De elfde conferentie: LIST/DENK! en diversiteit

De Hogeschool Utrecht - Seminarium voor Orthopedagogiek (SVO) organiseert op 27 maart 2019 de LIST/DENK!-conferentie in Het Leerklooster te Amersfoort.

De sprekers

Als key note speakers zijn aanwezig: Maaike Hajer en Frans Hiddink

Maaike Hajer is bekend van het taallectoreninitiatief. Zij zal spreken over meertaligheid in relatie tot leerkrachtvaardigheden.

Frans Hiddink zal spreken over samenwerken in onderzoekend leren als context voor taalvaardigheidsontwikkeling.

De workshops

Els Venner en Marie Jose de Ridder

Els Venner geeft les aan kinderen op een school voor nieuwkomers. Zij gebruikt de listaanpak bij haar leesonderwijs aan kinderen in de leeftijd van 6-9 jaar en vertelt over haar ervaringen. Ze laat zien:

  • hoe ze de instructieblokken van List aan heeft gepast aan de doelgroep
  • hoe het ‘vrij’ lezen vorm krijgt met inzet van boekenbabbels, leesopdrachten en leespromotieactiviteiten 
  • hoe het begrijpend luisteren en het creatief schrijven aan de orde komen met inzet van onder andere systeemtools en filosoferen met kinderen.

Marie-Jose de Ridder heeft enkele studiemiddagen verzorgd op het internationale schakelcollege rondom de vraag: ‘hoe kunnen we lezen en differentiëren met leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar die een zeer divers startniveau hebben?

Docenten hebben verschillende aanpakken uitgeprobeerd en hun ervaringen met elkaar gedeeld. In de workshop maken de deelnemers kennis met verschillende mogelijkheden en wat de ervaringen in de praktijk zijn. Aan de orde komt:

  • wat is de beginsituatie?
  • embedded reading
  • vraagstelling in de verschillende fasen van de taalverwerving, niveaudifferentiatie en RTTI
  • de vernieuwde list aanpak voor kleuters voor nieuwkomers  in het VO, wat is bruikbaar?

Margriet Dekker en Carina van Sommeren

Het thematische programma ‘Kleuters in List’ is ontwikkeld om alle leerlingen een goede bagage mee te geven naar groep 3. In deze workshop laten we zien hoe je binnen een essentieel thema als ‘Kom erbij, je bent welkom’ de ontwikkeling van geletterdheid en taalvaardigheid binnen authentieke activiteiten kunt integreren.

Karin Jacobs, Jolanda Pieltjes en Jeannette Kunst

Om er zorg voor te dragen dat de leerlingen tijdens de stilleesles het juiste boek hebben qua smaak, begrip en leesontwikkeling houdt de leerkracht regelmatig leesgesprekjes met de leerlingen. Op SBO de Arend uit Nunspeet hebben de verschillende teamleden het afgelopen jaar ervaring opgedaan met het systematisch voeren van leesgesprekjes met de leerlingen. In deze workshop vertellen Karin Jacobs (leerkracht stilleesgroep) en Jolanda Pieltjes (logopedist) hoe zij de leesgesprekjes hebben georganiseerd en wat de meerwaarde is van het voeren van leesgesprekjes met de leerlingen. Vervolgens gaan we samen aan het werk met de intonatietoets en het formulier voor leesgesprekjes dat u kunt gebruiken tijdens de stilleesles.

Ria Geerse en Anette  de Groot

Uit het PIRLS- onderzoek (2016) blijkt dat 31% van de leerlingen in Nederland wat betreft het begrijpend lezen niet gemotiveerd zijn. Van 2016-2018 is het onderzoek DENK! o.l.v. Thoni Houtveen uitgevoerd. Ria en Anette werkten tijdens dit onderzoek als DENK! -begeleider met diverse scholen in Nederland.

De DENK! scholen zijn enthousiast over DENK! Maar welke factoren uit DENK! maken dat leerlingen en leerkrachten graag op deze wijze werken?

In de workshop zal aandacht worden besteed aan wat er nodig is op een school om DENK! te implementeren; wat leerkrachten enthousiast maakt; wat leerlingen motiveert en wat de resultaten zijn wat betreft intrinsieke motivatie van leerlingen.

Daphne Huysse met co-teacher Tamara Van Casteren

Wij willen jullie meenemen in ons succesverhaal aanvankelijk lezen. Met onze leerlingen behalen we mooie leesresultaten. Wat heeft er nu voor gezorgd dat wij er al enkele jaren in slagen om de doelen uit het List-project te bereiken met een klasgroep van ongeveer 30 leerlingen?

Ria Goedhart

De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert in rap tempo. Om deze toename van diversiteit een naam te geven, introduceert Steven Vertovec de term superdiversiteit. Wanneer de maatschappij superdivers is, zijn de scholen dat ook. Voor leerlingen met verschillende etnische achtergronden is het een uitdaging zich thuis te voelen op een superdiverse school. Voor de leraren is het een uitdaging daarvoor het benodigde (lees)klimaat te creëren. Onderzoek toont aan dat dit niet gemakkelijk is. Gelukkig zijn er veelbelovende opties!

Olga Ophof

In dit uur gaan we met elkaar in gesprek over de keuze voor LIST. Met als niet onbelangrijke vraag: durf je echt af te wijken van iets wat je al jaren op dezelfde manier doet? Want waarom zou je dat eigenlijk doen?

Olga Ophof vertelt vanuit eigen ervaring als directeur van een kleine school wat het heeft betekend om LIST in te voeren en waar dat de school heeft gebracht. Wat het heeft betekend voor het team en voor de kinderen. Welke beren er op de weg waren en welke pareltjes gevonden werden. Kortom, een verhaal uit de praktijk.

Aanmelden

Schrijf je in voor een workshop tijdens de conferentie LIST/DENK!

Praktische informatie

Het Leerklooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort

Woensdag 27 maart 2019

De kosten per deelnemer zijn € 120,-

Deel dit evenement