Missie

Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.

Exterieur Padualaan

Beroepspraktijk als uitgangspunt

De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies. Veel van onze opleidingen zijn voortgekomen uit vragen van de beroepspraktijk, die nog altijd het uitgangspunt is van onze werkzaamheden. Met die beroepspraktijk - en met de opbrengsten van ons praktijkgericht onderzoek - houden we de kwaliteit van onze opleidingen op hoog niveau, dragen we bij aan de Human Capital Agenda van diverse sectoren en werken we aan innovatie van de beroepspraktijk.

University of Applied Sciences

Als University of Applied Sciences vinden we dat studenten, behalve excellent onderwijs, onderzoek nodig hebben om goede beroepsbeoefenaars te worden. Ons onderzoek is praktijkgericht. Bij de keuze welk onderzoek we doen, letten we op vragen uit en ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de samenleving. we helpen bedrijven en instellingen aan oplossingen voor uiteenlopende, complexe vraagstukken, wat nieuwe kennis en inzichten oplevert voor de beroepspraktijk én voor ons onderwijs. Die sterke verwevenheid van beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek is karakteristiek voor onze hogeschool.

Co-creatie met partners in de regio

Met vestigingen in Utrecht en Amersfoort is Hogeschool Utrecht verankerd in de regio Utrecht, een dynamische regio met een sterke economische motor en veel kenniswerkers. We leveren een bijdrage aan de innovatie van de beroepspraktijk en hebben impact op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de regio. We werken er intensief samen met grote en kleine bedrijven, maatschappelijke organisaties en zorginstellingen, kennisinstellingen, partners in de onderwijsketen en overheden. Co-creatie en coproductie zijn daarbij sleutelwoorden. Via onze afgestudeerden maar ook via ons onderzoek en onze investeringen leveren we als hogeschool een bijdrage aan de concurrentiekracht van de regio en het welzijn van de inwoners.

Hogeschool Utrecht in 2020

Hogeschool Utrecht in 2020
'Hogeschool Utrecht in 2020’ is een strategisch document dat aangeeft waar we in 2020 willen staan. Het geeft ons richting in ons werk en bij het maken van beleid. En het biedt veel ruimte voor een nadere invulling van het ‘hoe'.

Lees het document

HU Onderwijsvisie

HU Onderwijsvisie