Benoemingen en nevenfuncties

Een overzicht van recente benoemingen en belangrijke nevenfuncties in het bestuur, de Raad van Toezicht en van andere medewerkers van Hogeschool Utrecht.
CvB

Start vernieuwd College van Bestuur

Hogeschool Utrecht heeft per 1 september een nieuwe samenstelling van het College van Bestuur: Wilma Scholte op Reimer (voorzitter), Eva Reuling en Tineke Zweed.

Wilma en Tineke waren beiden al lid van het College van Bestuur. Wilma volgt Jan Bogerd op als voorzitter. Eva is vanuit de eigen organisatie benoemd. Zij was tot voor kort directeur van het Institute for People & Business.

Gerard van Assem

Gerard van Assem

Benoemd tot lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht heeft Gerard van Assem benoemd tot lid van het College van Bestuur. De benoeming van Gerard van Assem gaat in per 1 januari 2024.

Gerard van Assem is sinds 2017 werkzaam bij Radboud Universiteit Nijmegen en is nu algemeen directeur. Tot 2021 was hij ook secretaris van het College van Bestuur. Van 2006 tot 2017 was Gerard directeur van het managementadviesbureau Van Assem & Partners, gericht op strategische en organisatorische vraagstukken. Hij voerde opdrachten uit voor tal van organisaties in het private en publieke domein waaronder diverse universiteiten en hogescholen. Zijn carrière was begonnen in de informatietechnologie, hij werkte onder meer bij Cap Gemini. Gerard is een alumnus van Erasmus Universiteit en van INSEAD.

Eva Reuling

Eva Reuling

Benoemd tot lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft Eva Reuling met ingang van 1 september 2023 benoemd tot lid van het College van Bestuur.

Eva Reuling startte in 2014 bij Hogeschool Utrecht als opleidingsmanager HRM. Daarvoor werkte ze bij onder meer het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eva heeft haar doctoraal Sociale Geografie behaald aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2015 werd Eva directeur van het Instituut voor Arbeid en Organisatie. In 2017 werd zij ook directeur van het Institute for Business Administration. Deze twee instituten zijn inmiddels samengevoegd tot het Institute for People & Business. De werving voor een nieuwe directeur voor dit instituut wordt gestart.

Marc Vermeulen

Herbenoemd lid Raad van Toezicht & voorzitter commissie Onderwijs & Onderzoek

Kees Rutten

Herbenoemd lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie

Kees Rutten is per 1 april 2023 herbenoemd voor vier jaar, als lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht en als voorzitter van de Auditcommissie.

Kees (mr H.J.) Rutten (Zeist, 1958) is sinds 1 april 2019 lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht en voorzitter van de Auditcommissie. Tot eind maart 2019 was hij lid van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland en lid van het kernbestuur van de Economic Board Utrecht (EBU). Eerder was hij lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland, lid van het College van Bestuur Vrije Universiteit en lid van het College van Bestuur Hogeschool Windesheim. In de financiële sector bekleedde Kees Rutten diverse functies, onder meer lid van de Raad van Bestuur Fortis ASR en directievoorzitter VSB Bank NV.

Willemien Bischot

Nieuw lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de HU heeft Willemien Bischot per 1 maart 2023 benoemd als nieuw lid, voor een periode van vier jaar. Willemien neemt zitting in de Selectie- en Remuneratiecommissie. Willemien is voorzitter van de Raad van Toezicht per 1 augustus 2023. De huidige voorzitter, Guus van Montfort verliet op dat moment de Raad van Toezicht aan het einde van zijn tweede benoemingstermijn.

Willemien Bischot is een ervaren bestuurder en toezichthouder met ervaring in de zorgsector. Zij is op dit moment partner en advocaat bij Van Doorne. Willemien geeft daar leiding aan de sector Zorg & Life Sciences en helpt bestuurders en toezichthouders in de (semi-)publieke sector – zoals de zorg- en onderwijssector – met strategische thema’s als organisatiebrede samenwerkingsvormen, corporate governance, financiering, crises en organisatiehervormingen. Daarnaast is Willemien momenteel vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van TIAS School for Business and Society. Tot voor kort was zij commissielid evaluatie regelgeving bij ZonMw.

katarina

Katarina Jerković-Ćosić

Bijzonder hoogleraar Publieke Gezondheid en Mondzorg

Jerković-Ćosić gaat onderzoeken welke initiatieven ondernomen moeten worden om preventieve maatregelen en adequate preventieve mondzorg te bieden aan de groep die nu niet door de mondzorgprofessionals wordt bereikt. Goede preventieve mondzorg hoeft niet alleen door de mondzorgprofessionals te worden geleverd, maar ook ander zorg- en welzijnsprofessionals. Een structurele interprofessionele samenwerking en inbedding in de publieke gezondheid is nodig.

Katarina Jerković-Ćosić is mondhygiënist en klinisch epidemioloog en sinds 2016 geeft zij als Lector leiding aan het lectoraat Innovaties in de preventieve zorg, van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven aan de Hogeschool Utrecht. Katarina heeft de docenten opleiding (HGZO) aan de VU en de masteropleiding Evidence Based Practice aan de UvA voltooid. Haar promotieonderzoek over taakherschikking in de mondzorg heeft zij in 2012 afgerond aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is actief betrokken in verschillende landelijke commissies en werkgroepen, binnen en buiten mondzorg. 

lettink

Anita Lettink

Nieuw lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht heeft Anita Lettink per 1 augustus 2022, voor een periode van vier jaar, benoemd als nieuw lid. Anita neemt zitting in de commissie Onderzoek en Onderwijs.

Anita Lettink is een strategische bestuurder met meer dan 25 jaar internationale ervaring in verschillende strategische en leidinggevende posities. Momenteel is zij partner en adviseur bij Strategic Management Centre en eigenaar van HRTechradar. Zij spreekt en publiceert over Future of Work, waarbij haar focus ligt op personeelsstrategie en de rol van digitalisering en innovatie daarbij. De trends op het gebied van skills, robotics en automatisering hebben haar bijzondere belangstelling. Daarnaast heeft zij trajecten begeleid als mentor bij Jong Ondernemen en bij de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

Wilma Scholte op Reimer

In adviescommissie Stichting VSBfonds

Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, heeft Wilma Scholte op Reimer gevraagd deel te nemen aan de Adviescommissie HBO voor het Beurzenprogramma van Stichting VSBfonds. Wilma heeft deze nevenfunctie aanvaard.

De Adviescommissie HBO heeft als focus meer bekendheid te geven onder HBO studenten van de mogelijkheid om via het fonds een studiebeurs te kunnen krijgen om te kunnen doorstuderen of om onderzoek te kunnen doen in het buitenland. Kijk hier voor meer informatie over het VSBfonds Beurs. 

ed

Ed Brinksma

Raad van Toezicht herbenoemd

De Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht heeft Ed Brinksma per 1 januari 2022 herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht. Hij is benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.

Annemarie van den Berg

Raad van Toezicht herbenoemd

De Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht heeft Annemarie van den Berg per 15 januari 2022 herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht. Zij is benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.

wilma

Wilma Scholte op Reimer

Herbenoemd als bijzonder hoogleraar Complexe Zorg

Mw. prof. dr. W.J.M. Scholte op Reimer (1969) is herbenoemd tot bijzonder hoogleraar Complexe Zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). 

De positionering blijft in het Hartcentrum van het Amsterdam UMC. Hogeschool Utrecht is de nieuwe vestiger van de bijzondere leerstoel. Het onderzoek richt zich op mensen die naast een hartprobleem meerdere ernstige gezondheidsproblemen hebben. Dit maakt de zorg complex. 

Wilma is sinds februari 2020 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. De combinatie van deze bestuursfunctie met het hoogleraarschap maakt het mogelijk om het onderzoek sterk te verbinden met het onderwijs. Hiermee laat Hogeschool Utrecht zien dat zij waarde hecht aan kennisontwikkeling in samenwerking met universiteiten. En ook aan de gezamenlijke impact die dat heeft op verbetering van de beroepspraktijk.

fabienne_hendricks

Fabiènne Hendricks

Raad van Toezicht herbenoemd

De Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht heeft Fabiènne Hendricks herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht. Zij is benoemd voor de periode van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2025.

Annette Wind, voorzitter Hogeschoolraad: “De raad is zeer verheugd over het feit dat Fabiènne bereid is om het lidmaatschap van de Raad van Toezicht te verlengen. Zij heeft blijk gegeven van een grote belangstelling voor de vraag hoe studenten en medewerkers de kwaliteit van het onderwijs ervaren. Ze is altijd aanwezig bij gezamenlijke bijeenkomsten en toont op een actieve manier haar belangstelling voor inhoud en proces.”

Jan Bogerd, voorzitter College van Bestuur: “Wij hebben Fabiènne de afgelopen vier jaar leren kennen als een actief en betrokken toezichthouder. Met focus op ontwikkelingsgerichte kwaliteit heeft ze oog voor zowel de harde als de zachte aspecten van een organisatie. Fabiènne brengt het perspectief van een grote werkgever mee, met goed inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Met gemak staat zij in verbinding met de medezeggenschap en de studentleden daarbinnen, wat gezien en gewaardeerd wordt."