Openbare les Liesbeth Baartman

Woensdag 18 mei 2022 spreekt Liesbeth Baartman haar openbare les 'Toetsing = samen leren en beslissen' uit. Tijdens de bijeenkomst wordt Liesbeth officieel geïnstalleerd als bijzonder lector Toetsing en Beoordeling in het Beroepsonderwijs binnen het lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht.

Vraagstukken over toetsing en beoordeling zijn overal, in het onderwijs en daarbuiten. Denk aan studenten die een toets maken, maar ook aan gesprekken met een klant over wanneer een product “goed” is, beoordelingen tijdens stages en discussies over micro-credentials of certificaten. Om iets te kunnen zeggen over de ontwikkeling van (aankomend) beroepsbeoefenaars moet toetsing recht doen aan de complexiteit van de beroepspraktijk én het leren stimuleren. Dat is vaak ingewikkeld, omdat we als het gaat om toetsing ook willen objectiveren, standaardiseren en dichttimmeren. Hoe kunnen we het proces van toetsing zo inrichten dat het daadwerkelijk recht doet aan complexiteit en leren? Wat vraagt dit van betrokkenen, van lerenden en opleiders op school en in het werkveld? En wat betekent dit voor hoe we kijken naar (borging van) kwaliteit? Deze vragen staan centraal in dit bijzonder lectorschap, ingebed in het lectoraat Beroepsonderwijs en het kenniscentrum Leren en Innoveren. 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de openbare les en schrijf je in voor één van de workshops.

Praktische informatie

 • WAT Openbare les Liesbeth Baartman
 • WANNEER woensdag 18 mei 2022
 • TIJD 14.00 tot 16.45 uur, aansluitend een borrel op het HU-plein
 • WAAR Live en online event, live vanuit de studio op Padualaan 101 in Utrecht.

Programma

 • 14.00 – 15.00 uur: workshops (alleen live bij te wonen, niet online) – kijk verder naar onder op deze pagina voor meer informatie
 • 15.00 uur: Inloop Padualaan 101, ruimte 2.404
 • 15.15 uur: Opening – dagvoorzitter Coen van den Braber
 • 15.20 uur: Korte video over de focus van het bijzonder lectorschap Toetsing = Samen leren en beslissen
 • 15.30 uur: Uitspreken openbare les door Liesbeth Baartman
 • 16.00 uur: Panelgesprek over doorwerking in beroepspraktijk, onderwijs en wetenschap. De panelleden zijn:
  • Marieke van der Schaaf, hoogleraar Research and Development Health Professions Education, UMC Utrecht
  • Simone Kooij, onderwijskundige MBO College Hilversum, ROC van Amsterdam
  • Irene Biemond, onderwijskundige Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Alice Klaassen, student deeltijd opleiding Communicatie, Hogeschool Utrecht
 • 16.20 uur: Positionering bijzonder lectorschap binnen het kenniscentrum Leren en Innoveren van de HU – Nico de Vos, (interim) directeur
 • 16.30 uur: Positionering bijzonder lectorschap binnen het praktijkgericht onderzoek van de HU – CvB-lid Wilma Scholte op Reimer
 • 16.40 uur: Overhandiging lectorenpenning – Wilma Scholte op Reimer & Nico de Vos
 • 16.45 uur: Afsluiting – dagvoorzitter Coen van den Braber

Na afloop van de openbare les is er een borrel op het HU-plein op Padualaan 101. Hier is gelegenheid om Liesbeth te feliciteren en na te praten.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden. In het aanmeldformulier kun je aangeven of je een gebarentolk nodig hebt, of je live of online aanwezig wilt zijn en welke workshop je wilt bijwonen wanneer je kiest om deel te nemen aan het voorprogramma. Rond 16 mei ontvang je een welkomstmail met meer informatie over jouw live of online aanwezigheid bij de openbare les, zoals routebeschrijving, parkeerinformatie en informatie over de workshop. Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar openbareles@hu.nl.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten.

Workshops (alleen live bij te wonen)

Judith Gulikers, Associate Professor Education and Learning Sciences, Wageningen Universiteit

Hoe krijg je beter zicht op de ontwikkeling van studenten en hoe kun je daar in het onderwijs beter op inspringen? In het project Zicht op Studentontwikkeling werken we met 4 mbo-teams aan de vraag hoe een learning progression (leerpad) en formatief evalueren hier behulpzaam bij kunnen zijn. Een learning progression maakt inzichtelijk welke hobbels studenten mogelijk kunnen ervaren. Formatief evalueren geeft vervolgens handvatten om zicht te krijgen op die hobbels en daar in het onderwijs op in te springen. In deze workshop delen we ervaringen en voorbeelden van learning progressions en formatieve activiteiten die daarbij passen. Je doet enkele vingeroefeningen om zelf een learning progression te maken. Je gaat naar huis met mogelijke activiteiten die je ook met collega's verder kunt uitvoeren.

 

Tamara van Schilt-Mol, lector Eigentijds Beoordelen en Beslissen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

In deze workshop starten we met een korte introductie op de uitgangspunten van programmatisch toetsen. Vervolgens gaan we aan de hand van stellingen in gesprek over veel voorkomende misconcepties over programmatisch toetsen. Het is belangrijk om zulke misconcepties te herkennen én bespreekbaar te maken. Inbrengen van eigen praktijkervaringen en voorleggen van knelpunten of uitdagingen is zeker welkom!

Maaike Koopman, senior onderzoeker lectoraat Beroepsonderwijs en lectoraat Werken in Onderwijs, Hogeschool Utrecht

Wat weten we over leerprocessen voor en tijdens de beroepsuitoefening? Een recente literatuurreview geeft hier inzicht in. Toetsing moet idealiter aansluiten op deze leerprocessen, en dat leren uitlokken. In deze workshop wordt je – vanuit de inzichten uit de review - uitgedaagd om concreet te maken welke leerprocessen je beoogt in je eigen opleiding. En hoe je toetsing daar goed aan kunt verbinden.  

Sylvia Heeneman, Professor of Health Professions Education, Universiteit Maastricht
Suzanne Schut, Technische Universiteit Delft

De rol en verantwoordelijkheid van de student in het onderwijs staat voor veel onderwijsinstelling hoog op de agenda. Zeker in de context van toetsing en beoordeling is dit nog een flinke uitdaging. Tijdens deze workshop verkennen we het concept student agency in de context van een programmatisch toetsen. Welke rol kan dit spelen in het ontwerpen van ons onderwijs en een toetsprogramma? Wat zou dat betekenen voor onze eigen rol als docent en de relatie die we aangaan met onze studenten? Wat zijn mogelijkheden en beperkingen en zijn daarin verschillen tussen de schoolse fase en het opleiden op de werkvloer? Gezamenlijk proberen we deze vragen vanuit de ervaringen van de deelnemers te beantwoorden, aangevuld met inzichten uit de literatuur.

Kitty Meijer, promovenda lectoraat Beroepsonderwijs / Open Universiteit en toetsexpert Instituut voor Bewegingsstudies, Hogeschool Utrecht

Bij toetsing gaat het vaak om het nemen van belangrijke beslissingen. Uit een exploratieve studie, naar de betekenis van toetsbekwaamheid, blijkt het kunnen omgaan met spanningen en dilemma's een belangrijk aspect van toetsbekwaamheid. Durf jij te experimenteren met een nieuwe toetsvorm? Durf jij de vorm van de toets aan te passen voor één student in het kader van inclusief toetsen? Spanningen kunnen de professionele ontwikkeling in toetsbekwaamheid belemmeren, maar deze kunnen ook een prikkel zijn! In deze workshop gebruiken we een casus vanuit de praktijk waarmee we de aspecten van toetsbekwaamheid verkennen. Je mag als deelnemer een casus inbrengen. Als je dit graag wilt, neem dan even contact op met Kitty Meijer (Kitty.Meijer@hu.nl)

Marlies de Vos, promovenda lectoraat Beroepsonderwijs / Open Universiteit en lerarenopleider Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht
Lieke Ceelen, promovenda lectoraat Beroepsonderwijs / Open Universiteit en onderwijskundige opleiding huidtherapie en Instituut voor Bewegingsstudies, Hogeschool Utrecht

Hoe kijk je naar begeleiden en beoordelen tijdens stages of werkplekleren? In deze workshop maak je kennis met inzichten vanuit twee promotieonderzoeken, gericht op het begeleiden (Lieke) en beoordelen (Marlies) van stages. Vervolgens ga je aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden het gesprek aan over het samenspel tussen begeleiden en beoordelen op de werkplek.

Erica Bouw, onderzoeker lectoraat Beroepsonderwijs en docent Instituut voor Recht, Hogeschool Utrecht
Rieke van Bemmel, promovenda lectoraat Beroepsonderwijs / Open Universiteit en onderwijskundige Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht
Ilya Zitter, bijzonder lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht

Het ontwerpen van leeromgevingen en vraagstukken rond toetsing en beoordeling hangen sterk met elkaar samen. Wanneer en hoe wordt getoetst en beoordeeld is namelijk cruciaal voor wat lerenden doen in een leeromgeving. Toetsing en beoordeling maakt daarmee integraal deel uit van het ontwerpen van leeromgevingen. Daarom kan toetsing en beoordeling ook als ontwerpvraagstuk worden gezien. Wat kunnen we leren uit onderzoek naar leeromgevingen over toetsing en beoordeling in beroepsopleidingen? In deze workshop ga je aan de slag met toetsing en beoordeling vanuit het ontwerpperspectief.

Wendy Peeters, expertiseleider toetsing bij Teaching & Learning Network (TLN), toetsexpert en onderwijsontwikkelaar bij Instituut Gebaren, Taal & Dovenstudies, Hogeschool Utrecht
Fedde Kloppenburg, adviseur onderwijskundig leiderschap bij TLN, Hogeschool Utrecht
Christina Schouten, projectleider toetsing bij Instuut Archimedes, coördinator en adviseur leernetwerk programmatisch toetsen, Hogeschool Utrecht

In deze workshop nemen we je mee in het leernetwerk programmatisch toetsen dat we bij Hogeschool Utrecht opbouwen. In de inleiding vertellen we waarom we juist bij programmatisch toetsen hebben gekozen voor een leernetwerk en hoe dit leernetwerk er nu uitziet. Vervolgens duik je in het netwerk. Je kunt kiezen uit drie verschillende leerteams:

 • Oriëntatie op het concept: wat betekenen de uitgangspunten van programmatisch toetsen? Welke misconcepties komen we tegen?
 • Het veranderkundig proces: wat zijn succesfactoren om programmatisch toetsen te ontwikkelen?
 • Feedback als proces: hoe kun je dat versterken?

Zahraa Attar, lectoraat Meertaligheid en Onderwijs
Eveline Wouters, lectoraat Meertaligheid en Onderwijs

Hoe creëer je een eerlijke toetscultuur voor nieuwkomers en leerlingen met andere thuistalen dan het Nederlands? In de huidige toetscultuur worden leerlingen met een andere thuistaal voornamelijk met Nederlandstalige, summatieve toetsen getoetst. In het ‘Multi-Assessmentproject’ onderzoeken we samen met onderwijsprofessionals uit zes basisscholen hoe we eerlijkere vormen van toetsen kunnen creëren. In deze workshop presenteren we de eerste uitkomsten van welke kansen de onderwijsprofessionals uit ons project zelf zien om de huidige toetspraktijken aan te passen. Deze kansen zijn grofweg in te delen in twee sporen: 1) het benutten van thuistalen bij toetsmomenten door aanpassingen te doen en 2) het breder evalueren door tussentijds gegevens te verzamelen over de rekenontwikkeling van leerlingen. Relevant in het basisonderwijs, maar zeker ook in het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs! In de workshop maken we de vertaalslag naar verschillende onderwijscontexten.

Paula Willemse, adviseur en onderzoeker IVA onderwijs en projectleider 'Anders verantwoorden'
Marjan Veldhoen, voorzitter examencommissie College Economie&Ondernemen

In het lerend netwerk “Anders verantwoorden van het diplomabesluit” werken 14 mbo-opleidingen aan een andere inrichting van de examinering. Het doel is onderwijs en examinering beter te laten aansluiten. Tijdens het onderwijsproces verzamelt de student bewijzen die meegenomen worden voor het diplomabesluit. Dit vraagt ook een andere blik op kwaliteit! Wat voor kwaliteitseisen stel je aan bewijzen?  Hoe borg je kwaliteit? Hoe verantwoord je dit richting de inspectie? In deze workshop nemen we je mee in enkele voorbeelden van mbo-opleidingen die dit (gaan) doen. We voeren het gesprek over de vragen: 1) wat is de gewenste kwaliteit van zo’n proces? 2) wat heb je dan nodig aan instrumenten en procedures om zicht te krijgen op die kwaliteit? 3) wie zijn betrokken bij dit proces?

Bron: Copyright: Femke van den Heuvel Fotografie

Deel dit evenement