Trauma - vanuit meervoudig perspectief

Hogeschool Utrecht nodigt je uit voor de conferentie ‘Trauma – vanuit meervoudig perspectief’ op vrijdag 18 maart 2022. Centraal staan kennisdeling en samenwerking vanuit verschillende disciplines ten behoeve van een integrale begeleiding van kinderen en jongeren met een trauma.

Inhoud, tijd & locatie

Kennis omtrent de impact van trauma op de ontwikkeling van kinderen en jongeren ontwikkelt zich in snel tempo. Onderzoekers, auteurs en lectoren delen op 18 maart de meest recente inzichten vanuit verschillende perspectieven. Dat biedt de bezoekers, professionals uit verschillende disciplines, zoals onderwijs, (jeugd)zorg, psychiatrie een meervoudig perspectief. Daarbij wordt een ieder uitgenodigd de mogelijkheden tot integrale samenwerking verder te verkennen en te verstevigen.

 • Tijd: 10.00-16.00 uur
 • Locatie: Bar Beton Rijnsweerd, Utrecht
 • Organisatie: Hogeschool Utrecht met Seminarium voor Orthopedagogiek, Social Work, Verpleegkunde en Ecologische Pedagogiek en Lectoraat Jeugd. Stichting Orion en Team NEXT. 
 • Kosten: 190,00 euro incl. btw

Programma

Keynote spreker
10.00 - 10.45 uur
 • Leony Coppens: 
  Psycholoog, therapeut en auteur
 
Pauze
10.45 - 11.00 uur 
Lezingen
11.00 - 11.45 uur
 • Anne Marsman
  Impact van vroegkinderlijke traumatisering

 • Evelyne Offerman en Michiel Asselman
  Implementatie traumasensitief onderwijs en samenwerking

 • Roland Verdouw
  Het Neurosequentiële Model

Pauze
11.45 - 12.00 uur 
Workshopronde 1
12.00 - 13.00 uur 
 • Peer van der Helm 
  Residentiele jeugdzorg
 
 • Marco Boks
  Lichamelijk herstel van jeugdtrauma
 
 • Mijke van Gorp
  Seksueel misbruik
 
 • Minke Vellinga
  Klaar voor de toekomst
 
 • Merel Velu en Michaela Schok
  Project KIEM: naar effectieve behandeling van getraumatiseerde kinderen met een vluchtachtergrond

 
 • Kees van Overveld
  SEL als basis
 
Lunch 13.00 - 13.45 uur 
Workshopronde 2
13.45 -  14.45 uur 
 • Simona Karbouniaris en Rosa Pilzecker
  E-health interventies voor jeugdigen: go or no-go?

 • Marco Boks
  Lichamelijk herstel van jeugdtrauma

 • Mijke van Gorp
  Seksueel misbruik

 • Minke Vellinga
  Klaar voor de toekomst

 • Merel Velu en Michaela Schok
  Project KIEM: naar effectieve behandeling van getraumatiseerde kinderen met een vluchtachtergrond
 
 • Kees van Overveld
  SEL als basis

Kennis en materialen markt
14.45 - 16.00 uur
 • Stichting Pharos

 • Boekpresentatie Annemiek Broersen en Geke Klapwijk - Goed in gesprek
 
 • Posterpresentatie studenten Master Educational Needs
 
 • Ideeënmuur

 • Boekenstand Paul SWP

Meer informatie over de sprekers en sessies

Functie
Docent Seminarium voor Orthopedagogiek en eigenaar van trainingsbureau voor onderwijs en auteur.

Omschrijving sessie SEL als basis
In diverse publicaties over kind en trauma wordt gepleit voor meer aandacht voor emotionele intelligentie in het schoolcurriculum. Deze aandacht kan zowel een preventieve als een curatieve insteek hebben. In mijn workshop kijken we naar het zogenaamde 'SEL-wheel' (SEL staat voor social emotional learning). Dit model is ontwikkeld door de organisatie CASEL en biedt een interessant kader om binnen scholen niet alleen te werken aan emotionele competenties van leerlingen, maar ook aan de sociale en morele competenties. We zullen onderzoeken in hoeverre de deelnemers in de workshop al werken aan deze competenties en welke mogelijkheden zij zien voor het werken aan deze SEL-competenties in een meervoudig perspectief.

Functie
Psychiater en onderzoeker in het UMCU op afdeling psychiatrie, leidt het zorgprogramma stress en trauma.

Omschrijving sessie Lichamelijk herstel van jeugd
Hoewel we weten dat psychotrauma levenslang het risico op lichamelijke en psychische problemen verhoogd, is er een opmerkelijk gebrek aan kennis over hoe deze relatie tot stand komt. In de workshop bespreken we hoe trauma leidt tot psychologische en biologische veranderingen die samenhangen met gezondheid. Kunnen we deze kennis gebruiken om gezondheid te verbeteren? Welke opties zijn er dan om de klachten te verminderen en herstel te bevorderen?

Functie

Als projectleiders Traumasensitief Onderwijs (TSO) richten Evelyne Offerman en Michiel Asselman zich op vier pijlers: wetenschappelijk onderzoek, onderwijsinnovatie, training & schoolbegeleiding en het uitdragen van de expertise van het speciaal onderwijs. Zij zijn hoofdauteurs van ‘Traumasensitief Onderwijs - een handboek bij de implementatie’ en verbonden aan het Expertisecentrum Orion, openbaar speciaal onderwijs in Amsterdam.

 

Omschrijving sessie Implementatie traumasensitief onderwijs en samenwerking

Traumasensitief onderwijs staat centraal als manier om achter probleemgedrag van leerlingen te kijken en vanuit deze blik dragen we bij aan het herstel, leren, ontwikkelen en welzijn van leerlingen die vaak al veel meemaken. Bijna de helft van alle kinderen in het regulier onderwijs heeft ten minste een ingrijpende levenservaring meegemaakt en voor het speciaal onderwijs liggen de aantallen nog vele malen hoger. Voor al deze leerlingen kan de school het verschil maken, in nauwe samenwerking met ouders en (jeugd)hulpverlening.

In de lezing staan we onder meer stil bij:

 • Inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek over de prevalentie en impact van ingrijpende levensgebeurtenissen op gedrag, leren, ontwikkelen en welzijn van kinderen en hun ouders.
 • Het anders kijken naar probleemgedrag en hoe dit ons handelen kan sturen.
 • Het belang van warme, steunende relaties en de unieke betekenis die we kunnen hebben voor de meest kwetsbare leerlingen.
 • De duurzame ontwikkeling van een traumasensitief onderwijsklimaat.
 • Een gezonde organisatie als fundament voor bevlogenheid en ontwikkeling van de professional.

 

 

 

Functie
Docent-onderzoeker aan de HU en sociaal wetenschapper. Als ervaringsdeskundige binnen de GGZ integreert zij professionaliteit met ervaringskennis. Zij is bezig met promotieonderzoek op het terrein van ervaringsdeskundigheid onder zorgprofessionals.

Omschrijving sessie E-health interventies voor jeugdigen: go or no-go?
De aantrekkingskracht van digitale media wordt door een aantal aanbieders aangegrepen om jeugdigen te bereiken via een snel groeiend aantal apps. Uit een recente scoping review met geneeskunde student Pilza Pilzecker is gekeken naar e-health interventies voor de preventie van trauma onder jeugdigen in de leeftijd van 11 tot 24 jaar, welke interventies zijn er wat is bekend over veiligheid en werkzaamheid? In deze workshop worden de resultaten en mogelijke implicaties voor de beroepspraktijk besproken.

Functie
Leony Coppens (1966) is orthopedagoog, klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner, psychotraumatherapeut NtVP, supervisor VGCt en supervisor Vereniging EMDR Nederland. Zij heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring met het behandelen van kinderen en jeugdigen met traumagerelateerde problematiek. Leony heeft een eigen praktijk voor traumabehandeling aan kinderen en jeugdigen en hun gezinnen. Daarnaast geeft zij supervisie aan professionals in de ggz en de jeugdzorg. Ook schrijft ze en ontwikkelt ze training op het gebied van traumasensitief werken met kinderen en jongeren. Haar laatste boek 'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, een praktisch handboek voor het basisonderwijs' is in 2021 volledig herzien. In 2022 komt ook de herziene training uit die gebaseerd is op dit boek.

Over de keynote It takes a village to heal from trauma
Kinderen en jongeren die opgroeien met chronische stress en/of traumatische ervaringen ontwikkelen vaak een scala aan problemen, o.a. op het gebied van emotie- en stressregulatie, concentratie en geheugen, en vertrouwen in zichzelf en in anderen. Als gevolg hiervan kunnen problemen ontstaan m.b.t. het functioneren op school, het opbouwen en onderhouden van gezonde relaties, gezondheid en maatschappelijk functioneren. Juist omdat trauma en chronische stress negatieve effecten hebben op meerdere levensgebieden, is samenwerking tussen verschillende disciplines belangrijk. In deze presentatie wordt besproken wat we onder trauma en chronische stress verstaan, welke gevolgen het kan hebben voor de ontwikkeling en het functioneren van kinderen en jongeren en waarom er meer nodig is dan alleen traumabehandeling.


Functie
Anne Marsman is als psycholoog werkzaam voor verschillende online platformen. Daarnaast werkt zij als docent aan de Trauma Academie (CELEVT).

Omschrijving sessie Impact van vroegkinderlijke traumatisering
In november 2021 promoveerde Anne op haar onderzoek naar de langdurige gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd. In haar proefschrift ‘Beyond dis-ease and dis-order’ onderzocht ze onderliggende mechanismen die mogelijk een rol spelen in het ontstaan van psychische klachten, en pleit ze voor een meer holistische benadering van mentale (on)gezondheid waarin ook aandacht is voor de rol van het lichaam. 

 
Functie
Merel Velu is werkzaam als psycholoog en promovendus bij ARQ Centrum'45, met name voor het KIEM project. Michaela is gepromoveerd psycholoog met expertise over posttraumatische stress, zingeving en veerkracht (bij veteranen en vluchtelingen) en werkzaam als docent bij de Universiteit van Utrecht.

Omschrijving sessie Project KIEM; Naar effectieve behandeling voor getraumatiseerde kinderen met een vluchtachtergrond.
Binnen het KIEM project bieden wij outreachend traumabehandeling aan kinderen en jongeren die gevlucht zijn uit verschillende landen. Naast dat we deze kinderen en jeugdigen beter willen bereiken doen we ook onderzoek naar welke behandeling (EMDR of KIDNET) het beste werkt bij deze doelgroep. Tijdens de workshop zullen wij meer vertellen over wat er al bekend is over effectieve traumabehandeling van kinderen en jongeren die gevlucht zijn. Daarnaast zullen wij meer vertellen over onze werkzaamheden binnen het KIEM project; hoe ziet het project eruit, wat zijn onze ervaringen tot nu toe. Ook vertellen we over onze samenwerking met cultureel mediators binnen het project KIEM. Zij kunnen veel betekenen voor de geestelijke gezondheid van ouders en hun kinderen. Zo kan hun cultuursensitieve benadering ouders motiveren hulp te zoeken voor hun kinderen. Tot slot zullen we het hebben over hoe leraren, therapeuten, ouders en cultureel mediators kunnen samenwerken in het adequaat ondersteunen van deze doelgroep. 

Functie
Roland Verdouw is kinder- en jeugdpsychiater en werkzaam bij TeamNEXT waar hij samen met zijn collega’s werkt aan het verder implementeren van het Neurosequentiële Model binnen Nederland en Europa. Daarnaast geeft hij zowel op nationaal als internationaal niveau lezingen/workshops in combinatie met consultaties bij complexe casuïstiek. 

Omschrijving sessie Het Neurosequentiële Model
Menselijk gedrag en hersenontwikkeling is een complex, continue samenspel tussen genen en ervaringen, dat altijd plaatsvindt binnen de context van relaties. Onze overleving en algehele gezondheid is afhankelijk van de mate waarin we relaties kunnen aangaan en behouden. In deze lezing zal een overzicht worden gegeven van de kernprincipes van hersenontwikkeling, specifiek worden ingezoomd op de effecten van relationele traumatisering en waarom ritme, timing en dosering hierbij essentieel zijn. We bespreken de sequentiële ontwikkeling, organisatie en verwerking van informatie van ons brein, die een belangrijke rol spelen in het onderwijs. Er zal een verbinding worden gelegd tussen de theorie van onze neurobiologie en de praktijk van het onderwijs met behulp van het Neurosequentiële Model; begrip van het probleem, bepaalt namelijk ook de oplossing. De centrale vraag is: hoe komt een getraumatiseerd kind het beste tot leren en wat zijn hiervoor essentiële voorwaarden bekeken vanuit een neurobiologische lens?

Functie
Minke werkt als adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Zij houdt zich voornamelijk bezig met 'Klaar voor de toekomst'. Haar aandachtsgebieden zijn jongeren, innovatie en de positie van de jeugdverpleegkundige.

Omschrijving sessie Klaar voor de toekomst
Volwassen worden gaat niet vanzelf. Het is zoeken naar hoe je op eigen benen moet gaan staan en daar hoort vallen nou eenmaal bij. Alle jongeren maken daarbij ingrijpende gebeurtenissen mee. Al voor corona waren er zorgen over de mentale gezondheid van jongeren en dat is door corona alleen maar duidelijker geworden. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid neemt je mee in "Klaar voor de toekomst", een praatplaat waarmee recente wetenschappelijke inzichten over de mentale ontwikkeling van jongeren worden gekoppeld aan de context waarin jongeren opgroeien. Wat kunnen professionals doen om jongeren te ondersteunen op weg naar hun toekomst? Hoe kun je de samenwerking rondom jongeren versterken? De ontwikkeling van jongeren vertoont gelijkenis met een crisis en ingrijpende gebeurtenissen komen daar nog eens bovenop. Tijdens deze workshop wordt aan de hand van de praatplaat "Klaar voor de toekomst" op een interactieve, inspirerende manier duidelijk hoe je de normale ontwikkeling van jongeren kunt ondersteunen in samenwerking met andere jeugdprofessionals.

Functie
Peer van der Helm is sinds 2014 lector Residentiële Jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden. Sinds 2021 is hij ook bijzonder hoogleraar Onderwijs en Zorg aan de Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving sessie Omgaan met trauma in de residentiële jeugdzorg
In deze workshop wordt een psychologisch/pedagogisch model van trauma gepresenteerd vanuit het bio-psycho-sociale model in combinatie met het differentieel gevoeligheidsmodel. De volgende stap is de uitwerking hiervan op de ontwikkeling en vervolgens het gedrag op basis van de laatste onderzoeken op dit terrein en ‘wat werkt’ (en wat niet)? Deze kennis wordt in een praktijkvoorbeeld door de deelnemers gebruikt om een verklarende probleemanalyse (kwetsbaarheid/weerbaarheid) te maken met een integraal (transdiagnostisch) advies voor zorg en onderwijs. 

Deel dit evenement