Trauma - vanuit meervoudig perspectief

Hogeschool Utrecht nodigt je uit voor de conferentie ‘Trauma – vanuit meervoudig perspectief’ op vrijdag 18 maart 2022. Centraal staan kennisdeling en samenwerking vanuit verschillende disciplines ten behoeve van een integrale begeleiding van kinderen en jongeren met een trauma.

Inhoud, tijd & locatie

Kennis omtrent de impact van trauma op de ontwikkeling van kinderen en jongeren ontwikkelt zich in snel tempo. Onderzoekers, auteurs en lectoren delen op 18 maart de meest recente inzichten vanuit verschillende perspectieven. Dat biedt de bezoekers, professionals uit verschillende disciplines, zoals onderwijs, (jeugd)zorg, psychiatrie een meervoudig perspectief. Daarbij wordt een ieder uitgenodigd de mogelijkheden tot integrale samenwerking verder te verkennen en te verstevigen.

 • Tijd: 10.00-16.00 uur
 • Locatie: Bar Beton Rijnsweerd, Utrecht
 • Organisatie: Hogeschool Utrecht met Seminarium voor Orthopedagogiek, Social Work, Verpleegkunde en Ecologische Pedagogiek en Lectoraat Jeugd. Stichting Orion en Team NEXT. 

Programma

Keynote spreker
10.00 - 10.45 uur
 • Leony Coppens: 
  Psycholoog, therapeut en auteur
 
Pauze
10.45 - 11.00 uur 
Lezingen
11.00 - 11.45 uur
 • Anne Marsman
  Impact van vroegkinderlijke traumatisering

 • Katinka Lünnemann
  Kinderrecht 

 • Evelyne Offerman en Michiel Asselman
  Implementatie traumasensitief onderwijs en samenwerking

 • Roland Verdouw
  Neurosequential Model of Therapeutics (NMT)

 • Er wordt later nog een naam bekend gemaakt

Pauze
11.45 - 12.00 uur 
Workshopronde 1
12.00 - 13.00 uur 
 • Simona Karbouniaris
  Ervaringsdeskundigheid
 
 • Peer van der Helm 
  Residentiele jeugdzorg
 
 • Marco Boks
  Lichamelijk herstel van jeugdtrauma
 
 • Mijke van Gorp
  Seksueel misbruik
 
 • Er wordt later nog een naam bekend gemaakt
 
 • Kees van Overveld
  SEL als basis
 
Lunch 13.00 - 13.45 uur 
Workshopronde 2
13.45 -  14.45 uur 
 • Simona Karbouniaris
  Ervaringsdeskundigheid

 • Peer van der Helm
  Residentiele jeugdzorg

 • Marco Boks
  Lichamelijk herstel van jeugdtrauma

 • Mijke van Gorp
  Seksueel misbruik

 • Er wordt later nog een naam bekend gemaakt

 • Kees van Overveld
  SEL als basis

Kennis en materialen markt
14.45 - 16.00 uur
 • Team Up
 
 • Stichting Pharos

 • Lectoraten/instituten
 
 • Posterpresentatie studenten
 
 • Ideeënmuur

 • Boekenstand Paul SWP

Sprekers - meer info

Functie
Docent Seminarium voor Orthopedagoiek en eigenaar van trainingsbureau voor onderwijs en auteur.

Omschrijving sessie SEL als basis
In diverse publicaties over kind en trauma wordt gepleit voor meer aandacht voor emotionele intelligentie in het schoolcurriculum. Deze aandacht kan zowel een preventieve als een curatieve insteek hebben. In mijn workshop kijken we naar het zogenaamde 'SEL-wheel' (SEL staat voor social emotional learning). Dit model is ontwikkeld door de organisatie CASEL en biedt een interessant kader om binnen scholen niet alleen te werken aan emotionele competenties van leerlingen, maar ook aan de sociale en morele competenties. We zullen onderzoeken in hoeverre de deelnemers in de workshop al werken aan deze competenties en welke mogelijkheden zij zien voor het werken aan deze SEL-competenties in een meervoudig perspectief.

Functie
Psychiater en onderzoeker in het UMCU op afdeling psychiatrie, leidt het zorgprogramma stress en trauma.

Omschrijving sessie Lichamelijk herstel van jeugd
Hoewel we weten dat psychotrauma levenslang het risico op lichamelijke en psychische problemen verhoogd, is er een opmerkelijk gebrek aan kennis over hoe deze relatie tot stand komt. In de workshop bespreken we hoe trauma leidt tot psychologische en biologische veranderingen die samenhangen met gezondheid. Kunnen we deze kennis gebruiken om gezondheid te verbeteren? Welke opties zijn er dan om de klachten te verminderen en herstel te bevorderen?

Functie

Als projectleiders Traumasensitief Onderwijs (TSO) richten Evelyne Offerman en Michiel Asselman zich op vier pijlers: wetenschappelijk onderzoek, onderwijsinnovatie, training & schoolbegeleiding en het uitdragen van de expertise van het speciaal onderwijs. Zij zijn hoofdauteurs van ‘Traumasensitief Onderwijs - een handboek bij de implementatie’ en verbonden aan het Expertisecentrum Orion, openbaar speciaal onderwijs in Amsterdam.

 

Omschrijving sessie Implementatie traumasensitief onderwijs en samenwerking

Traumasensitief onderwijs staat centraal als manier om achter probleemgedrag van leerlingen te kijken en vanuit deze blik dragen we bij aan het herstel, leren, ontwikkelen en welzijn van leerlingen die vaak al veel meemaken. Bijna de helft van alle kinderen in het regulier onderwijs heeft ten minste een ingrijpende levenservaring meegemaakt en voor het speciaal onderwijs liggen de aantallen nog vele malen hoger. Voor al deze leerlingen kan de school het verschil maken, in nauwe samenwerking met ouders en (jeugd)hulpverlening.

In de lezing staan we onder meer stil bij:

 • Inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek over de prevalentie en impact van ingrijpende levensgebeurtenissen op gedrag, leren, ontwikkelen en welzijn van kinderen en hun ouders.
 • Het anders kijken naar probleemgedrag en hoe dit ons handelen kan sturen.
 • Het belang van warme, steunende relaties en de unieke betekenis die we kunnen hebben voor de meest kwetsbare leerlingen.
 • De duurzame ontwikkeling van een traumasensitief onderwijsklimaat.
 • Een gezonde organisatie als fundament voor bevlogenheid en ontwikkeling van de professional.

 

 

 

Functie
Docent-onderzoeker aan de HU en sociaal wetenschapper. Als ervaringsdeskundige binnen de GGZ integreert zij professionaliteit met ervaringskennis. Zij is bezig met promotieonderzoek op het terrein van ervaringsdeskundigheid onder zorgprofessionals.

Omschrijving sessie Ervaringsdeskundigheid
De aantrekkingskracht van digitale media wordt door een aantal aanbieders aangegrepen om jeugdigen te bereiken via een snel groeiend aantal apps. Uit een recente scoping review met geneeskunde student Pilza Pilzecker is gekeken naar e-health interventies voor de preventie van trauma onder jeugdigen in de leeftijd van 11 tot 24 jaar, welke interventies zijn er wat is bekend over veiligheid en werkzaamheid? In deze workshop worden de resultaten en mogelijke implicaties voor de beroepspraktijk besproken.

Deel dit evenement