21+ Toelatingsonderzoek

Heb je niet de juiste vooropleiding gedaan die je nodig hebt voor een bacheloropleiding bij de HU? Maar ben je wel 21 jaar of ouder vóór de ingangsdatum van deze opleiding? Dan kun je je aanmelden voor het 21+ toelatingsonderzoek.

21+ toelatingsonderzoek: student studeert

Let op

Dit 21+ toelatingsonderzoek is speciaal ontwikkeld voor de HU. Wanneer je ergens anders geslaagd bent voor een 21+ toelatingsonderzoek of al eerder een capaciteitentest succesvol hebt afgelegd, geldt dat niet als een vrijstelling voor 21+ toelatingsonderzoek van de HU.

Rond jij het 21+ toelatingsonderzoek met een positieve uitslag af?  Zorg er wel voor dat je daarna ook nog voldoet aan de andere inschrijfvoorwaarden. Je vooropleiding is namelijk niet de enige toelatingseis.

Hoe werkt het 21+ toelatingsonderzoek?

Het 21+ toelatingsonderzoek is speciaal ontwikkeld voor de HU door NOA. Tijdens dit onderzoek wordt bekeken of jij de kennis en vaardigheden in huis hebt die je nodig hebt voor een opleiding aan de HU. Dat doen we op basis van een Multiculturele Capaciteiten Test voor Hoger niveau (MCT-H): jouw resultaten worden vergeleken met een normgroep om zo vast te stellen of jij inderdaad het juiste niveau hebt voor je nieuwe studie aan de HU.

Voor sommige opleidingen is voldoende kennis van bepaalde vakken noodzakelijk. Het testen van deze kennis is dan ook onderdeel van het toelatingsonderzoek. Het 21+ toelatingsonderzoek wordt aangeboden in de voertaal van de opleiding (Nederlands of Engels).

De onderdelen van de MCT-H

De Multiculturele Capaciteiten Test voor Hoger niveau (MCT-H) duurt ongeveer 75 minuten en bestaat uit zes onderdelen (sub-tests):

 • Woordrelaties: de mate waarin men de betekenis van Nederlandse woorden kent (woordenschat); het vermogen om relaties tussen woorden te begrijpen.
 • Woordanalogieën: verbaal redeneervermogen; het kunnen ontdekken van samenhang tussen een aantal verbale begrippen.
 • Rekenvaardigheid: de vaardigheid in het omgaan met getallen en inzicht in rekenkundige relaties.
 • Cijferreeksen: numeriek redeneervermogen; het vermogen om systemen in symbolisch, numeriek materiaal te kunnen ontdekken en herkennen.
 • Exclusie: logisch redeneren; het herkennen van klasse-principes, vermogen om visuele vergelijkingen te maken, afwijkingen te constateren en relevante details waar te nemen bij figuren.
 • Componenten: bij deze subtest gaat het vooral om het mentaal manipuleren en transformeren van (twee dimensionale) vormen of figuren. Men moet zich in gedachten kunnen voorstellen wat bepaalde handelingen voor gevolg zullen hebben voor de vormen.

Wil je meer weten over de MCT-H? Bekijk dan voorbeeldvragen of extra oefenopgaven. De HU biedt geen voorbereidende cursussen aan voor de MCT-H.

Vaktoetsen

Sommige opleidingen van de HU hebben een specifieke vak- of profieleis. Daarom wordt je kennis van het vak getoetst voordat je aan de opleiding begint. Die vaktoets krijg je meteen na de MCT-H, duurt ongeveer 30 à 45 minuten en bestaat uit multiplechoicevragen. Qua moeilijkheidsgraad lijkt de vaktoets op een havo-eindexamen.

Opleidingen met vaktoets Voor vak
 • Creative Business

Wiskunde A, Deficiëntietoets Engels

 • Communication and Multimedia Design
 • Communiatie
 • Optometrie
 • Orthoptie

Wiskunde A

 • Accountancy
 • Bedrijfskunde
 • Businessmanagement
 • Commerciële Economie
 • Facility Management
 • Finance & Control
 • Finance, Tax and Advice
 • International Business (Engelstalig)
 • Logistics Management
 • Ondernemerschap & Retail management

Economie

Alle opleidingen aan de HU met een economisch karakter vergen een bepaald kennisniveau van economie voordat je aan een van deze opleidingen begint. Wanneer dit kennisniveau gelijk is aan het niveau van eindexamenleerlingen van de havo, beschik je over een goede basis om je opleiding succesvol te kunnen vervolgen. Het studieboek Samengevat van J.P.M. Blaas, Uitgeverij ThiemeMeulenhoff BV, ISBN 9789006078688 (juli 2011), is goed te gebruiken ter voorbereiding voor de deficiëntietoets. Wij raden je aan om alle hoofdstukken van het boek grondig te bestuderen. De deficiëntietoets van economie bestaat in totaal uit 25 meerkeuzevragen, verspreid over de inhoud van het boek. Wanneer je 18 vragen of meer goed beantwoord hebt, ben je geslaagd voor het deficiëntie-onderdeel.

 • Technische Bedrijfskunde

 

M & O

Om bij Technische Bedrijfskunde in te kunnen stromen als 21+ student, moet je beschikken over enige basiskennis van Organisatiekunde & Management. Deze basiskennis kun je vinden in het boek Inleiding Organisatiekunde van Loek ten Berge en Marco Oteman, Uitgeverij Coutinho, ISBN 9789046905234 (juli 2016). Wij raden je aan om alle hoofdstukken van het boek grondig te bestuderen. De toets bestaat uit 30 multiplechoicevragen, verspreid over de inhoud van het boek. Bij 20 goede antwoorden ben je geslaagd voor dit onderdeel. Mocht het de eerste keer niet lukken, dan heb je recht op een herkansing.

 • Life Sciences
 • Chemie
 • Chemische Technologie

Scheikunde & Wiskunde B

 • Built Environment
 • Elektrotechniek
 • Werktuigbouwkunde

Natuurkunde & Wiskunde B

De vaktoetsen Wiskunde A, Scheikunde, Wiskunde B en Natuurkunde worden door de desbetreffende opleidingen afgenomen. Dit geldt ook voor de Lerarenopleidingen Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurkunde, Scheikunde, Techniek en Wiskunde. Als je geslaagd bent voor het capaciteiten onderdeel (MCT-H) ontvang je een uitnodiging van de betreffende opleiding om de deficiëntietoets in te plannen.

Kijk hieronder voor meer informatie over de vaktoetsen van Instituut Archimedes.

Vaktoetsen Instituut Archimedes

Studenten bestuderen twee katernen van de methode Atlantis (op havo-niveau): het katern Politiek en Ruimte en het katern Natuur en Milieu. Deze katernen zijn te leen bij de vakgroep aardrijkskunde. Hierover krijgt de student een schriftelijke toets.

Het vakspecifieke gedeelte voor Duits bestaat uit een recent centraal schriftelijk examen op havoniveau. Dit examen toetst de leesvaardigheid aan de hand van meerkeuzevragen en open vragen. Voorbeelden van oude examens en meer informatie over de stof en het niveau zijn te raadplegen op: www.examenblad.nl.

De deficiëntietoets Engels bestaat uit drie onderdelen:

 • Het schrijven van een essay van 300 woorden over een actueel of relevant onderwerp, door het team Engels bepaald. De student moet laten zien een coherent, gestructureerd stuk te kunnen schrijven op ERK niveau B1. Duur: 1 uur.
 • Het maken van een grammaticatoets in multiplechoicevorm. Minimaal 60% van de items moet goed beantwoord zijn. Duur: 1 uur.
 • Het voeren van een gesprek over alledaagse onderwerpen en de motivatie voor het leraarschap. De student moet kunnen laten zien Engels op ERK B1 niveau te kunnen spreken. Duur: 10 minuten.

Alle onderdelen moeten voldoende zijn voor het behalen van de 21+ toets.

Inleiding

Voor deze toets wordt gebruik gemaakt van materiaal voor het Delf-examenniveau A2/B1 en het Centraal Eindexamen (5 havo). (Voorbeeld-)examens en antwoordmodellen en/of beoordelingscriteria zijn te raadplegen op:

 • www.ciep.fr (kies niveaus A2 en B1 in linkerkolom voor hele voorbeeldexamen, in de tweede tot en met vierde kolom kunnen geluidsfragmenten gekozen worden)
 • www.examenblad.nl (jaartal via scrollen boven ‘home’!)

Spreken

Bij dit toetsonderdeel wordt een combinatie gemaakt van Delf-examenniveau A2 en B1. Het gaat om:

 • jezelf voorstellen en spreken over alledaagse zaken zoals: familie, werk of studie, hobby’s, dagindeling
 • een korte beschrijving geven van een (recente) gebeurtenis zoals: vakantie, herinnering, voorval
 • een rollenspel waarin een situatie nagebootst wordt die in het dagelijks leven voor kan komen

Schrijven

Bij de schrijftoets maakt de kandidaat een coherente tekst op niveau A2/B1-niveau van +/- 200 woorden. De kandidaat kan een gebeurtenis/fenomeen beschrijven en kan daarover zijn mening geven.

Luisteren

Bij dit toetsonderdeel krijgt de kandidaat verschillende kortere luisterfragmenten te horen op niveau B1 waarbij open en gesloten vragen gesteld worden. Sommige fragmenten worden eenmaal beluisterd en andere twee- of driemaal. De vragen zijn in het Frans.

Lezen

Voor dit toetsonderdeel wordt een selectie van korte en middellange Cito-teksten voor havo 5 voorgelegd. Het merendeel van de vragen is meerkeuze. Tevens worden vragen zowel in het Nederlands als Frans gesteld.

De deficiëntietoets Geschiedenis bestaat uit twee onderdelen:

 • Het eerste onderdeel bestaat uit 100 algemene meerkeuzevragen. Deze zijn verdeeld over de 10 tijdvakken. Om voor dit onderdeel voldoende te scoren, moet de kandidaat minimaal 50 vragen goed hebben beantwoord.
 • Het tweede onderdeel bestaat uit 5 open vragen, over een willekeurig tijdvak. Deze open vragen zijn gekoppeld aan het handboek Oriëntatie op Geschiedenis. Basisboek voor de vakdocent door M. van Riessen en F. Rovers. (De meerkeuzevragen zijn niet gekoppeld aan het handboek). Voor een voldoende moet de kandidaat minimaal 15 van de 30 punten halen.

Beide onderdelen moeten dus met een 50% score gehaald worden. Als je één of meer onderdelen niet haalt, kun je herkansen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: andrea.vink@hu.nl

De deficiëntietoets Natuurkunde bestaat uit een 2,5 uur durende schriftelijke toets. Deze toets omvat twee deeltoetsen met de volgende vakgebieden:

 • Een natuurkundetoets (natuurkunde op havo-5-niveau domeinen: elektriciteit, mechanica en optica).
 • Een scheikundetoets (basisscheikunde op vmbo-4-niveau – theoretische leerweg voor de domeinen: stoffen en deeltjes, chemische reacties, zuren en basen en koolstofchemie).

Alle deeltoetsen moeten met een voldoende worden afgesloten. Wil je je voorbereiden? Dan voldoen alle gangbare schoolmethodes van natuurkunde op havo-5-niveau en scheikunde op vmbo-4-niveau. We adviseren je voor natuurkunde Newton voor de tweede fase, informatieboek 1 en verwerkingsboek 1 (hoofdstukken 2, 3, 4 en 5) te gebruiken. Voor scheikunde adviseren we je het boek Nova Natuur/scheikunde 2gt, 4 vmbo (hoofdstukken 1, 2, 6, en 9).

 • De deficiëntietoets Techniek bestaat uit een schriftelijke wiskundetoets van 120 minuten.
 • Het onderdeel wiskunde is verplicht en noodzakelijk voor de toelating tot de opleiding en moet met een voldoende afgesloten worden.
 • Je mag deelnemen aan deze wiskundetoets indien je de capaciteitentest voldoende hebt afgerond. Je maakt zelf een afspraak met de intakecoördinator van de opleiding leraar Techniek om deze wiskundetoets in te plannen. Je hebt recht op twee toetskansen om een voldoende te halen. Stuur een mail aan: sacha.tippel@hu.nl of bel 06 23765077.
 • Het kan zijn dat de vakgroep een nulmeting wil doen op de onderdelen natuurkunde en scheikunde. Deze onderdelen worden dan getoetst met een diagnostische toets.

 • De wiskundetoets is verplicht en noodzakelijk voor toelating tot de opleiding. Het niveau is  havo 5. De lesstof bestaat uit: alle elementaire wiskundeonderwerpen: rekenen met getallen, machten wortels en logaritmen, letter rekenen, ontbinden in factoren en herleiden, vergelijkingen en ongelijkheden, functies (1ste en 2de graads), exponentiële en logaritmische functies, meetkunde, driehoeksmeetkunde en goniometrie.
 • Aanbevolen lesmateriaal voor wiskunde: Inleiding tot toegepaste wiskunde voor het hoger beroeps onderwijs door J.H. Blankespoor (ISBN 9789006144659).

De natuurkundetoets is diagnostisch. Het gaat om het vaststellen van eventuele hiaten in kennis. Het niveau is havo 5. De lesstof bestaat uit: elektriciteit, mechanica, kracht en beweging, arbeid en energie en warmte en energie.

Wil je je voorbereiden? Dat kan via elke actuele natuurkundemethode voor havo 5 waarin bovenstaande onderwerpen zijn opgenomen.

De scheikundetoets is diagnostisch. Het gaat om het vaststellen van eventuele hiaten in kennis. Het niveau is vmbo t 4. De lesstof bestaat uit de domeinen Stoffen en reacties, chemische binding, chemisch rekenen, zuren en basen, koolstofchemie.

Wil je je voorbereiden? Dat kan via elke actuele scheikundemethode voor vmbo 4- en havo 5-niveau waarin bovenstaande onderwerpen zijn opgenomen.

Hier vind je een Voorbeeldtoets techniek, onderdeel wiskunde.

Meer informatie? Mail of bel de opleidingscoördinator van techniek: sacha.tippel@hu.nl - 06 23765077.

De Pabo certificaten staan los van het 21+ toelatingsonderzoek. Als je je hebt aangemeld voor de Pabo, dan moet je - naast het behalen van de verschillende Pabo certificaten – ook een positief resultaat voor het 21+ toelatingsonderzoek behalen.

De HU biedt geen voorbereidende cursussen aan voor de vaktoetsen.

Een vrijstelling voor de vaktoets

Heb jij een havo- of vwo-certificaat? Dat kan gelden als een vrijstelling voor een vaktoets. Stuur ons een gewaarmerkte kopie van je certificaat op, onder vermelding van ‘21+ toelatingsonderzoek’, je naam en je studentnummer. Het adres is:

Hogeschool Utrecht
t.a.v. Backoffice Inschrijving
Postbus 8218
3503 RE Utrecht

De uitslag van het 21+ toelatingsonderzoek

Een paar uur nadat je je 21+ toelatingsonderzoektoets of -toetsen hebt gemaakt, krijg je van NOA een e-mail met je uitslag. Hierin worden je prestaties weergegeven naast de minimaal gestelde eisen voor toelating aan een opleiding van de HU. Op basis hiervan staat ook beschreven of je geslaagd of niet geslaagd bent voor het toelatingsonderzoek. Wij ontvangen niet het gehele verslag, maar alleen dat eindoordeel.

Hoe meld je je aan voor het 21+ toelatingsonderzoek?

De aanmelding voor het 21+ toelatingsonderzoek bestaat uit twee stappen. Eerst meld je je aan via Studielink, dan via de HU webshop. Vervolgens krijg je van ons een uitnodiging voor het toetsmoment.

 • Log met je DigiD in bij Studielink
 • Kies ‘Vooropleiding toevoegen’ in je ‘To Do’-lijst en geef aan dat je het diploma al hebt behaald of nog gaat behalen
 • Selecteer bij land ‘Nederland’ en ‘Anders’ bij ‘Niveau vooropleiding’
 • Selecteer ‘Colloquium Doctum/toelatingsonderzoek 21+’ in de lijst met vooropleidingen
 • Vul de plaats, naam en het adres in van de HU
 • Bevestig de gegevens
 • Kies de opleiding die je wilt gaan volgen en kies je gewenste ingangsdatum

Heb je al eens eerder een 21+ toelatingsonderzoek toegevoegd in Studielink? Meld je dan rechtstreeks aan via de webshop.

 • Lees de Algemene Voorwaarden. Bij het afronden van je betaling voor het product ‘21+ toelatingsonderzoek’ in de HU webshop ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Ga naar onze webshop door op de link van je gewenste toetsmoment te klikken.
Datum 21+ toelatingsonderzoek Aanmelding via HU webshop (stap 2)
Donderdag 11 oktober 2018, 09.30 uur
Aanmelden
*onder voorbehoud* Donderdag 10 januari 2019, 09.30 uur
Aanmelden mogelijk na toetsmoment oktober 2018
Maart 2019, exacte datum nog niet bekend Aanmelden mogelijk na toetsmoment januari 2019
Mei 2019, exacte datum nog niet bekend
Aanmelden mogelijk na toetsmoment maart 2019
Juli/augustus 2019, exacte datum nog niet bekend
Aanmelden mogelijk na toetsmoment mei 2019

 

 • Betaal € 150. Dit geeft je rechtop één toelatingsonderzoek en één herkansing.
 • Ontvang de uitnodiging voor het toetsmoment van jouw keuze.

Je toets herkansen

Wanneer je je inschrijft voor een 21+ toelatingsonderzoek, heb je altijd recht op één herkansing. Je mag de MCT-H en vaktoets allebei herkansen. Dat kan alleen tijdens het eerstvolgende toetsmoment. Valt dat toetsmoment na de startdatum van de opleiding? Dan moet je wachten tot de volgende ingangsdatum om met de opleiding te beginnen.

Het is van belang te benadrukken dat de MCT-H een test is die je algemene capaciteitenniveau toetst: je kan je hier niet echt op voorbereiden. Daardoor is de kans aanwezig dat het resultaat van je herkansing niet heel erg af zal wijken van je eerdere uitslag.

Houd er ook rekening mee, dat als je kiest voor het laatste toetsmoment voor de septemberinstroom voor een opleiding die alleen maar in september start, je niet meer tijdig kunt herkansen. Ook dan moet je wachten tot het volgende startmoment van je opleiding, wat soms een jaar later is.

Heb je nog vragen?

Wil jij meer weten over het 21+ toelatingsonderzoek? Stuur ons dan een e-mail en vermeld daarin je naam, studentnummer, gewenste opleiding en de startdatum ervan.

Stuur een e-mail