Informatie voor leveranciers en ondernemers

Inkoop bij Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wordt, vanwege de omvang van de besteding van publieke middelen, door de overheid aangemerkt als aanbestedende dienst en is daarmee gehouden aan Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden. Dit wil onder andere zeggen dat, afhankelijk van de contractwaarde, een specifieke aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd, alsmede aan een aantal andere regels moet worden voldaan. Een overzicht van door Hogeschool Utrecht aangewezen procedures en bijbehorende grensbedragen vindt u hier.

Publicatie van aanbestedingen

Hogeschool Utrecht maakt gebruik van het aanbestedingsplatform Negometrix voor het publiceren van aanbestedingen en bijbehorende stukken. Tevens wordt deze informatie doorgezet naar TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

Inkoopvoorwaarden

Hogeschool Utrecht wijst uitdrukkelijk algemene- of leveringsvoorwaarden van leveranciers van de hand. Door Hogeschool Utrecht worden de Rijksinkoopvoorwaarden gehanteerd, tenzij in een Overeenkomst die Hogeschool Utrecht heeft afgesloten anders staat vermeld.

De volgende Rijksinkoopvoorwaarden zijn van toepassing:

Bij werken (aanleg, installatie en (onderhouds)diensten) zijn de UAV (uniforme administratieve voorwaarden) voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken van toepassing.

In afwijking van hetgeen vermeld staat in bovenstaande voorwaarden, geldt dat alle voortvloeiende geschillen bij uitsluiting zullen worden onderworpen aan het oordeel van Rechtbank Midden-Nederland.

Klachtenregeling aanbesteden

Hogeschool Utrecht heeft een regeling ingesteld voor de afhandeling van klachten bij aanbestedingsprocedures die door Hogeschool Utrecht worden uitgevoerd. Met de toepassing van deze regeling wordt beoogd klachten in goed onderling overleg op te lossen en te voorkomen dat klachten nodeloos worden voorgelegd aan de rechter. De inwerkingtreding van deze klachtenregeling ontneemt de ondernemer niet het recht naar de rechter te stappen om een kwestie in een kort geding te beslechten.

Voor het indienen van een klacht kunt u terecht bij het klachtenmeldpunt via e-mailadres aanbestedingsklachten@hu.nl.

De klachtenregeling van Hogeschool Utrecht vindt u hier.

Contact Afdeling Inkoop

De afdeling Inkoop is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 16.00 uur.
E-mail: inkoop@hu.nl