SAVE-partners en HU werken aan verbetering jeugdbescherming Midden-NL

Sinds 2015 werken jeugdbeschermers in Midden-Nederland met de SAVE-werkwijze. Deze werkwijze ondersteunt de professionals om samen met gezinnen en hun netwerken de veiligheid van jeugdigen te verbeteren. Wel blijkt dat professionals verschillend kijken naar veiligheid waardoor inschattingen over de vraag of het voldoende veilig is in een gezin variëren. Dit zijn enkele bevindingen in het onderzoek ‘SAVE in woord en daad’ dat onlangs is afgerond door het lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht.

De onderzoekers van Hogeschool Utrecht concluderen dat professionals in de jeugdbescherming zich inspannen om goed samen te werken met cliënten. Door aan te sluiten bij de wensen en doelen van cliënten. Door zo veel mogelijk samen met cliënten te beslissen over een juiste aanpak. En door als er beslissingen moeten worden genomen waar cliënten zich niet in kunnen vinden, daar transparant over te zijn en deze goed te onderbouwen. Ook wordt meer dan in het verleden samengewerkt met het netwerk van de jeugdige of het gezin.

Inschatten veiligheid

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat er verschillen zijn in hoe professionals de veiligheid van een gezin inschatten, zowel in het benoemen van relevante factoren, als in de weging van deze factoren. Door overleg ontstaat er meer consensus, maar er blijven verschillen in perspectief. Dat is niet verwonderlijk. Eenduidig vaststellen van veiligheid is onmogelijk, zo blijkt steeds weer uit Nederlands en internationaal onderzoek. Elke situatie is uniek en bevat vaak een veelheid aan informatie waardoor de weging van factoren, waarvan we in algemene zin weten dat deze samenhangen met onveiligheid van kinderen, per situatie tot een andere conclusie zal leiden. Toch zijn er wel verbeteringen mogelijk volgens de onderzoekers. In het rapport worden er verschillende genoemd, waaronder: beter gebruik maken van gevalideerde screeningsinstrumenten, goed structureren van gezamenlijke oordeels- en besluitvorming, en elkaar scherp houden op het concreet en feitelijk benoemen van zorgpunten.

Betrokkenen

Bij het onderzoek waren de organisaties betrokken die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van jeugdbeschermingstaken in Midden-Nederland: Samen Veilig Midden-Nederland, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook zijn professionals uit lokale teams van diverse gemeenten betrokken. Deze organisaties gebruiken de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek voor het verbeteren van hun werk. Het onderzoeksrapport en een publieksversie daarvan zijn te vinden op www.saveinwoordendaad.hu.nl. Daarin is ook informatie te vinden over de SAVE-werkwijze.

Deel dit artikel