21+ Toelatingsonderzoek

Heb je niet de juiste vooropleiding gedaan die je nodig hebt voor een bachelor- of Associate Degree opleiding bij de HU? Maar ben je wel 21 jaar of ouder vóór de ingangsdatum van deze opleiding? Dan kun je je aanmelden voor het 21+ toelatingsonderzoek.

21+ toelatingsonderzoek: student studeert

Let op

Dit 21+ toelatingsonderzoek is speciaal ontwikkeld voor de HU. Wanneer je ergens anders geslaagd bent voor een 21+ toelatingsonderzoek of al eerder een capaciteitentest succesvol hebt afgelegd, geldt dat niet als een vrijstelling voor 21+ toelatingsonderzoek van de HU.

Het eerstvolgende toetsmoment is 10 oktober 2019.

Let op

Rond jij het 21+ toelatingsonderzoek met een positieve uitslag af? Zorg er wel voor dat je daarna ook nog voldoet aan de andere inschrijfvoorwaarden. Je vooropleiding is namelijk niet de enige toelatingseis.

 

Heb je je aangemeld voor de pabo? De pabo-certificaten staan los van het 21+ toelatingsonderzoek. Je moet deze ook nog apart behalen. Kijk voor meer informatie op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Hoe werkt het 21+ toelatingsonderzoek?

Het 21+ toelatingsonderzoek is speciaal ontwikkeld voor de HU door NOA. Tijdens dit onderzoek wordt bekeken of jij de kennis en vaardigheden in huis hebt die je nodig hebt voor een opleiding aan de HU. Dat doen we op basis van een Multiculturele Capaciteiten Test voor Hoger niveau (MCT-H): jouw resultaten worden vergeleken met een normgroep om zo vast te stellen of jij inderdaad het juiste niveau hebt voor je nieuwe studie aan de HU.

Voor sommige opleidingen is voldoende kennis van bepaalde vakken noodzakelijk. Het testen van deze kennis is dan ook onderdeel van het toelatingsonderzoek. Het 21+ toelatingsonderzoek wordt aangeboden in de voertaal van de opleiding (Nederlands of Engels).

De onderdelen van de MCT-H

De Multiculturele Capaciteiten Test voor Hoger niveau (MCT-H) duurt ongeveer 75 minuten en bestaat uit zes onderdelen (sub-tests):

 • Woordrelaties: de mate waarin men de betekenis van Nederlandse woorden kent (woordenschat); het vermogen om relaties tussen woorden te begrijpen.
 • Woordanalogieën: verbaal redeneervermogen; het kunnen ontdekken van samenhang tussen een aantal verbale begrippen.
 • Rekenvaardigheid: de vaardigheid in het omgaan met getallen en inzicht in rekenkundige relaties.
 • Cijferreeksen: numeriek redeneervermogen; het vermogen om systemen in symbolisch, numeriek materiaal te kunnen ontdekken en herkennen.
 • Exclusie: logisch redeneren; het herkennen van klasse-principes, vermogen om visuele vergelijkingen te maken, afwijkingen te constateren en relevante details waar te nemen bij figuren.
 • Componenten: bij deze subtest gaat het vooral om het mentaal manipuleren en transformeren van (twee dimensionale) vormen of figuren. Men moet zich in gedachten kunnen voorstellen wat bepaalde handelingen voor gevolg zullen hebben voor de vormen.

Wil je meer weten over de MCT-H? Bekijk dan voorbeeldvragen of extra oefenopgaven. De HU biedt geen voorbereidende cursussen aan voor de MCT-H.

Vaktoetsen

Sommige opleidingen van de HU hebben een specifieke vak- of profieleis. Deze opleidingen vragen bij aanvang dus al een bepaald kennisniveau van een specifiek vak. Als onderdeel van het 21+ toelatingsonderzoek wordt je kennis over dit vak daarom ook getoetst in een vaktoets. Dit wordt ook wel de deficiëntietoets genoemd.

In de meeste gevallen zal je na het positief afronden van de MCT-H test een aantal dagen later per mail benaderd worden om een moment in te plannen voor het maken van de deficiëntietoets. De duur en inhoud van de toets is per deficiëntie verschillend. Let op: in het geval van de deficiëntietoetsen Economie en M&O maak je deze meteen na het voltooien van de MCT-H test. Deze duren ongeveer 30-45 minuten en bestaan alleen uit meerkeuzevragen. Het niveau van deze toetsen is vergelijkbaar met het eindexamen havo.

De HU biedt geen voorbereidende cursussen aan voor de vaktoetsen.

Opleidingen met vaktoets Voor vak
 • AD Eventmanager
 • Communication and Multimedia Design
 • Communicatie
 • Optometrie
 • Orthoptie

Wiskunde A

 • Accountancy
 • Bedrijfskunde
 • Businessmanagement
 • Commerciële Economie
 • Facility Management
 • Finance & Control
 • Finance, Tax and Advice
 • International Business (Engelstalig)
 • Logistics Management
 • Ondernemerschap & Retail management

Economie. Alle opleidingen aan de HU met een economisch karakter vergen een bepaald kennisniveau van economie voordat je aan een van deze opleidingen begint. Wanneer dit kennisniveau gelijk is aan het niveau van eindexamenleerlingen van de havo, beschik je over een goede basis om je opleiding succesvol te kunnen vervolgen. Het studieboek Samengevat van J.P.M. Blaas, Uitgeverij ThiemeMeulenhoff BV, ISBN 9789006078688 (juli 2011), is goed te gebruiken ter voorbereiding voor de deficiëntietoets. Wij raden je aan om alle hoofdstukken van het boek grondig te bestuderen. De deficiëntietoets van economie bestaat in totaal uit 25 meerkeuzevragen, verspreid over de inhoud van het boek. Wanneer je 18 vragen of meer goed beantwoord hebt, ben je geslaagd voor het deficiëntie-onderdeel.

 • Technische Bedrijfskunde

 

M & O

Om bij Technische Bedrijfskunde in te kunnen stromen als 21+ student, moet je beschikken over enige basiskennis van Management & Organisatiekunde (M&O). Ter voorbereiding op de vaktoets kan je deze basiskennis vinden in het boek Inleiding Organisatiekunde van Loek ten Berge en Marco Oteman, Uitgeverij Coutinho, ISBN 9789046905234 (juli 2016). Wij raden je aan om alle hoofdstukken van het boek grondig te bestuderen. De toets bestaat uit 30 multiplechoicevragen, verspreid over de inhoud van het boek. Bij 20 goede antwoorden ben je geslaagd voor dit onderdeel.

 • Life Sciences
 • Chemie
 • Chemische Technologie

Scheikunde & Wiskunde A

 • Elektrotechniek
 • Werktuigbouwkunde

Natuurkunde & Wiskunde B

 • Built Environment

Wiskunde B

De vaktoetsen Wiskunde A, Scheikunde, Wiskunde B en Natuurkunde worden door de desbetreffende opleidingen afgenomen. Dit geldt ook voor de Lerarenopleidingen Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurkunde, Scheikunde, Techniek en Wiskunde. Als je geslaagd bent voor het capaciteiten onderdeel (MCT-H) ontvang je een uitnodiging van de betreffende opleiding om de deficiëntietoets in te plannen.

Kijk hieronder voor meer informatie over de vaktoetsen van Instituut Archimedes.

Vaktoetsen Lerarenopleidingen Instituut Archimedes

Voor de Lerarenopleidingen Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurkunde, Scheikunde, Techniek en Wiskunde geldt dat de vaktoets apart wordt afgenomen bij de opleidingen zelf (Instituut Archimedes). Als je geslaagd bent voor het capaciteiten onderdeel (MCT-H) ontvang je een uitnodiging van de betreffende opleiding om de deficiëntietoets in te plannen.

Studenten bestuderen twee katernen van de methode Atlantis (op HAVO niveau). Te weten: de katern Politiek en Ruimte en de katern Natuur en Milieu. Beide katernen zijn te leen bij de vakgroep aardrijkskunde.

Hierover krijgt de student een schriftelijke toets.

Er worden uit oude havo examens biologie 1 of 2 vragen geselecteerd die je kan maken. Dan worden die samen nabesproken en eventueel wordt er nog om extra toelichting op het antwoord gevraagd als het antwoord nog niet compleet is. Daarna hebben we het nog even over die geselecteerde eindexamenvraag. Als je hiervoor wilt oefenen wil ik je aanraden een aantal oude eindexamens van de havo te maken (bijvoorbeeld hier). Eventueel met de boeken Biologie voor jou (havo 4 & 5) erbij. 

Na deze vraag selecteer ik nog 1 of 2 grafieken uit Biology van Campbell, Urry & Reece (2017). Ons belangrijkste  biologie boek. Deze grafieken bespreken we samen, wat is erin te zien, wat zijn de waardes van deze weergegeven grafieken en figuren. Bij elkaar duurt de deficiëntie toets ongeveer een uur waarbij je dus eerst de tijd krijgt voor de vragen en daarna bespreken we de verschillende onderdelen nog met elkaar door. Dan hoor je gelijk of je door de deficiëntie toets heen bent.

Het vakspecifieke gedeelte voor Duits bestaat uit een recent centraal schriftelijk examen op Havo-niveau. Dit examen toetst de leesvaardigheid aan de hand van meerkeuzevragen en open vragen. 

Voorbeelden van oude examens en meer informatie over de stof en het niveau zijn te raadplegen op: https://www.examenblad.nl.

De deficiëntietoets Engels bestaat uit drie onderdelen:

 • Het schrijven van een essay van 300 woorden over een actueel of relevant onderwerp, door het team Engels bepaald. De student moet laten zien een coherent, gestructureerd stuk te kunnen schrijven op ERK niveau B1. Duur: 1 uur.
 • Het maken van een grammaticatoets in multiple-choice vorm. Minimaal 60% van de items moet goed beantwoord zijn. Duur: 1 uur.
 • Het voeren van een gesprek over alledaagse onderwerpen en de motivatie voor het leraarschap. De student moet kunnen laten zien Engels op ERK B1 niveau te kunnen spreken. Duur: 10 minuten.

Alle onderdelen moeten voldoende zijn voor het behalen van de 21+ toets.

Voor deze toets wordt gebruikt van materiaal voor het Delf-examenniveau A2/B1 en het Centraal Eindexamen (5 Havo). 

Bij deze twee sites met (voorbeeld-)examens en antwoordmodellen en/of beoordelingscriteria:

Spreken

Bij dit toetsonderdeel wordt een combinatie gemaakt van Delf-examenniveau A2 en B1.

 • Jezelf voorstellen en spreken over alledaagse zaken zoals: familie, werk of studie, hobby’s, dagindeling.
 • Een korte beschrijving geven van een (recente) gebeurtenis zoals: vakantie, herinnering, voorval.
 • Een rollenspel waarin een situatie nagebootst wordt die in het dagelijks leven voor kan komen.

Schrijven

Bij de schrijftoets maakt de kandidaat een coherente tekst  op niveau A2/B1-niveau van +/- 200 woorden. De kandidaat kan een gebeurtenis / fenomeen beschrijven en kan daarover zijn mening geven.

Luisteren

Bij dit toetsonderdeel krijgt de kandidaat verschillende kortere luisterfragmenten te horen op niveau B1 waarbij open en gesloten vragen gesteld worden. Sommige fragmenten worden eenmaal beluisterd  en andere twee- of driemaal. De vragen zijn in het Frans.

Lezen

Voor dit toetsonderdeel wordt een selectie van korte en middellange Cito-teksten voor Havo-5 voorgelegd. Het merendeel van de vragen is meerkeuze. Tevens worden vragen zowel in het Nederlands als Frans gesteld.

De deficiëntietoets Geschiedenis bestaat uit twee onderdelen:

 • Het eerste onderdeel bestaat uit 100 algemene meerkeuzevragen. Deze zijn verdeeld over de 10 tijdvakken. Om voor dit onderdeel voldoende te scoren, moet de kandidaat minimaal 50 vragen goed hebben beantwoord.
 • Het tweede onderdeel bestaat uit 5 open vragen, over een willekeurig tijdvak. Deze open vragen zijn gekoppeld aan het handboek ‘Oriëntatie op Geschiedenis. Basisboek voor de vakdocent’ door M. van Riessen en F. Rovers. (De meerkeuzevragen zijn niet gekoppeld  aan het handboek). Voor een voldoende moet de kandidaat minimaal 15 van de 30 punten halen. 

Beide onderdelen moeten dus met een 50% score gehaald worden. Als de kandidaat één of meer onderdelen niet haalt: herkansing.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: andrea.vink@hu.nl.

De deficiëntietoets Natuurkunde bestaat uit een 2,5 uur durende schriftelijke toets. Deze toets omvat twee deeltoetsen met de volgende vakgebieden:

 • Een natuurkundetoets (natuurkunde op havo-5-niveau over de domeinen elektriciteit, beweging, krachten, arbeid, energie en medische beeldvorming. In deze toets worden ook wiskundige vaardigheden getoetst.
 • Een scheikundetoets (basisscheikunde op vmbo-4-niveau – theoretische leerweg voor de domeinen Stoffen en deeltjes, chemische reacties, zuren en basen, koolstofchemie. 

Beide deeltoetsen moeten met een voldoende worden afgesloten.

Alle gangbare schoolmethodes van natuurkunde op havo-5-niveau en scheikunde op vmbo-4-niveau voldoen om u voor te bereiden op deze deficiëntietoets. 

Voor natuurkunde wordt bijvoorbeeld geadviseerd: Systematische Natuurkunde basisboek havo4 en basisboek havo5 (ISBN: 9789006313048 en 9789006313062) te gebruiken (hoofdstuk 2,3,4,6,8 en 11). De wiskundige vaardigheden zijn te oefenen met behulp van het boek Basisvaardigheden Wiskunde voor het HTO (ISBN: 9789001834159) Hoofstuk 1 t/m 11.

Voor scheikunde wordt het boek Nova nieuwe nask-2 4 vmbo-gt (ISBN: 9789034566300) geadviseerd.

De kandidaat maakt een schriftelijke toets. Daarover mag de kandidaat twee uur doen. Bij een score van 60% of meer van de punten dan is men geslaagd.

Om de toets te halen wordt de kandidaat geadviseerd om de relevante delen van zowel een natuurkunde- als scheikundemethode voor de havo alsmede de bijbehorende studiewijzers/gidsen en antwoordenboekjes te bestuderen. In principe zijn alle methoden die voorbereiden op het eindexamen geschikt. Aangeraden wordt om van tevoren van beide vakken de syllabus en het examenprogramma op examenblad.nl door te nemen.

Tijdens de toets mag de kandidaat gebruik maken van een BINAS tabellenboek (6e druk). We gaan ervan uit, dat de kandidaat deze afdoende weet te gebruiken. Ook mag gebruik gemaakt worden van een niet-grafische rekenmachine. De toets betreft delen van het havo examenprogramma Natuurkunde én Scheikunde.

Voor Natuurkunde betreft het de onderdelen: 

 • B1 Informatieoverdracht
 • B2 Medische beeldvorming
 • C1 Kracht en Beweging
 • C2 Energieomzettingen
 • G1 Gebruik van elektriciteit

Voor Scheikunde betreft het de onderdelen: 

 • Domein B Kennis van stoffen en materialen
 • Domein C:
  • 1 Chemische processen
  • 2 Chemisch rekenen
  • 3 Energieberekeningen
  • 4 Chemisch evenwicht
  • 6 Reactiekinetiek
  • 7 Behoudswetten en kringlopen
 • D1 Chemische vakmethodes
 • G1 Chemie van het leven

De deficiëntietoets Techniek bestaat uit een schriftelijke wiskunde toets van 120 minuten. Het onderdeel wiskunde telt mee voor de toelating tot de opleiding en moet met een voldoende afgesloten worden. Het kan zijn dat de vakgroep een nulmeting wil doen op de onderdelen natuurkunde en scheikunde. Deze onderdelen worden dan getoetst met een diagnostische toets. 

U mag deelnemen aan deze wiskundetoets indien u de capaciteitentest voldoende hebt afgerond. U maakt zelf een afspraak met de intakecoördinator van de opleiding leraar Techniek om deze wiskunde toets in te plannen. U heeft recht op 2 toetskansen om een voldoende te halen. Stuur een mail aan: sacha.tippel@hu.nl, of neem telefonisch contact op: 0623765077.

Het kennisniveau en inhoud van de toetsen

De wiskunde toets: Verplicht en noodzakelijk voor toelating op de opleiding

 • Niveau; havo 5
 • Inhoud/lesstof; Alle elementaire wiskundeonderwerpen; rekenen met getallen, machten wortels en logaritmen, letter rekenen, ontbinden in factoren en herleiden, vergelijkingen en ongelijkheden, functies (1ste en 2de graads), exponentiële en logaritmische functies, meetkunde, driehoeksmeetkunde en goniometrie.
 • Aanbevolen lesmateriaal voor wiskunde: inleiding tot toegepaste wiskunde voor het hoger beroeps onderwijs J.H.Blankespoor (ISBN 9789006144659).

De natuurkundetoets: diagnostisch, vaststellen van eventuele hiaten in kennis

 • Niveau; havo 5 
 • Inhoud/lesstof; Elektriciteit, Mechanica, Kracht en beweging, Arbeid en energie en Warmte en energie.
 • Aanbevolen lesmateriaal voor natuurkunde: elke actuele natuurkunde methode voor havo 5, waarin bovenstaande onderwerpen zijn opgenomen.

De scheikundetoets: diagnostisch, vaststellen van eventuele hiaten in kennis

 • Niveau; vmbo tl
 • Inhoud/lesstof; Scheikunde op vmbo 4 TL - theoretische leerweg voor de domeinen Stoffen en reacties, chemische binding, chemisch rekenen, zuren en basen, koolstofchemie.
 • Aanbevolen lesmateriaal voor scheikunde: elke actuele methode voor scheikunde op vmbo -tl en havo 5 niveau, waarin bovenstaande onderwerpen zijn opgenomen.

Voorbeeldtoetsen 

Voor verder informatie betreffende de deficiëntietoets kunt u terecht bij de opleidingscoördinator van techniek: sacha.tippel@hu.nl of 0623765077.

De deficiëntietoets Wiskunde bestaat uit een 2,5 uur durende schriftelijke toets. Deze toets omvat de stof van HAVO wiskunde B, voor de domeinen A Vaardigheden, B Veranderingen, E Toegepaste analyse 1 en H Toegepaste analyse 2. 

De toets moet met een voldoende worden afgesloten. 

Een grafische rekenmachine mag gebruikt worden, maar zonder computeralgebra. 

Voorbereiding op deze toets is mogelijk. Voor onderzoek naar gewenste voorkennis kan je gebruik maken van de site wiskunjeleren.nl en dan de subsite Havo Wiskunde B te doorlopen. Daarnaast is het mogelijk de gangbare schoolmethodes van wiskunde op havo-5-niveau door te nemen, bijvoorbeeld de methode Moderne Wiskunde of Getal & Ruimte.

Een oefentoets kan je in dit document vinden.

De Pabo certificaten staan los van het 21+ toelatingsonderzoek. Als je je hebt aangemeld voor de Pabo, dan moet je - naast het behalen van de verschillende Pabo certificaten – ook een positief resultaat voor het 21+ toelatingsonderzoek behalen.

De HU biedt geen voorbereidende cursussen aan voor de vaktoetsen.

Een vrijstelling voor de vaktoets

Heb jij een havo- of vwo-certificaat? Dat kan gelden als een vrijstelling voor een vaktoets. Stuur ons een gewaarmerkte kopie van je certificaat op, onder vermelding van ‘21+ toelatingsonderzoek’, je naam en je studentnummer. Het adres is:

Hogeschool Utrecht
t.a.v. Backoffice Inschrijving
Postbus 8218
3503 RE Utrecht

De uitslag van het 21+ toelatingsonderzoek

Een paar uur nadat je je 21+ toelatingsonderzoektoets(en) hebt gemaakt, krijg je van NOA een e-mail met je uitslag. Hierin worden je prestaties weergegeven naast de minimaal gestelde eisen voor toelating aan een opleiding van de HU. Op basis hiervan staat ook beschreven of je geslaagd of niet geslaagd bent voor het toelatingsonderzoek. Wij ontvangen niet het gehele verslag, maar alleen dat eindoordeel.

Hoe meld je je aan voor het 21+ toelatingsonderzoek?

De aanmelding voor het 21+ toelatingsonderzoek bestaat uit twee stappen. Eerst meld je je aan voor een opleiding bij de HU via Studielink, dan via de HU webshop. Vervolgens krijg je van ons een uitnodiging voor het toetsmoment. Wanneer je slechts één van beide stappen voltooid, ben je niet aangemeld voor het 21+ toelatingsonderzoek.

 • Log met je DigiD in bij Studielink. Ben je een buitenlandse student? Dan kan je een Studielink account zonder DigiD aanmaken.
 • Ga in je Studielink dashboard naar de tab ‘Opleidingen’ en klik hier ‘Nieuwe inschrijving toevoegen’.
 • Kies de opleiding die je wilt gaan volgen en kies je gewenste ingangsdatum.

 • Lees de Algemene Voorwaarden. Bij het afronden van je betaling voor het product ‘21+ toelatingsonderzoek’ in de HU webshop ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Ga naar onze webshop door op de link van je gewenste toetsmoment te klikken.
 • Ongeveer anderhalve week na een bepaald toetsmoment, is het mogelijk om je voor het volgende toetsmoment aan te melden. Eerder aanmelden is niet mogelijk.
 • Betaal € 150. Dit geeft je rechtop één toelatingsonderzoek en één herkansing.
 • Ontvang de uitnodiging voor het toetsmoment van jouw keuze.
Datum 21+ toelatingsonderzoek Aanmelding via HU webshop (stap 2) Deadline aanmelden
Donderdag 10 oktober 2019, 09.30 uur Aanmelden 2 oktober 2019
Donderdag 9 januari 2020, 09.30 uur Aanmelden nog niet mogelijk -
Donderdag 5 maart 2020, 09.30 uur Aanmelden nog niet mogelijk -
Donderdag 7 mei 2020, 09.30 uur Aanmelden nog niet mogelijk -
Donderdag 6 augustus 2020, 09.30 uur Aanmelden nog niet mogelijk -

 

 • Betaal € 150. Dit geeft je rechtop één toelatingsonderzoek en één herkansing.
 • Ontvang de uitnodiging voor het toetsmoment van jouw keuze.

Let op: Je kunt je alleen aanmelden wanneer je dit voor de aangegeven deadline doet en de maximale capaciteit voor deelname nog niet bereikt is. Per toetsmoment is er een maximaal aantal deelnemers vastgesteld, wanneer dit aantal bereikt is kan je je niet meer aanmelden voor het toetsmoment. Kortom, vol is vol.

Je toets herkansen

Wanneer je je inschrijft voor een 21+ toelatingsonderzoek, heb je altijd recht op één herkansing. Je mag de MCT-H en vaktoets allebei herkansen. Dat kan alleen tijdens het eerstvolgende toetsmoment. Valt dat toetsmoment na de startdatum van de opleiding? Dan moet je wachten tot de volgende ingangsdatum om met de opleiding te beginnen.

Houd er ook rekening mee, dat als je kiest voor het laatste toetsmoment voor de septemberinstroom voor een opleiding die alleen maar in september start, je niet meer tijdig kunt herkansen. Ook dan moet je wachten tot het volgende startmoment van je opleiding, wat soms een jaar later is.

Het is van belang te benadrukken dat de MCT-H een test is die je algemene capaciteitenniveau toetst: je kan je hier niet echt op voorbereiden. Daardoor is de kans aanwezig dat het resultaat van je herkansing niet heel erg af zal wijken van je eerdere uitslag.

Heb je nog vragen?

Wil jij meer weten over het 21+ toelatingsonderzoek? Stuur ons dan een e-mail en vermeld daarin je naam, studentnummer, gewenste opleiding en de startdatum ervan.

Stuur een e-mail