Maatschappelijke problemen zoals vergrijzing, armoede, eenzaamheid en dementie vragen om sociale innovatie, kennisontwikkeling en professionalisering. Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) is een netwerk waarbinnen inwoners, professionals uit het sociaal domein, beleidsmedewerkers van gemeenten, bestuurders en managers van zorg- en welzijnsorganisaties en onderzoekers en docenten van kennisinstellingen een bijdrage leveren om een antwoord te vinden op deze maatschappelijke opgaven. Vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en expertise. Met als doel gezamenlijk te werken aan een inclusieve provincie waar iedereen mee kan doen naar vermogen.

Om dit te bewerkstelligen, worden binnen het kUS veel activiteiten georganiseerd, zoals onderzoek, pilotprojecten, en bijdragen aan onderwijsvernieuwing. Daarnaast zijn er veel kennisdelingsactiviteiten zoals bijvoorbeeld themabijeenkomsten, actualiteitencolleges en kennisateliers.
Het kUS heeft een kennisagenda met een viertal hoofdthema’s. Deze thema’s zijn: 1. Gezonde, sociale omgevingen en vitale netwerken 2. Participatie 3. Preventie en 4. Kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis uit de praktijk, ervaringskennis en kennis uit onderzoek gedeeld. Ook worden vragen opgehaald waarmee nieuwe kennis ontwikkeld kan worden. Via de website van het kUS wordt kennis verspreid in de vorm van publicaties, artikelen of bijvoorbeeld filmpjes.

Bezoekadres

Padualaan 101
3584 CH Utrecht

Meer over Kennisplatform Utrecht

Wil je meer weten over het Kennisplatform Utrecht? Klik dan hieronder.

HU Kus

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Kennisplatform Utrecht Sociaal