Reviewcommissie brengt positief advies uit over prestatieafspraken HU

In 2012 hebben alle universiteiten en hogescholen afspraken met de overheid gemaakt over te realiseren prestaties. De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft gekeken of de onderwijsinstellingen deze prestatieafspraken, die een looptijd hadden tot eind 2015, afdoende zijn nagekomen. Over de bindende afspraken van Hogeschool Utrecht heeft de commissie nu een positief advies uitgebracht aan het ministerie van OCW.

Hogeschool Utrecht (HU) heeft bindende afspraken met het ministerie van OCW op de gebieden kwaliteit en excellentie, studiesucces, en maatregelen met betrekking tot onderwijsintensiteit, docentkwaliteit en indirecte kosten. Deze afspraken hebben betrekking op de periode van 1 januari 2013 tot eind december 2015. Over de HU adviseert de Reviewcommissie positief. De commissie constateert wel dat niet alle verplichte indicatoren zijn gerealiseerd op het geambieerde eindniveau, maar dat het ingezette beleid en de interventies aantoonbaar een positief effect hebben gehad op de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en medewerkers. Het kabinet koppelde de verdeling van 7 procent van het onderwijsbudget aan de prestatieafspraken. Eventuele gevolgen voor de financiering vanuit het ministerie van OCW worden binnenkort bekend gemaakt.

Afspiegeling van de bevolking

Hogeschool Utrecht wil een open onderwijsinstelling zijn die onderwijskansen biedt aan alle bevolkingsgroepen en dat wordt in het advies meegenomen: “De commissie waardeert het streven van HU om haar studentenpopulatie een afspiegeling van de Utrechtse bevolking te laten zijn en dat zij inzet op groei van het aandeel studenten met een niet-westerse achtergrond”, aldus het rapport. Collegevoorzitter Hogeschool Utrecht Jan Bogerd: “Bij het nemen van maatregelen om het studiesucces te verhogen, nemen we nadrukkelijk iedereen mee. We verhogen dus niet de toegangseisen maar investeren in een betere begeleiding van kwetsbare groepen, zodat ook zij aan de toegangseisen kunnen voldoen.”

Hogeschool Utrecht in 2020

Om op nieuwe ontwikkelingen te zijn voorbereid en verder te kijken dan de prestatieafspraken, stelde Hogeschool Utrecht in 2014 haar nieuwe visie vast: Hogeschool Utrecht in 2020. Hierin speelt de hogeschool in op de snel veranderende omgeving en de voortdurend veranderende eisen die aan beroepsbeoefenaren worden gesteld. Deze visie is samen met het profiel leidend voor de huidige koers van de HU. Jan Bogerd: “We hebben verder gekeken dan het behalen van de indicatoren uit de prestatieafspraken.” 

Kijk hier voor het advies van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs (RCHO).
- De HU-toelichting prestatieafspraken, de review van het CoE Creatieve Industrie en andere documentatie m.b.t. verantwoording HU staan op onze Jaarverslag website.

Deel dit artikel