Good practices

Welkom op deze website van Hogeschool Utrecht. In het kader van uitwisseling en samenwerking in het Hoger Onderwijs, vindt u op deze pagina good practices van de examencommissies van de Faculteit Educatie (hierna FE).

De good practices zijn tot stand gekomen vanuit noodzaak en visie op het functioneren van examencommissies en de opleiding aangaande de borging van toetsen en beoordelen. De noodzaak kwam voort uit de maatschappelijke onrust over de waarde van het hbo-diploma. Hieronder vindt u per document een korte toelichting over de totstandkoming.

Document 'Organisatorisch kader Toetsen & Beoordelen’ op de Faculteit Educatie:
Om de kwaliteit te borgen is in samenspraak tussen de lijn en de examencommissies een stuk geschreven waarin de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende gremia binnen de organisatie zijn belegd. Op deze wijze wordt sinds drie jaar gewerkt en dit blijkt succesvol.

Document 'Reglement Examencommissies FE’:
Binnen de faculteit werken vier examencommissies samen. De commissies zijn onafhankelijk en zelfstandig in hun besluitvorming binnen het instituut, maar verenigen zich in het College voor Examens - Faculteit Educatie (CVE-FE) als platform waar de voorzitters vanuit het rechtsgelijkheidsprincipe afstemmen, beleid uitvoeren, jurisprudentie bewaken en intervisie beleggen. Het kader waarbinnen wordt gewerkt is zichtbaar in het FE reglement, wat een aanvulling is op het ‘Reglement Examencommissies HU’.

Om de structuur en taken te borgen van de betrokkenen in en rondom de examencommissies op de FE is het derde document geschreven:
'Functie- en competentieprofielen', waarin voor de examencommissieleden, voorzitters en de collegevoorzitter een competentieprofiel is opgesteld. Voor de ambtelijke ondersteuning is vanuit het functiehuis een profiel opgesteld voor de ambtelijk secretaris en het ambtelijk secretariaat. De laatste groep wordt aangestuurd door een coördinator.

Bovenstaande heeft gezorgd voor een heldere structuur, waarbinnen mensen hun rol weten en nemen. Dit komt ten goede aan de inhoud.