Katinka Lünnemann benoemd tot bijzonder lector Effectieve bescherming van kinderen

We worden ons steeds bewuster hoe schadelijk een onveilige leefsituatie voor kinderen is. Het is een weerbarstig probleem met weinig eenduidige oplossingen. De HU benoemt daarom een bijzonder lector ‘Effectieve bescherming van kinderen’: Dr.mr. Katinka Lünnemann. “De uitdaging voor mij als lector is de problematiek vanuit het belang van het kind te beschouwen, waarbij de ouders als persoon worden ondersteund en niet alleen als moeder en vader”, stelt Lünnemann.

Lünnemann gaat zich als bijzonder lector van het lectoraat Jeugd bezig houden met kennisoverdracht en praktijkgericht onderzoek rondom het effectief beschermen van kinderen en de toepassing in beroepspraktijk en onderwijs. Dit krijgt vorm in werkplaatsen waarin professionals, studenten, beleidsmakers, onderzoekers, jeugdigen en opvoeders samenwerken. Ook zal zij cursussen, symposia en masterclasses organiseren. Het lectoraat Jeugd richt zich sinds september 2016 op het ontwikkelen en toepassen van kennis over het creëren van een omgeving waarin jeugdigen gezond, kansrijk en veilig kunnen opgroeien.

Leerstoel

De aanstelling van Lünnemann hangt nauw samen met de leerstoel ‘Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze leerstoel, bekleed door bijzonder hoogleraar prof. dr. Majone Steketee, draagt via verschillende onderzoeken bij aan effectieve aanpak van kindermishandeling en het doorbreken van de overdracht van huiselijk geweld van generatie op generatie. Lünnemann werkt nauw samen met onder meer deze leerstoel, Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSJ) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad van de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland, het Leger des Heils en het Verwey-Jonker Instituut.

Over Katinka Lünnemann

Lünnemann is bij uitstek deskundig op het onderwerp huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling, Sinds 2001 is ze senior-onderzoeker en coördinator van het programma Geweld en veiligheid in gezinnen bij het Verwey-Jonker Instituut. Daarvoor heeft zij gewerkt aan verschillende rechtenfaculteiten en was ze lector Veiligheid en recht aan de Hogeschool Avans en rechter-plaatsvervanger aan de rechtbank Arnhem, sectiefamilierecht.

Op de hoogte blijven van de openbare les en ander nieuws? Aanmelden voor de nieuwsbrief van het Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Deel dit artikel