Week van de Vaktherapie. Wat maak(t) je zichtbaar? (dit evenement is geweest)

04-10-2017

In het kader van de Week van de Vaktherapie organiseert de Hogeschool Utrecht, afdeling Creatieve Therapie, een avond over de laatste ontwikkelingen binnen de beeldende-, drama- en muziektherapie.
In de presentaties en de workshops wordt het thema ‘Wat maak(t) je zichtbaar’ benaderd vanuit het perspectief van de van de cliënt en van de therapeut.

Week van de vaktherapie

Locatie
Hogeschool Utrecht
Nieuwe Poort 21
3812 PA Amersfoort

Datum
4 oktober 2017

Programma

17.30 Inloop

18.00 Welkom

18.15 Lezing Stay-tuned

19.15 Pauze

19.30 Workshops:

 1. Affectregulerende Vaktherapie;
  een transdiagnostisch kader en werkwijze, waarmee bij diverse problematieken gewerkt kan worden aan
  het verminderen van gedrags- en of emotionele problemen
 2. Express Drama;
  over de meerwaarde van een eigenwijze dramatherapeutische interventie op school
 3. Neurologische Muziektherapie;
  met de focus op het vergroten van de aandacht en concentratie

20.45 Centraal Afsluiten

Aanmelden

U kunt zich per mail aanmelden via OpleidingCreatieveTherapie@hu.nl. Geeft u bij aanmelding aan welke workshop uw eerste en welke uw tweede keus is.

Stay Tuned: de waarde van werkalliantie voor vaktherapeuten en jongeren

Susan van Hooren, Lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën en Gemmy Willemars, hogeschooldocent, Hogeschool Utrecht

De laatste tijd wordt steeds meer ingezet op het toepassen van evidence based behandelingen. De nadruk wordt daarin sterk gelegd op de behandeling zelf, terwijl de wijze waarop de therapeut afstemt op zijn cliënt, hoe er een relatie wordt opgebouwd en hoe er met de cliënt wordt gewerkt weinig aandacht krijgt. Zeker binnen de gesloten jeugdzorg lijkt dit een belangrijke succesfactor voor een positieve ontwikkeling van de jongere. Tijdens deze studiedag zullen deze thema’s nader worden uitgediept.

Stay Tuned - De rol van de werkalliantie in vaktherapie bij jongeren in het gedwongen kader Jongeren, die zijn opgenomen in het gedwongen Kader (jeugddetentie, jeugdzorgplus of GGZ), kampen met complexe gedrags- en ontwikkelingsproblematiek en zijn hierdoor moeilijk behandelbaar. Essentieel voor een succesvolle behandeling is een goede werkalliantie. Werkalliantie verwijst naar de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie tussen cliënt en therapeut; deze vormt een doorslaggevend element in een succesvol en effectief therapieverloop. Centraal staat hierbij de band die therapeut en cliënt met elkaar aangaan, het gemeenschappelijke doel en de taak (het vaktherapeutische middel) waarmee zij dit kunnen bereiken. De werkalliantie binnen vaktherapie kenmerkt zich door de methodische inzet van middelen vanuit dans, drama, beweging, sport en muziek. Dit voegt - in vergelijking met verbale behandelvormen - een extra dimensie in het contact toe en kan de interactie versterken.

Het onderzoek Stay Tuned richtte zich op het ontwikkelen van een meetinstrument om de werkalliantie van jongeren en vaktherapeuten in het gedwongen kader in kaart te kunnen brengen. In een tweede stap werd de longitudinale ontwikkeling van werkalliantie middels dit instrument geïnventariseerd. In de huidige presentatie zullen het onderzoek en de resultaten gepresenteerd worden.

Affectregulerende Vaktherapie!
Patricia Vos, hogeschooldocent, Hogeschool Utrecht

De methode Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) is in 2016 in consensus beschreven door een groep beeldend en een groep muziektherapeuten. De FVB/CPMO heeft de methode geaccordeerd en opgenomen in de databank van de FVB. Affectregulerende vaktherapie biedt een transdiagnostisch kader en werkwijze, waarmee bij diverse problematieken/diagnoses gewerkt kan worden aan het verminderen van gedrags- en of emotionele problemen die zijn ontstaan door verminderde of niet ontwikkelde affectregulatie. Hiermee is het aanvullend op cognitieve of gedragsmatige behandelmethoden.

In de methode Affectregulerende vaktherapie worden therapeuthouding en vaktherapeutische materiaalinzet gefaseerd beschreven en improviserend ingezet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van denkkaders uit de mentaliserende en affectregulerende behandelwijzen en uit de hechtingstheorie. Kinderen en jongeren met affectregulatieproblemen ervaren problemen op allerlei gebieden, waaronder het reguleren van eigen spanningen, het richten en reguleren van aandacht, het afstemmen op de ander, het opvangen en interpreteren van sociale signalen, tijdens samenspelen (o.a. in beurtwisseling) en samenwerken, het stil staan bij gevoelens, in het verwoorden van gevoelen en/of het reguleren van emoties en gedrag (zelfregulatie).

Deze onderliggende problemen worden vaak zichtbaar in emotionele- en gedragsproblemen. Affectregulatieproblemen kunnen ontstaan door een problematische gehechtheid, ASS, ADHD, LVB en traumatische ervaringen of een combinatie van deze factoren. Zo vroeg mogelijk ondersteuning en behandeling bieden kan grotere problemen zoals leerproblemen, stagnatie van de ontwikkeling en het ontwikkelen van psychopathologie, voorkomen.

Vaktherapie is een laagdrempelige, ervaringsgerichte behandelvorm, waarmee in de praktijk blijkt dat affectregulatie (alsnog) mogelijk is en zelfregulatie gestimuleerd wordt. In de workshop wordt geoefend met vaktherapeutische werkvormen.

Express Drama: over de meerwaarde van een eigenwijze dramatherapeutische interventie op school
Marc Willemsen, hogeschooldocent Hogeschool Utrecht

Express is een dramatherapeutische interventie in te zetten op scholen voor kinderen of adolescenten die extra ondersteuning kunnen gebruiken in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. ‘Express’ richt zich niet op behandelen maar biedt leerlingen, zowel buiten als in de klas, een veilig plek om hun problemen te ventileren, hun gevoelens en gedachten te kunnen uiten, te spelen met persoonlijke thema’s en plezier te ervaren in spel. Tevens biedt het zorgteam, mentoren en/of leerkrachten/docenten een extra hulplijn in het zorgdragen voor de klas. Op korte termijn is de doelstelling van ‘Express’ gericht op het beter kunnen ventileren van problemen, verlagen van stress/spanning en (vroeg) signaleren van gedragsproblematiek. De lange termijndoelen zijn het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling, het vergroten van groepscohesie en het ondersteunen van het pedagogisch klimaat in de klas. De resultaten van de eerste kleinschalige pilotstudies zijn positief.

Express is gebaseerd op een methode vanuit de VS, de ALIVE (Animating Learning by Integrating and Validating Experience) methode genaamd. In de VS is deze al veelvuldig toegepast en onderzocht. De methode is gebaseerd op ‘developmental transformations’. Recent is een vertaling gemaakt naar de Nederlandse context en gepubliceerd als de ‘Express’-methode. ‘Express’ kan worden toegepast binnen bijvoorbeeld (speciaal)basis, voortgezet onderwijs, maar ook binnen een orthopedagogisch-didactisch centrum. In de workshop wordt Express spelenderwijs uiteengezet en komen de meest recente ontwikkelingen en onderzoekresultaten aan bod.

Neurologische Muziektherapie: met de focus op het vergroten van de aandacht en concentratie
Gerben Roefs, hogeschooldocent, Hogeschool Utrecht

Neurologische Muziektherapie (NMT) is een relatief nieuwe stroming binnen de muziektherapie. Het is een evidence based manier van werken waarbij het kenmerkend is dat muziek functioneel wordt ingezet. Dat betekent dat de nadruk niet op de emotionele beleving ligt. De methodiek is ontwikkeld vanuit de revalidatie en het blijkt dat die groep cliënten door middel van NMT goede resultaten bereiken. Er zijn diverse technieken beschreven die cliënten met uiteenlopende problemen kunnen helpen. De techniek waar de workshop over gaat, is de Musical Attention and Control Training (MACT).

Momenteel zijn er al meerdere onderzoekers geweest die de MACT hebben onderzocht bij andere cliëntgroepen, zoals autisme en schizofrenie. Er loopt nu zelfs een promotieonderzoek over de inzet van deze techniek bij trauma-problematiek. Het is goed denkbaar dat kinderen, al dan niet binnen het speciaal onderwijs, baat kunnen hebben bij deze specifieke training om de aandacht en concentratie te verbeteren.
In de workshop wordt de MACT uitgelegd en gaan de deelnemers actief aan het oefenen met de diverse technieken. Zo wordt inzichtelijk hoe de techniek werkt en kunnen de deelnemers beoordelen of het inderdaad de concentratie en aandacht kan verbeteren.