Circulaire bouwprojecten in de openbare ruimte

Bouwwerkzaamheden in Utrecht

Gemeentes en provincies willen dat projecten in de openbare ruimte circulair worden aangepakt. Dat wil zeggen dat de aanbieders van projecten zowel tijdens de bouw, het gebruik en de sloop materialen en middelen zoveel mogelijk hergebruiken. Wat is er nodig om een project op deze manier aan te pakken?

Doel

De onderzoeksvraag beantwoorden: Wat zijn de kansen voor het toepassen van principes van circulaire economie in het beheer en de ontwikkeling van de openbare ruimte?

Resultaten

In het gebruikte model van Anthea Group Methabolic start de cyclus met 'het idee'. Maar volgens de onderzoekers begint de weg naar de circulaire openbare ruimte al eerder, bij de gemeente en provincie. Hierbij is het belangrijk dat alle partijen hetzelfde idee hebben over wat circulaire ruimte is. 

Dit houdt in dat verschillende partijen bij gemeente en provincie op dit vlak goed moeten samenwerken. Bij voorkeur ligt de verantwoordelijkheid over de bouw- en beheerfase daarom bij dezelfde afdeling. 

Het onderzoek heeft de volgende aanbevelingen opgeleverd:

  • Een circulaire openbare ruimte vraagt om een ander inzicht en andere houding bij aanbestedende
    diensten en aanbieders. Het dilemma tussen beheersing en innovatie moet besproken worden. Een vervolgonderzoek naar cultuurverandering is aan te raden.
  • Het is belangrijk dat de aanbestedende dienst in beleidskaders, procedures en voorschriften bepaalt wat circulariteit betekent voor planvorming, bouw en beheer.
  • De afdelingen Bouw en Beheer moeten meer op één lijn komen. Een weg loopt bijvoorbeeld vaak door meerdere Rayons. Dit moet leidend zijn, niet de grens van een Rayon.
  • De manier waarop het gebruik van grondstoffen wordt vastgelegd: wat is het meest effectief en hoe blijft informatie actueel en toegankelijk.
  • Contractvorming verder bekijken, bijvoorbeeld een case studie naar Rapid Circular Contracting.
  • Het doornemen van de resultaten van circulair beheer bij bestaande objecten om hier van te leren.

Het uitgebreide verslag is te vinden het in onderzoeksrapport Circulaire openbare ruimte.

Looptijd

01 maart 2017 - 01 mei 2018

Aanpak

Studenten van Hogeschool Utrecht zijn aan de slag gegaan met een een traditioneel grond- weg- en waterbouwproject (GWW). Ze werkten aan het ontwerp, de bouw en het beheer van de provinciale weg N212 en bekeken de mogelijkheden om hier een circulair project van te maken.

Ze werkten samen met BOOT, NL Greenlabel, Royal Haskoning DHV, EBU en de provincie Utrecht.

De studenten zijn uitgegaan van het model van Anthea Group Methabolic:

1. Materialen worden op zo’n manier toegepast in de economie dat ze continu op hoog niveau
kunnen worden gerecycled zonder te verdwijnen in het milieu.

2. Alle energie is gebaseerd op hernieuwbare bronnen.

3. Biodiversiteit wordt structureel ondersteund en versterkt door alle menselijke activiteiten
in een circulaire economie.

4. Menselijke samenleving en cultuur worden versterkt door menselijke activiteiten.

5. De gezondheid en het welzijn van de mens en andere soorten moeten structureel worden
ondersteund door de activiteiten van de economie.

6. Menselijke activiteiten zijn niet altijd mee te berekenen maar voegen wel veel toe.

7. Systemen zijn flexibel en robuust.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?