernemerschap, de minor Project van je Leven en de minor Business Innovation Design.

Publieksjaarverslag

Tegelijk met het bestuursverslag is het publieksverslag 2018 verschenen. Het publieksverslag is een toegankelijke website die aan de hand van projecten en verhalen van studenten en medewerkers het verhaal van de HU vertelt. Op de site vind je ook video’s over onderwijs, onderzoek, de beroepspraktijk en onze organisatie.

Hogeschool Utrecht: hier komt alles samen. Onderwijs, onderzoek en de samenwerking met de beroepspraktijk, geconcentreerd op het Utrecht Science Park en op onze locatie in Amersfoort. Instituten staan centraal in ons onderwijs; de lectoraten werden onderverdeeld in vier thematische kenniscentra. Samen met de medezeggenschap, vertegenwoordigd in de Hogeschoolraad, werken we constant aan de kwaliteit van ons onderwijs, ons onderzoek en onze bedrijfsvoering. Zo hebben wij in het verslagjaar als eerste instelling in het hoger onderwijs de kwaliteitsafspraken vorm gegeven. Samen met de Hogeschoolraad zijn we overeengekomen dat wij gaan inzetten op extra onderwijzend personeel, op gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid, en op vernieuwing van de digitale leeromgeving. Daarmee hebben we gekozen voor merkbare effecten voor studenten.

Investeren

We zien een positieve trend in de accreditaties van de opleidingen, een groeiende professionalisering van docenten en toenemende impact van ons onderzoek. Onze inspanningen op dit gebied vertalen zich echter nog niet in meetbare tevredenheid van onze studenten in de Nationale Studenten Enquête (NSE). Dit willen we veranderen. Ook door te investeren in de paradigmaverschuiving – van rendement naar erkend – met een andere blik op het begrip studiesucces. Is de gebruikelijke definitie: ‘zo snel mogelijk afstuderen’, nog adequaat? Kunnen we ‘studiesucces’ niet beter vervangen door ‘studentsucces’? Moeten we het succes van onze studenten afmeten aan het succes op de arbeidsmarkt, aan de bijdrage die zij leveren aan de kwaliteit van de samenleving? Het is belangrijk dat het hbo de definitie synchroniseert met de eisen van de huidige tijd.

Bekostiging

Doelmatigheid, kwaliteit, toegankelijkheid en flexibiliteit van onderwijs staan de komende decennia centraal in het hbo. Het hoger onderwijs werd op Prinsjesdag echter geconfronteerd met een onverwachte bezuiniging door het kabinet; een doelmatigheidskorting die voor het hbo oploopt tot 183 miljoen euro in 2023. Deze maatregel heeft impact op de begroting, de vermogens en de bekostiging van de instellingen in het hoger onderwijs. In de loop van het verslagjaar is de financiering van het hoger onderwijs ook een speerpunt geworden in de belangenbehartiging van studenten- en brancheorganisaties. De verdeling van de beschikbare middelen en de doorontwikkeling van het hoger onderwijs in de komende jaren hangt sterk samen met de bevindingen van de commissie Van Rijn, de commissie Veerman en het beleid van de onderwijsminister.

Toekomst

In dit tijdgewricht leggen we de laatste hand aan ons nieuwe instellingsplan, waarin strategie en toekomst samenvloeien. We zien dat digitalisering en de opkomst van nieuwe onderwijsvormen en nieuwe onderwijsmarkten het landschap doen veranderen; we zien dat de veranderende beroepspraktijk nieuwe impulsen geeft aan de ontwikkeling van opleidingen. Ook de wijze waarop we leren kijken naar diversiteit en inclusiviteit wordt meer bepalend in het ontwikkelen van onderwijs en het erkennen van talenten, vaardigheden en competenties.

Het is onze uitdaging om onze hogeschool verder te ontwikkelen tot een instelling die het goede van het bestaande conserveert en de kansen van het nieuwe omarmt. Passend bij de dynamiek van maatschappij en arbeidsmarkt willen we onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk nog meer laten samenkomen in onze kennisinstelling.

College van Bestuur Hogeschool Utrecht

Jan Bogerd
Tineke Zweed
Anton Franken

Download het HU Jaarverslag 2018 in pdf
Bekijk het HU jaarverslag 2018 op ISSUU
Bekijk het publieksjaarverslag 2018 van de HU

Deel dit artikel